Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šakina Natālija

Raksta ID: 1258
Atjaunināts: 30 jūlijs, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 3.septembrī Medņevas pagasta Vidučos. Mācījusies Aizgalīnes pamatskolā, bet 1949.gadā visu Duļbinsku ģimeni izsūtīja uz Sibīriju, uz Omskas apgabalu. Mājās atgriezās 1956.gada Ziemassvētkos. Sāka strādāt par grāmatveža palīgu kolhozā “Jaunais spēks”, bet 1960.gadā pārgāja strādāt par kasieri padomju saimniecībā “Šķilbēni”. Vēlāk Natālija strādājusi gan meliorācijā, gan fermā.
1968.gadā Natālija aizprecējās uz Šķilbēnu pagasta Bākarovu, kur dzīvo joprojām. Ģimenē izaudzināti trīs bērni – dēls un divas meitas.
Dziedāt Natālija sāka kopā ar mammu. Sibīrijā arī latvieši salasījās kopā un padziedāja svētās dziesmas, bet īstas psalmu dziedāšanas gan nebija. Kad kāds nomira, kopīgi palūdza un nodziedāja kādu psalmu gabalu. Natālija atzīst, ka piedalīties psalmu dziedāšanā sākusi pēc 1991.gada, kad aizgājusi pensijā. Tad bijis laiks. Natālija visu laiku ir dziedājusi kopā ar kaimiņienēm Annu Šakinu un Stefāniju Šakinu. Kad viņas aicinājuši uz blakus ciemiem, sēdušās Stefānijas zirga pajūgā, un braukušas uz Svičevu vai Tribunovu. Pulcējušās ap pulksten desmitiem, jo visas bijušas pensijā. Agrāk, kad strādājušas, tad gan pēc dienas darbiem. Kad 1964.gadā nomira Natālijas tēvs, bija sanākušas 25 dziedātājas. Šobrīd gan dziedātāju ir pavisam maz.
Natālija Šakina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtibu sarakstā iekļautās vērtības  “Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē” nesējām. Natālija psalmu dziedāšanā piedalījās līdz 2016.gadam. Tagad veselības dēļ to nedara.
Jaunībā Natālija maija mēnesī gāja dziedāt pie krusta Viduču kapsētā, kur parasti pulcējušies 30 – 35 cilvēki. Skaitījuši pātarus, dziedājuši dziesmas, vilkuši značkas. Viņa atceras, ka Krustus dienā gājuši dziedāt gan pusdienās, gan vakarā. Un visu paspējuši – gan dziedāt, gan darbus padarīt. Bākarovā dziedājuši pie Bākarovas krucifiksa
Natālija Šakina ir saglabājusi savas vecmammas Marijas Duļbinskas (dzim.1895.gadā) grāmatu “Waco lyugšonu gromota”, kura izdota 1912.gadā, un apmēram 120 gadu vecu lakatu, kuri bijuši līdzi arī izsūtījumā Sibīrijā. Katrs lakata diegs tā piesātinājies ar senču vēstījumu, ka pat kodēm pret to bijusi pietāte.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no N.Šakinas personīgā arhīva: Natālija 80.dzimšanas dienā (2016); izsūtījumā ar brāli Jāzepu (1949); pirms došanās uz jaunās Rekavas baznīcas atklāšanu (2009); pēc kapusvētku ceremonijas Bākarovas kapsētā pie vīra Vitālija Šakina kapa (2009); senču mantojums – lakats un lūgšanu grāmata, kuri Duļbinsku ģimenei bijuši līdzi izsūtījumā
Raksta ID: 1258
Atjaunināts: 30 jūlijs, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 499
Ievietots:: 30 jūlijs, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 jūlijs, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna