Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kriviša Anna

Raksta ID: 1217
Atjaunināts: 23 novembris, 2022

Kultūras darbiniece
Dzimusi 1970.gada 23.jūnijā Balvu rajona Bērzpils pagastā. Mācījusies Bērzpils vidusskolā. Pēc vidusskolas beigšanas Anna nostrādāja gadu Tilžas internātskolā par audzinātāju un gadu Bērzpils saimniecībā par grāmatvedi, un saprata, ka šie darbi nav viņas aicinājums. Pēc gadiem izmēģināja spēkus kultūras jomā un secināja, ka šī ir viņas īstā vieta. No 2001.gada Anna Kriviša strādā Bērzpils pagastā par kultūras pasākumu organizatori. Kad viņa sāka strādāt, Bērzpilī kluba nemaz nebija un visi pasākumi notika Bērzpils vidusskolā. 2005.gadā kopā ar citiem novada kultūras darbiniekiem neklātienē pabeidza Latvijas Kultūras koledžu.
Novada robežas sen kā pārkāpis pasākums "Dziesma Bērzpilij", kurš aizsācies 1997.gadā, un kuru tagad katru gadu turpina organizēt Anna. Pasākums jūlijā kļuvis par savdabīgu visu bērzpiliešu salidojumu un tautas sadziedāšanas svētkiem
Pati Anna pašdarbībā ir kopš 9.klases, kad sāka dziedāt Bērzpils pagasta jauktajā korī, kuru vadīja diriģents Pēteris Sudarovs. Vēlāk dziedāja sieviešu vokālajā ansamblī pie Valentīnas Vugules (Šutrovas), bet no 1997.gada dzied sieviešu vokālajā ansamblī "Naktsvijole", no 2015.gada - Bērzpils folkloras kopā "Saivenis" (abus kolektīvus vada Daiga Griestiņa). Sākdama strādāt par kultūras darbinieci, Anna sāka vadīt arī pagasta dramatisko kolektīvu. Pati sacerēja skečus, jo atrast humoristiskus skečus, kurus skatoties cilvēkiem gribētos smaidīt, bija pagrūti. Vadīja līdz 2013.gadam.Pēc tam tika izveidots jauniešu dramatiskais kolektīvs ''Spiļka'', režisore Mairita Rakstiņa. Tagad kolektīvā spēlē dažāda vecuma aktieri un to vada Lolita Kokoreviča un Anna tajā tikai līdzdarbojas kā menedžere. 2005.gadā Anna Bērzpilī aizsāka pasākumu "Joku bānītis" ( kādreiz caur Bērzpils pagastu kursējis šaursliežu bānītis), kur satikties dramatiskajiem kolektīviem un parādīt gan pašsacerētus darbus, gan anekdošu salikumus. "Joku bānītis'' kursē jau 12 gadus.
Lai paplašinātu zināšanas, Anna apmeklējusi kultūras jomā rīkotos kursus un seminārus, ko piedāvāja Pieaugušo neformālās izglītības centrs, Valsts mākslas centrs un Latvijas Kultūras koledža. 2016.gadā Anna beidza gidu kursus, ko organizēja Ziemeļlatgales tūrisma un biznesa centrs, un tagad vada ekskursijas gan pa Bērzpili, gan tematiskajā ciemā. Bērzpilī ir izveidots tematiskais ciems "Ičas apmetnes ciems" , kurā tiek piedāvātas aušanas un maizes cepšanas meistardarbnīcas, iespēja apmeklēt Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcu un noslēgumā atpūsties Ičas upes krastā. Anna ekskursijas laikā stāsta par senajām apmetnēm un pagasta kultūrvēsturisko mantojumu.
2013.gada Balvu novada Gada balvas kultūrā "Mūsu lepnums" laureātu godināšanas pasākumā Anna Kriviša kopā ar Balvu novada muzeju saņēma balvu nominācijā "Gada pasākums" par Eiropas Kultūras mantojuma dienām Bērzpilī "Ceļojums laikā pa Ičas upi", bet 2014.gadā Anna  apbalvota ar Balvu novada domes Atzinības rakstu.

2022.gadā Anna Kriviša mainīja savu nodarbošanos un sāka strādāt Bērzpils pagasta bibliotēkā.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Rakstiņas, A.Žīgures un I.Ikstenas arhīva: Anna ar Bērzpils pagasta folkloras kopu (1.rindā no labās puses); iepozē kā žurka Alīna; ar sieviešu vokālo ansambli (otrā no kreisās puses)

Raksta ID: 1217
Atjaunināts: 23 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 759
Ievietots:: 26 jūnijs, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 23 novembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna