Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kuļša Regīna

Raksta ID: 1245
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2018
Sabiedriskā darbiniece, garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1948,gada 1.jūlijā Briežuciema pagasta Abriņu ciemā. Šobrīd dzīvo Balvu pagasta "Pīlādžogās". Mācījusies Briežuciema pamatskolā, pēc tam Malnavas lauksaimniecības tehnikumā un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultātē (1967 - 1972).
Darba gaitas Regīna uzsāka kā agronome padomju saimniecībā "Baltinava" 1972.gadā. Tālāk viņa bija Balvu rajona galvenā agroķīmiķe (1976 - 1985), rajona vadošā speciāliste sēklkopībā (1985 - 1995), Balvu rajona Valsts sēklu inspekcijas vadītāja (1991 - 1999). Politikā Regīna Kuļša no 1994.gada - iestājās Latvijas Zemnieku savienībā un iedzīvotāji  viņu ievēlēja par Balvu rajona padomes deputāti. 1999.gadā Regīnu ievēlēja par Balvu pagasta padomes priekšsēdētāju, bet 2001.gadā - par Balvu rajona pašvaldības vadītāju. Pēc astoņiem Balvu rajona padomes priekšsēdētājas amatā nostrādātiem gadiem, no 2009.gada 11.jūnija - ir pensijā.
Regīna Kuļša ir konkursa "Sakoptākais Latvijas pagasts" iniciatore, atbalstītāja un komitejas vadītāja, "Lauku dienu" Balvu rajonā organizatore un atbalstītāja. Viņai izveidojusies laba sadarbība ar zinātniekiem M.Skrīveli un V.Stramkali, kuras agronomu biedrības organizētajos pieredzes apmaiņas semināros, jaunākās zinātnes atziņas un pieredzi augļkopībā un augkopībā nodeva mūsu rajona cilvēkiem. Regīna Kuļša ilgus gadus darbojas Agronomu biedrībā, organizē pieredzes braucienus. Tāpat viņa ir Balvu rajona skolu jaunatnes konkursu, festivālu uzvarētāju Pateicības balvas dibinātāja.
Regīna Kuļša, vairākkārt, ir saņēmusi Balvu rajona un Balvu novada domes Atzinības un Pateicības rakstus un Goda diplomus. 2005.gadā viņa saņēma Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas Pateicību par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi, 2008.gadā - Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes Pateicības rakstu par ieguldījumu pašvaldības un Latgales reģiona attīstībā un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Gada balvu, 2009.gadā - Latvijas agronomu biedrība piešķīrusi augstāko biedrības apbalvojumu - "Zelta vārpu", bet 2016.gadā Regīna Kuļša apbalvota ar Zemkopības ministrijas medaļu "Par centību".
Regīnas Kuļšas vaļasprieks ir stādīt, audzēt un veidot sakoptu vidi, ceļot kopā ar kolēģiem un ģimeni, un dziedāšana. 2014.gadā viņa pievienojās Naudaskalna garīgo dziesmu ansamblim. Tobrīd Regīnai bija nomiris brālis un viena no dziedātājām Nora Dokāne izstāstīja, ka Dvēseļu mēnesī pagastā dziedot par mirušajiem saļmas, un uzaicināja piedalīties. Tā jau nākamajā nedēļā Regīna ieradās uz lūgšanām par mirušajiem un iesaistījās dziedājumos. Saļmu dziedāšana viņai bija pazīstama, jo bērnībā, dzīvodama Briežuciemā, gāja līdzi mammai un daudzas dziesmas zināja no galvas. Regīna stāsta, ka ansamblī viņas dzied atbilstoši tam laikam, kas ir liturģiskajā gadā: novembrī - dzied saļmas un lūdzas par mirušajiem; Adventes laikā - lūdzas par Kristus bērniņu; pēc Ziemassvētkiem līdz Zvaigznes dienai - jau priecīgākā noskaņojumā par Jēzus bērniņu utt. Lūgšanas notiek ne tikai par sevi un savu ģimeni, bet par visiem pagasta ļaudīm un visu tautu. Sievas tiekas un dzied katru trešdienu. Regīna Kuļša ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.


Avotu saraksts
Novadpētniecības datu bāzē

Foto no R.Kuļšas personīgā arhīva: Regīna (2000); ar Skaidrīti Pilāti pie izstādes Lauksaimniecības pārvaldē; ar premjeru Induli Emsi un Ritu Krēmeri Rugājos (2004); ar visiem pašvaldības vadītājiem (2004); ar Zemkopības ministru Mārtiņu Rozi, Aldi Ločmeli un zinātnieci Venerandu Stramkali (2006)
Raksta ID: 1245
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 463
Ievietots:: 26 aprīlis, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 aprīlis, 2018 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Sabiedriskie, politiskie un militārie darbinieki


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna