Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Logina Lucija

Raksta ID: 1254
Atjaunināts: 30 jūlijs, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1941.gada 26.jūnijā Baltinavas ciema padomes "Upenājos", kur dzīvo joprojām. Mācījusies Pilskalna septiņgadīgajā skolā. Strādājusi lauku brigādē, tad 12 gadus par pastnieci, pēc tam strādāja savā saimniecībā. Ģimenē izaudzinātas divas meitas - Ingrīda un Solveta.
Liela dziedātāja un psalmu vadītāja bija viņas mamma Anna Mežale, kuru visur aicināja. Bet viņa parasti baidījās iet uz mājām, kurās kāds nomiris, tāpēc līdzi ņēma meitas. Tā arī apguvusi dziedāšanu. Pati Lucija gan izvairās no psalmu vadīšanas, bet vajadzības gadījumā to dara. Vislabprātāk dzied kopā ar krustmāti Annu Mežali, Veroniku Kozlovsku un Juzefu Kozlovsku. Katru gadu Lucija Logina piedalās kopīgajā psalmu dziedšānā par pagasta iedzīvotājiem (vadītājas: Helēna Slišāne vai Lucija Keiša). Dvēseļu dienas vakarā viņa viena pati dzied psalmus mājās, visus mājas darbus tad nākas apdarīt vīram.
Lucija jau no mazām dienām zināja no galvas visas viņas mammas dziedātās senās reliģiskās Ziemassvētku dziesmas. Meita - Vectilžas folkloras kopas vadītāja Solveta Logina vairākas dziesmas ierakstīja un vēlāk izmantoja "Saimes" sievām mācoties seno dziesmu melodijas. 2016.gada 10.janvārī Balvu Sakrālās kultūras centrā notika diska "Dzīsmis ap Dīva pīdzimšonu" prezentācija, kurā piedalījās un dziedāja arī Lucija Logina. Viņa ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē"nesējām.
Kādu laiku Lucija Logina dziedājusi Baltinavas jauktajā korī (piedalījusies arī 1970.gada Dziesmusvētkos Rīgā) un Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī. Bet bijušas grūtības tikt uz mēģinājumiem un koncertiem, tāpēc šo dziedāšanu pārtraukusi.
Tagad pāris gadus Lucija Logina piedalās Baltinavas rokdarbnieču pulciņā pie Ivetas Gabrānes. 2017.gadā piedalījusies akcijā "Satiec savu meistaru", vadījusi cimdu adīšanas meistardarbnīcu Baltinavā un piedalījusies Rugājos, kur mācījusi cimdu adīšanu savādākās tehnikās.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no L.Loginas personīgā arhīva: Lucija (no labās puses) ar savu krustmāti Annu Mežali (2013); dziedot kopā ar meitu un mazmeitu diska prezentācijā (2016; foto no "Vaduguns"); dziedot psalmus bērēs (no labās puses - Antoņina Kaša, Anna Mežale, Lucija Logina)  (2007)
Raksta ID: 1254
Atjaunināts: 30 jūlijs, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 392
Ievietots:: 05 jūnijs, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 jūlijs, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna