Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šakina Stefānija

Raksta ID: 1257
Atjaunināts: 30 jūlijs, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 18.janvārī Šķilbēnu pagasta Bākarovā. Mācījusies Lejiņu pamatskolā un Rekavas septiņgadīgajā skolā. Tālāk Malnavas lauksaimnecības tehnikumā apguva zootehniķa specialitāti. Kad 1959.gadā tehnikumu beidza, sāka strādāt Puškina kolhozā, kuru vēlāk apvienoja ar citiem kolhoziem un izveidojās padomju saimniecība “Škilbēni”. Lopkopībā Stefānija Šakina nostrādāja 37 gadus (gan kā iecirkņa zootehniķe, gan kā fermu brigadiere).
1962.gadā apprecējās ar Jāzepu Šakinu. Ģimenē izaudzināti trīs bērni – dēls un divas meitas.
Dziedāt psalmus Stefānija iesāka jau bērnībā, kad mamma viņu ņēma līdzi ejot dziedāt uz kaimiņu mājām. Viņa atceras, ka laba vadītāja agrāk bijusi Tekla Šakina no Ilziņiem. Bet visbiežāk dziedājusi kopā ar Annu Šakinu un Natāliju Šakinu, jo visas bijušas no viena ciema. Reizēm nācies dziedāt arī trijatā, reizēm piebiedrojies kāds kaimiņš – Nellija Maderniece, Silvija Slišāne, Līvija Krams vai Natālija Circene.
Stefānija Šakina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtibu sarakstā iekļautās vērtības  “Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē” nesējām.
No 90.gadu sākuma Stefānija  maija mēnesī regulāri gāja dziedāt pie Bākarovas krucifiksa
Stefānija Šakina 2018.gadā (I.Bobrovas foto); Stefānija 60.gados; ar māsīcu un krustmāti (2010); pirmā ganu diena Svičevā (1986) – foto no S.Šakinas personīgā arhīva
Raksta ID: 1257
Atjaunināts: 30 jūlijs, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 261
Ievietots:: 30 jūlijs, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 jūlijs, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna