Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jevstigņejeva Akvilīna

Raksta ID: 1218
Atjaunināts: 06 septembris, 2018
Kultūras darbiniece, tautisko deju kolektīvu vadītāja
Dzimusi 1956.gada 30.oktobrī Baltinavā. Sākumā mācījās Baltinavas vidusskolā, bet pēc 12.klases absolvēšanas 1975.gadā  iestājās Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā klubu nodaļā, kuru beidzot ieguva specialitāti - tautisko un sarīkojumu deju kolektīvu vadītājs. 1978.gadā Akvilīna sāka  kultūras darbinieka darba gaitas Balvu rajona Viļakas pilsētas Kultūras namā par mākslinieciskās daļas vadītāju.  Viļakas Kultūras nams bija pirmā un ir arī vienīgā viņas darba vieta. No 1993.gada strādā kā Viļakas Kultūras nama direktore.
1978.gadā Akvilīna sāka vadīt Viļakā tautisko deju kolektīvus. Neatņemama viņas dzīves un darba sastāvdaļa ir Viļakas Kultūras nama kolektīvi - deju kopa,,Dēka'', jauniešu deju kolektīvs ,,Dēkaiņi'' un  arī kopā ar  Elitu Loginu vadītais  bērnu  deju kolektīvs ,,Dēkainīši''.  Ieguldītais darbs ar kolektīviem ir pamats labiem sasniegumiem skatēs - visi tautisko deju kolektīvi ir Vispārējo dziesmu un deju svētku un Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki. No 2014.gada Akvilīna vada Viļakas kultūras nama jaunāko kolektīvu - senioru dāmu deju kopu ,,Intriga''. Atseviškos laika posmos ir vadīti deju kolektīvi arī Briežuciemā un Žīguros.
Viļakas Kultūras namā gadu gaitā Akvilīna kopā ar kolēģiem ir organizējusi un režisējusi dažādus pasākumus - tradicionālos ,,Skanošās sestdienas '' pasākumus un koncertuzvedumus Viļakas estrādē, Bērnības svētkus, amatiermākslas kolektīvu koncertus
Par kultūras darbu un deju kolektīvu sasniegumiem Akvilīna Jevstigņejeva ir saņēmusi: V/A,,Tautas mākslas centra'' Atzinības rakstu, Viļakas pilsētas un Viļakas novada Atzinības rakstus, Izglītības un Zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra Pateicības rakstu, Balvu rajona padomes Pateicības rakstu, Valsts mākslas centra Pateicības rakstu utt.
Akvilīna Jevstigņejeva atzīst, ka ilggadējā darba pieredze ir parādījusi , ka kultūras darbs ir komandas darbs un Viļakas Kultūras namā ir izveidojusies laba kultūras darba rūķu komanda!
Akvilīna Jevstigņejeva bija 2018.gada Dziesmu un Deju svētku vēstnese Viļakas novadā.Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Jevstigņejevas foto arhīva
Raksta ID: 1218
Atjaunināts: 06 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 571
Ievietots:: 29 jūnijs, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Polfanders Henrihs
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna