Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vītola Linda

Raksta ID: 1216
Atjaunināts: 01 novembris, 2017
Mūzikas pedagoģe
Dzimusi 1967. gada 9. decembrī Viļānos. Mācījusies Viļānu vidusskolā un Viļānu Mūzikas skolā. Pēc 8. klases  iestājusies Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas kordiriģēšanas nodaļā (1983- 1987 gads).  Ir izcilās diriģentes Emīlijas Slišānes audzēkne. Iegūtā specialitāte- mūzikas skolotāja, koru diriģente un solfedžo pasniedzēja bērnu mūzikas skolā.
No 1987.gada vienu gadu Linda ir bērnu un jauniešu sektora vadītāja LLIS Kultūras namā. 1988.gadā Linda uzsāka darbu Tilžas vidusskolā kā mūzikas skolotāja, ir bērnu koru un ansambļu vadītāja. 1989.gadā viņa uzsāk mācības J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas teātra un kultūrizglītības darba fakultātē un 1994.gadā iegūst bakalaura grādu svētku režisoru specialitātē. Iegūts arī maģistra grāds pedagoģijā, ir pedagogs mentors un ar savu pieredzi dalās vadot kursus citiem mūzikas skolotājiem. No 2004.gada Linda Vītola strādā arī Balvu Mūzikas skolā
1988gadā Linda Vītola (tolaik Čaunāne) nodibina un līdz 1998.gadam vada Tilžas etnogrāfisko ansambli. Lai ansamblim būtu ko dziedāt, vāca tautasdziesmas Tilžas apkārtnē. Vēlāk ar sakrāto materiālu Linda piedalījās Latgales folkloras vākuma konkursā ,,Apleicīne” - 2011.gadā viņas darbs "Sakasneiši-1" tika godalgots, bet 2013.gadā - "Sakasneiši-2" ieguva galveno balvu
Visus gadus Linda Vītola daudz nodarbojas ar latgaliešu tautasdziesmu apdaru veidošanu, aranžēšanu  un dziesmu rakstīšanu. Veidotās apdares ir viņas vadīto kolektīvu repertuārā.
Linda Vītola  1999.gadā nodibina un līdz 2004.gadam vada Tilžas skolotāju ansambli. Šajā laikā kolektīvs ir vairākkārtējs rajona un Latgales novada 1. vietas  ieguvējs vokālo ansambļu konkursos. Divas reizes izvirzīts un  piedalījies Vislatvijas vokālo ansambļu finālā Rīgā.
Nodibinājusi un vadījusi Tilžas vīru vokālo ansambli.
Paralēli pedagoga darbam Linda Vītola ir bijusi režisore vairākiem lieliem svētkiem:   1994.gadā - nerātno dziesmu un jautro deju svētkiem ,,Īsas pamācības mīlēšanā”; 1995.gadā - Latgales novada Dziesmu svētkiem - ,,Latgaliešu tautasdziesmas svētki”; 1996.gadā - TDA ,,Liesma” vadītāja Imanta Magones 60. gadu jubilejas koncertam Balvos; 1999.gadā - Latgales baznīcu draudžu un pagastu koru Dziesmu svētku koncertam ,,Lūgšana dvēselei”; 2002.gadā -  Latgales novada Dziesmu svētkiem un Dziesmu svētku noslēguma koncertam ,,Gaismas ceļos”; 2006.gadā - Garīgās mūzikas svētku un noslēguma koncerta ,,Uz augšu”” režisore.
Tomēr nozīmīgāko vietu Lindas ikdienā ieņem muzikālais darbs, vokālais darbs ar bērnu balsīm - tas ir sirds darbs.  Tilžas vidusskolā viņas vadītie kolektīvi ir jaunāko klašu ansamblis, 1.-4. klašu koris, 5.-9. klašu koris un vokālais ansamblis ,,Varbūt””.
Vokālais ansamblis ,,Varbūt”” ir neskaitāmu konkursu uzvarētājs starpnovadu, reģiona un Latvijas vokālās mūzikas konkursa  ,,Balsis” finālos.: 2012.gadā 1. pakāpe finālā Rīgā; 2013.gadā 1. pakāpe finālā Rīgā; 2014.gadā Augstākā pakāpe (45,8.p) un augstākais rezultāts savā grupā Latvijā finālkonkursā Rīgā. 2015.gadā vokālais ansamblis finālkonkursā „Balsis” ieguva Augstāko pakāpi (47,83p) ar augstāko rezultātu valstī savā grupā. Kolektīvs bija Dziesmu svētku laureāts. Lielu daļu ansambļa repertuāra sastāda Lindas Vītolas latgaliešu tautasdziesmu veidotās apdares.
Lindas Vītolas vadītais Tilžas vidusskolas 5.-9. klašu  koris 2010. gadā ir 10. Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku laureāts un svētku fināla dalībnieks, iegūstot 1.pakāpi  un Zelta diplomu (81 punkts). 2015. gadā Tilžas vidusskolas 5.-9. klašu koris XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru finālā no 370 koriem iegūst 2.vietu Latvijā un Zelta diplomu (93.33.p.)
No 2004.gada Linda Vītola ir arī pasniedzēja Balvu mūzikas skolā. 2014.gadā skolā tiek izveidota kora klase, kuru vada Linda. Kora klases skolēni sper savus pirmos ,,muzikālos soļus” un skolotāja vada solo dziedāšanas nodarbības, vokālo ansambli un kora klases kori. Šajā laikā ar panākumiem viņas audzēkņi piedalījušies daudzos jauno vokālistu konkursos.
2017. gadā kora klases audzēkņi Valsts dziedāšanas konkursā ieguvuši divas 1. vietas valstī, bet kora klases vokālais ansamblis vokālās mūzikas konkursa ,,Balsis” finālā ieguvis 1. pakāpi un augstāko rezultātu Latvijā savā grupā.
Linda Vītola par ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas tālāknodošanā nākamajām paaudzēm 2015.gadā izvirzīta un ieguvusi Swedbankas stipendiju. Tāpat 2015 gadā viņa saņēmusi - Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu un ir Balvu novada balvas ,,Mūsu lepnums”” ieguvēja kultūrā par vokālā ansambļa ,,Varbūt” sasniegumiem. Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem Linda saņēma "Gada balvu izglītībā - 2017".
Linda Vītola ir ērģelniece Tilžas Romas katoļu baznīcā, kormeistare Balvu novada jauktajā korī ,,Mirklis”, kopā ar vīru spēlē grupā ,,Linda & Modris”
Brīvajā laikā ar ģimeni ceļo, muzicē, patīk kopt puķes un dārzu.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no L.Vītolas personīgā arhīva: Linda ar ģimeni; ar meitām Dziesmu svētkos; ar Tilžas vidusskolas 5.-9.klašu kori finālā Rīgā (2015); ar kori Skolu jaunatnes Dziesmu svētkos Rīgā (2015)
Raksta ID: 1216
Atjaunināts: 01 novembris, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 914
Ievietots:: 20 jūnijs, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 01 novembris, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna