Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) darbība Latvijas brīvvalsts laikā (1918-1940) un 2. pasaules kara laikā

Raksta ID: 1224
Atjaunināts: 19 septembris, 2017
Latvijas Sarkanais Krusts Abrenes apriņķis
Abrenes apriņķī pirms 2. pasaules kara darbojās trīs Latvijas Sarkanā Krusta vietējās nodaļas: Baltinavā, Balvos un Rugājos, kuras katra uzturēja pa vienam veselības kopšanas punktam. Vēl divi Latvijas Sarkanā Krusta veselības kopšanas punkti atradās Abrenē un Bērzpilī. Ilgu laiku savu veselības kopšanas punktu vēlējās atvērt Viļakā, diemžēl dažādu apstākļu dēļ tas netika realizēts. Par punkta izveidi bija domājuši arī Kacēnu, Linavas un Liepnas pagastu pašvaldības.
LSK Abrenes veselības kopšanas punkts
Atvērts 1938. gadā, to uzturēja Latvijas Sarkanais Krusts un Latvijas Bērnu palīdzības biedrības Abrenes nodaļa. Punkta uzturēšanā piedalās Abrenes pilsētas valde. Pie punkta darbojās zobārsta kabinets un kalna saules kabinets, tajā strādāja ārsts Edgars Rikmanis (1889-?), zobārsts un žēlsirdīgā māsa E. Ratnieks. 1939. gadā Abrenes veselības kopšanas punktu apmeklēja 1660 personas, no tiem 1614 bērni, kopskaitā 2149 reizes. Zobārstu apmeklēja 77 reizes, kalna saule lietota 315 reizes, nosvērti 323 skolēni, žēlsirdīgā māsa mājās apmeklēja 616 reizes. Bakas potētas 109 bērniem, pārsiešana veikta 322 reizes un sagatavots 1 priekšlasījums.
LSK Bērzpils veselības kopšanas punkts
Atvērts 1935. gada 25. novembrī Bērzpilī, to uzturēja Latvijas Sarkanais Krusts un Latvijas Bērnu palīdzības biedrības Bērzpils nodaļa. Punkta uzturēšanā piedalās Bērzpils pagasta pašvaldība un Gaigalavas pagasta pašvaldība. Veselības kopšanas punktā pieņēma Dr. Pēteris Spalviņš (1891-?) un žēlsirdīgā māsa. 1939. gadā Bērzpils veselības kopšanas punktu apmeklēja 620 personas, no tiem 611 bērni, kopskaitā 1613 reizes, nosvērti 172 skolēni, žēlsirdīgā māsa mājās apmeklēja 1058 reizes. Bakas potētas 78 bērniem, pārsiešana veikta 35 reizes un sagatavots 1 priekšlasījums.
Latvijas Sarkanā Krusta Rugāju nodaļa
Dibināta 1929. gada 23. maijā. Pirmajos darbības gados nodaļa vāca līdzekļus veselības kopšanas punkta izveidei. Tika organizētas teātra izrādes, ziedojuma vākšana ar bundžām, kā arī citi pasākumi. 1932. gadā LSK Rugāju nodaļas valdē darbojās: priekšsēdētājs Dr. Vilma Meirāns (dz. Ielaidne, 1897-1944), biedrs E. Garais, kasieris J. Lesnieks, sekretāre M. Ābele, locekļi P. Škapars un J. Bernis, bet revīzijas komisijā bija N. Krasnogorodskis, D. Zablockis un V. Karitons. 1933. gadā nodaļa no saviem līdzekļiem iegādājās punktam nepieciešamo inventāru par 432,70 Ls, bet pašvaldība deva līdzekļus telpu īrei. 1935. gadā veselības kopšanas popularizēšanai tika noturēti 4 priekšlasījumi. 1938. gadā nodaļa kopā ar veselības punkta bērniem piedalījās meža dienās, spodrības nedēļā, bērnu dienās un citur.
LSK Rugāju veselības kopšanas punkts
Atvērts 1933. gada 8. oktobrī Rugājos. Punkta uzturēšanā piedalās Rugāju pagasta pašvaldība un LSK Rugāju nodaļa. Veselības kopšanas punktā pieņēma Dr. Vilma Meirāns (dz. Ielaidne, 1897-1944) un žēlsirdīgā māsa V. Balodis. 1935. gadā punktu apmeklēja 135 zīdaiņi un 1312 vecāki bērni, pavisam 2305 reizes, bet māsa mājas vizītēs bija 470 reizes. 1935. gada beigās pie veselības kopšanas punkta atklāts zobārstniecības kabinets ar visu kabinetam vajadzīgo iekārtu. Zobārsta kabinetu apkalpoja ārste zobu slimībās Irēna Dallīte (1908-?) no Balviem un tas darbojās vienu reizi nedēļā. 1936. gadā māsa vietējās skolās noturējusi 27 reizes veselības kopšanas stundas. Zobārsta kabinets darbojies ar pārtraukumiem. 1939. gadā Rugāju veselības kopšanas punktu apmeklēja 526 personas, no tiem 518 bērni, kopskaitā 2236 reizes, zobi laboti 120 reizes, nosvērti 600 skolēni, žēlsirdīgā māsa mājās apmeklēja 884 reizes. Bakas potētas 2 bērniem, pārsiešana veikta 543 reizes.
Latvijas Sarkanā Krusta Balvu nodaļa
Darbību uzsākusi 1930. gada 18. septembrī. Valdē darbojās priekšnieks Dr. Lolijs Jasinskis (1896-?), vietnieks notārs Alfrēds Mikalks, sekretārs privātadvokāts Eduards Zīverts, kasieris Hermanis Priedītis, valdes locekļi mācītājs Maksimilians Grīvāns un Kārlis Ozols. Revīzijas komisijā bija priekšsēdētājs Arnolds Lācis un locekļi kapteinis Sadikovs un Teodors Draguns. LSK Balvu nodaļas dibināšanas un galvenais darbības mērķis bija atvērt Balvos zobārstniecības kabinetu un veselības kopšanas punktu.
1931. gadā nodaļa sarīkoja 3 izrīkojumus, vienu ziedojumu vākšanu ar bundžām un Ziemassvētku eglīti trūcīgajiem skolēniem, kurā tika izsniegti apavus un citas lietas. Balvu nodaļa šai gadā priekš veselības kopšanas punkta jau sagādāja mēbeles un veikusi telpu iekārtošanu. 1932. gadā tika organizēti 5 pasākumi, tai skaitā teātra izrādes Balvos un Rugājos, higiēnas izstādi, garīgu koncertu un loteriju. Turpinājās ziedojuma vākšana ar bundžām un noturēts priekšlasījums veselības aizsardzībā. 1933. gadā pie nodaļas tika izveidota dāmu komiteja, kuras galvenais uzdevums bija ziedojumu vākšana, Ziemassvētku un citu pasākumu organizēšana u.c. 1933. gadā nodaļa organizēja tējas vakaru, loteriju ar koncertu un higiēnas dienā Dr. med. Egona Dārziņa un Dr. Lolija Jasinska priekšlasījumiem. 1934. gadā tika sarīkota masku balle, ziedojuma vākšana ar vācelītēm, mantu loterija-allegro un teātra izrādi, kurā viesojās Zemnieku drāmas teātris. 1935. gadā tika sarīkoti vairākas teātra izrādes, kurās piedalījās Zemnieku drāmas teātris un Latgales teātris, slēgtu biedru vakaru un vairākas ziedojumu vākšanas, kopā sarīkojumi deva 985,92 Ls.
1937. gada oktobrī sakarā ar priekšnieka Dr. Lolija Jasinska aizbraukšanu no Balviem notika ārkārtēja biedru pilnsapulce, kurā tika ievēlēta jauna valde. Jaunā valdē darbojās priekšnieks Dr. Augusts Skoste (1904-1948), vietnieks notārs Alfrēds Mikalks, kasieris inženieris Augusts Krastiņš, sekretārs privātadvokāts Eduards Zīverts, valdes locekļi mācītājs Maksimilians Grīvāns un namsaimnieks Pēteris Šmits. Revīzijas komisijā ievēlēja tautskolas inspektors Kazimirs Ivanāns, Balvu pilsētas galva Kārlis Lācis un Balvu slimnīcas vadītājs Dr. Jānis Rublauskis (1906-1945). 1938. gadā nodaļas priekšnieks Dr. A. Skoste atteicās no amata dzīvesvietas maiņas dēļ un šo vietu pildīja viņa vietnieks. No 1939. gada nodaļai tika izveidots jauns vicepriekšnieka amats, tajā ievēlēja Dr. Martu Kleķeri-Krauzi (1901-1998), kura gan vēlāk dzīvesvietas maiņas dēļ no amata atteicās. Par nodaļas priekšnieku ievēlēja notāru Alfrēdu Mikalku. 1940. gadā LSK Balvu nodaļa darbība tika pārtraukta.

Gads     Biedru skaits    Noturētas pilnsapulces     Noturētas valdes sēdes    Priekšnieks
1930.          26                          1                                        3                             Dr. L. Jasinskis
1931.          28                          1                                       11                                   ”-”
1932.          57                          1                                       19                                   ”-”
1933.          53                          1                                       17                                   ”-”
1934.          52                          1                                       15                                   ”-”
1935.          48                          2                                       17                                   ”-”
1936.          39                          1                                        9                                    ”-”
1937.          47                          1                                       11                             Dr. A. Skoste
1938.          47                          1                                        7                                    ”-”
1939.          41                          1                                       13                            Dr. M. Kleķers
1940.          40                          ?                                        ?                                     ?
 
LSK Balvu veselības kopšanas punkts
Atklāts 1932. gada 22. februārī, atvērts 10. aprīlī Puķīša namā, Balvos. Punkta iekārtošanai tika iegādāts pavisam 47 inventāra priekšmeti, 19 saimniecības priekšmeti, kā arī kalna saules aparāts, kura iegādei pusi summas deva LSK Galvenā valde. Kopumā LSK Balvu nodaļa punkta iekārtošanai ieguldīja 790,45 Ls.  1933. gadā paplašināja punkta telpas, tika noīrēts viss Puķīša nama 1. stāvs. Tajā iekārtoja zobu ārstēšanas kabinetu ar visu inventāru, 50% no kopsummas sedza pati nodaļa, pārējo LSK Galvenā Valde. No 1933. gada 1. novembra darbu uzsāka zobārstu kabinets, kas apkalpoja gan bērnus, gan pieaugušos. Balvu veselības kopšanas punkta uzturēšanā piedalījās Balvu pilsētas pašvaldība, Balvu pagasta un Vīksnas pagasta pašvaldības. 1936. gadā Balvu pagasta pašvaldība pabalstu samazināja līdz 24,0 Ls, bet Balvu pilsētas pašvaldība turpināja maksāt 800,0 Ls, bet Vīksnas pagasta pašvaldība pavisam atteicās maksāt. 1938. gadā Balvu veselības kopšanas punktu vadīja Dr. Marta Kleķers (dz. Krauze, 1901-1998) un tajā turpināja darboties viena žēlsirdīgā māsa. 1940. gada beigās tika plānots pie Balvu veselības kopšanas punkta atvērt mātes un bērna aizsardzības nodaļu, kā arī nodaļu aizsardzībai tuberkulozi.
1939. gadā Balvu veselības kopšanas punktu apmeklēja 1074 personas, no tiem 1029 bērni, kopskaitā 4122 reizes. Zobārstu apmeklēja 341 reizi, kalna saule lietota 142 reizes, nosvērti 103 skolēni, žēlsirdīgā māsa mājās apmeklēja 1001 reizes. Bakas potētas 114 bērniem, pārsiešana veikta 288 reizes un sagatavoti 10 priekšlasījumi.
Latvijas Sarkanā Krusta Baltinavas nodaļa
Dibināta 1929. gada 19. decembrī. Valdē darbojās priekšniece Dr. Adeline Zariņš (1897-?), vietnieks F. Strauts, kasieris J. Sprukuļs, sekretārs A. Ločmels, locekļi J. Lačs un F. Matuļs. Revīzijas komisijā bija J. Jankovskis, V. Rubuļs un E. Zemīts. Baltinavas nodaļas ienākumi sastāvēja galvenokārt no biedru naudām, ziedojumiem un organizētiem pasākumiem, kā arī no Baltinavas pagasta pašvaldības budžeta.
1932. gadā Baltinavas nodaļa uz Ziemassvētkiem punkta apmeklētājiem sarīkoja eglīti un trūcīgajiem bērniem tika izsniegtu apavi un apģērbi. 1933.1.I nodaļas budžetā bija 160,99 Ls uzkrājums. LSK Baltinavas nodaļa gādāja par veselības kopšanas punkta telpu īri, apkurināšanu, apgaismošanu un aptīrīšanu. 1933. gadā nodaļa atvēra zobārstniecības kabinetu, ko iegādājās kopā ar LSK Dricēnu nodaļu, kopīgi tika pieņemta arī zobārste, kura 9 mēnešus strādāja Baltinavā, bet 3 mēnešus Dricēnos. 1935. gadā LSK Baltinavas nodaļa iegādājās nekustamo īpašumu, uz kura nolēma celt namu veselības kopšanas punkta vajadzībām. Tāpat valde nolēma rūpēties par  pastāvīgu zobārstu Baltinavā.
1936. gada augustā pēc arhitekta Aleksandra Klinklāva projekta tika uzsākta LSK Baltinavas veselības kopšanas punkta būvniecība. No Tautas Labklājības ministrijas tika saņemti 5000,0 Ls, Baltinavas pagasts – 225 Ls, Gauru pagasts – 100,0 Ls, bet Tilžas pagasta valde – 50,0 Ls punkta ēkas celšanai. 1937. gada 22. decembrī jaunā LSK Baltinavas veselības kopšanas punkta ēka tika atvērta apmeklētājiem, tā nobeigšanai LSK Galvenā Valde piešķīra 7000,0 Ls. 
1938. gadā nodaļai mainījās valdes sastāvs sakarā ar ilggadējas priekšnieces Dr. A. Zariņas dzīvesvietas maiņas dēļ. Valdē darbojās priekšnieks miertiesnesis A. Rozenbergs, vietnieks E. Zvirbulis, kasieris G. Stalbovs, sekretārs V. Ločmelis, loceklis A. Pužulis, revīzijas komisijā bija A. Strēlniece, P. Magins un St. Lazdiņš. Nodaļa aktīvi darbojās pie veselības punkta jaunbūves pabeigšanas, kā arī pie kapitālremontiem un pārbūvēm otrā namā, kura telpas plānotas izīrēt. Izīrējamo namu ar laiku bija plānots pielāgot ambulances vajadzībām. 1939. gadā pilnībā tika pabeigts mazās ēkas būve un tajā tika iekārtotas telpas ārsta ambulancei un māsas un apkalpotājas dzīvokļiem. Šai gadā tika uzcelts arī žogs ap ēkām.
Gads     Biedru skaits    Noturētas pilnsapulces     Noturētas valdes sēdes    Priekšnieks
1930.                                                                                                                   Dr. A. Zariņa
1931.          48                                   1                                  12                                ”-”
1932.          53                                   1                                  15                                ”-”
1933.          45                                   1                                  10                                ”-”
1934.          45                                   1                                    7                                ”-”
1935.          45                                   1                                    6                                ”-”
1936.          45                                   1                                  22                                ”-”
1937.          46                                   1                                  16                                ”-”
1938.          26                                   1                                  17                           A.    Rozenbergs
1939.          32                                   1                                   9                                  ”-”
1940.          32                                   ?                                   ?                                  ”-”

LSK Baltinavas veselības kopšanas punkts
Atvērts 1931. gada 8. februārī, kā ārste strādāja Dr. Adeline Zariņš (1897-?), bet par žēlsirdīgo māsu pieņēma T. Beļeičiku. Pie veselības punkta ēkas jau tai pašā gadā uzcēla otro ēku ar četrām istabām, kas tika savienota ar esošo namu. Punkta rīcībā pēc tam bija 7 istabas ar virtuvi. Vienā telpā tika ierīkota mātes istaba, kurā uzturējās 4 mātes zīdīšanas pareizai nostādīšanai piena daudzuma kontrolei. Citās istabās plānoja iekārtot zobārstniecības un kalna saules kabinetus, māsas dzīvokli (1 istaba), ārsta pieņemšanas telpu un uzgaidāmā istabu. LSK Baltinavas veselības kopšanas punkta uzturēšanā piedalījās Baltinavas pagasta valde (300,0 Ls), Šķilbēnu pagasts (100,0 Ls) un Gauru pagasts (150,0 Ls).
1932. gadā punkta uzturēšanai Baltinavas pagasta pašvaldība piešķīra 2 kub. asis malkas un 120,0 Ls īres naudas. 1933.15.VI pie punkta tika iekārtots zobārstniecības kabinets, kurā strādāja ārste zobu slimībās Berta Kļaviņa (1910-?). šai gadā pie zobārsta griezās 95 bērni 490 reizes. Dr. A. Zariņa noorganizēja kursus zīdaiņu kopšanā, žēlsirdīgā māsa bija 682 mājas vizītēs. 1934. gada beigās tika ierīkots kalna saules kabinets. 1935. gadā punktu bērni apmeklēja 2346 reizes, mājas vizītēs māsa bija 1499 reizes, ar kalna sauli apstaroti tika 10 bērni 72 reizes. 1937. Gda Ziemassvētkos punkta apmeklētājiem tika sarīkota Ziemassvētku eglīte jaunās punkta telpās. Jaunā punkta ēka pilnībā pabeigta 1938. gada rudenī. Punktu vadīja Dr. Staņislavs Jaundzems (1906-1986) un to apmeklēja pavisam 1938 bērni, māsa veica 626 mājas vizītes. 1939. gadā tika atjaunota zobārstniecības un kalna saules kabinetu darbība.
1939. gadā LSK Baltinavas veselības kopšanas punktu apmeklēja 1459 personas, no tiem 1429 bērni, kopskaitā 3828 reizes. Zobārstu apmeklēja 4 reizes, kalna saule lietota 22 reizes, nosvērti 287 skolēni, žēlsirdīgā māsa mājās apmeklēja 1059 reizes. Bakas potētas 167 bērniem, pārsiešana veikta 211 reizes un sagatavoti 11 priekšlasījumi.
Latvijas PSR Sarkanā Krusta Balvu rajona komiteja
Latvijas Sarkanais Krusts pēc Latvijas PSR izveides 1940. gada otrajā pusē tika reorganizēts. LSK Balvu un Baltinavas nodaļu darbība tika apturēta. Nodaļu un LSK veselības kopšanas punktus pārņēma Veselības aizsardzības tautas komisariāts. Abrenes apriņķa 5 veselības kopšanas punktus iekļāva vienotā veselības kopšanas iestāžu sistēmā. Tika izveidotas Latvijas PSR Sarkanā Krusta Abrenes apriņķa komiteja. Komitejas galvenie darbības virzieni bija aktīva līdzdalība veselības aizsardzībā, sanitāro apstākļu uzlabošana, sanitāro posteņu izveidošana un aktīva līdzdalība sociālistiskajā sacensībā. Plānotās izmaiņas un aktīvu darbības uzsākšanu pārtrauca Nacistiskās Vācijas uzbrukums Padomju Savienībai 1941. gada 22. jūnijā.
Vācijas okupācijas laikā 1941. gada otrajā pusē tika izveidota Tautas Palīdzības organizācija, kas pārņēma visas Latvijas Sarkanā Krusta iestādes, ieskaitot veselības kopšanas punktus. Kādreizējos LSK Abrenes, Baltinavas, Balvu, Bērzpils un Rugāju veselības kopšanas punktus iekļāva izveidotā Tautas Palīdzības Abrenes lauku apriņķa iecirknī, kurā bija 15 iecirkņi. Punkti nonāca tiešā Abrenes lauku apriņķa Veselības kopšanas sekcijā. Visi 5 veselības kopšanas punkti turpināja darbu, pie tiem tika izveidotas sporta kopas. Kara laikā Tautas Palīdzības atvēra veselības kopšanas punktu Viļakā. Abrenes apriņķa iecirkņi turpināja aktīvu darbību veselības aizsardzībā, cīņā ar infekciju slimībām, plaši izvesta tika veselības propaganda skolās. Tika vākti ziedojumi palīdzības sniegšanai bēgļiem un karā cietušajiem, tika atbalstītas arī trūcīgās ģimenes ar bērniem un skolēniem.

Informāciju sagatavoja Mārtiņš Vesperis no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ceļojošai izstādei "Latvijas Sarkanais Krusts" Balvos 2017.gada janvārī


Foto no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājuma: LSK Abrenes veselības kopšanas punkta zobārsta kabinets; LSK Balvu veselības kopšanas punkta apmeklētāji un personāls; LSK Baltinavas veselības kopšanas punkta jaunās ēkas celšana
Raksta ID: 1224
Atjaunināts: 19 septembris, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 838
Ievietots:: 19 septembris, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 septembris, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Balvu aptieka
b Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vēsture
b Balvu Ātrās palīdzības vēsturiskā attīstība
b Bākarovas ciems
b Bērzpils ambulances un slimnīcas vēsture
b Fakti par Balvu slimnīcu
b Rekovas - Baltinavas - Šķilbēnu lauksaimniecības skola
b Rekovas krājaizdevumu sabiedrība
b Tuberkulozes apkarošanas vēsture Balvu rajonā
b Ārstniecības iestādes un medicīnas darbinieki Šķilbēnu pagastā
b Čilipīne