Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sallinene Inta

Raksta ID: 1225
Atjaunināts: 19 septembris, 2017
Kultūras darbiniece
Dzimusi 1953. gada 14. maijā Kupravā,  vecāku - Elvīras un Aleksandra Sirmā ģimenē. Intas tēva um mātes dzimtas radu saknes Balvu novadā ir pētītas un apzinātas vairākās paaudzēs (biežākie uzvārdi šai sarakstā ir Sirmie, Slišāni, Raciborski, Palčevski, Dalnas, Kravaļi, Priedeslaipas u.c.). Sirmo dzimtas pārstāvji dažādās Latvijas vietās ik pēc diviem gadiem regulāri organizē dzimtas salidojumus, kuros piedalās arī Inta ar ģimeni.
Līdz skolas laikam Inta dzīvoja Vīksnas pagasta „Dadzīšu” mājās, bet 1960. gadā ģimene pārcēlās uz dzīvi Koknesē. Mācījās Kokneses vidusskolā, kuru beidza 1971. gadā. Uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas viņa uzsāka studijas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinību un bibliogrāfijas nodaļā. Pēc tam no 1975.gada līdz 1978.gadam mācījās  Ļeņingradas Valsts kultūras institūta aspirantūrā Bibliogrāfijas katedrā.
1978.gadā Inta Sallinene uzsāka darba gaitas Latvijas Valsts bibliotēkas Zinātniski metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļā (vēlāk saucas - Bibliotēku dienests).  Viņas darba pienākumos  bija metodiskais un konsultatīvais darbs Latvijas publiskajām bibliotēkām, bibliogrāfisko līdzekļu sastādīšana ("Ziemassvētki sabraukuši"(1989); "Nāc nākdama, Liela diena"(1991) u.c.), izdevuma „Bibliotēku Pasaule” sastādīšana, bibliotēku novadpētniecības darba metodikas izstrāde. Inta bija tā, kura turēja rūpi par novadpētniecības darbu publiskajās bibliotēkās visā Latvijā, izstrādāja  metodiskos norādījumus "Novadpētniecības darbs bibliotēkās". Arī Balvu Centrālās bibliotēkas bibliogrāfe V.Irbīte profesionālajā jomā visu laiku ir sadarbojusies ar Intu
Paralēli tiešajam darbam no 1991. gada  Inta Sallinene vada  Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras koledžā kursu „Bibliotēku novadpētniecības darba teorija un prakse".
No 2003. gada strādā Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienestā - ir RCB Bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā. Bibliotēka katru gadu izdod "Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatu", kuras sastādītāja ir Inta. Viņa izdevumam saraksta arī intervijas ar darbiniekiem.
Intai Sallinenei ir divi pieauguši dēli - Ernests un Kaspars, trīs mazmeitas - Dārta, Alise un Elīza un mazdēls Olafs. Vīrs Jevgenijs 2009.gadā miris.
Mūsu - Balvu un Viļakas pusi Inta sauc par laimīgās bērnības zemi, kur laimējies piedzimt un pavadīt bērnību. Arī kristīta viņa ir Viļakas katoļu baznīcā un par dzimto valodu uzskata latgaliešu.


Foto no I.Sallinenes personīgā arhīva: Inta (2009); Staņislava Sirmā  jaunsaimniecība „Vilciņi” Jāņusalā 19.gs.30-to gadu beigās (pirmais no kreisās tēvs Aleksandrs, viņa brāļi Roberts un Jānis)
Raksta ID: 1225
Atjaunināts: 19 septembris, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 669
Ievietots:: 19 septembris, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 septembris, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna