Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Laicāne Maija

Raksta ID: 1212
Atjaunināts: 06 septembris, 2018
Kultūras darbiniece
Dzimusi 1963.gada 6.martā Kubulu pagastā. Mācījusies Balvu pamatskolā un Balvu 1.vidusskolā, kuru absolvēja 1981.gadā. Tanī pašā gadā iestājās Rīgas Kultūras darbinieku tehnikuma Bibliotēku nodaļā, absolvēja to 1983.gadā neklātienē. No 1987.gada līdz 1991.gadam mācījās Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā amatierteātru režiju pie režisores Lūcijas Ņefedovas (beigusi trīs kursus).
1982.gadā Maija Ausēja sāka strādāt Kubulu pagasta bibliotēkā, bet 1985.gadā viņu uzaicināja strādāt Balvu rajona Kultūras namā (sākumā par uzvedumu daļas vadītāju, vēlāk par mākslinieciskās daļas vadītāju). Kad Kultūras namu reorganizēja, Maiju ar 1999.gada 17.martu pieņēma darbā par Kubulu kultūras nama vadītāju. Te viņa strādā joprojām.
Sakarā ar padomju saimniecības "Balvi" likvidāciju, kādreiz ļoti rosīgā kultūras dzīve Kubulos bija apstājusies, pašdarbības kolektīvi bija pārtraukuši darbību, nebija materiālās bāzes ne kolektīviem, ne kultūras namam. Tāpēc Maijai uzsākot darbu, daudz kas bija jāsāk no jauna.  Tika meklēti kolektīvu vadītāji, atjaunota kolektīvu darbība, veidota  kultūras nama materiālā bāze - šūti tautu tērpi, iegādāta  skaņu un gaismu aparatūra, kā arī organizēti pasākumi dažādām auditorijām
2009.gadā tika veikta  kultūras nama renovācija
2017. gadā Kubulu kultūras namā darbojas divi vokālie ansambļi - jauktais vokālais ansamblis un garīgo dziesmu ansamblis ”Vakarblāzma”, pieci tautisko deju kolektīvi - bērnu un jauniešu tautisko deju kolektīvs” Cielaviņa” (4 kolektīvi) un vidējās paaudzes deju kopa „Kubuliņš”, kā arī Eiropas deju kopa „Rūtas”. Tie visi ir augsta līmeņa kolektīvi, kuri piedalās skatēs, gūstot labus un izcilus rezultātus, un daudz koncertē.
Tautiskie deju kolektīvi kopš 2003.gada  regulāri piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos (2003, 2008, 2013) un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (2005, 2010, 2015).
No 2004.gada, ik gadu, Kubulos notiek jauniešu deju kolektīvu sadancošanās "Lecam pa vecam, lecam pa jaunam", bet Eiropas deju kolektīvi tiek aicināti  kopā ik pēc diviem gadiem - pasākumā  "Mārtiņrožu laiks".
Kultūras namā ir sava telpa garīgo dziesmu dziedātājām, netālu no nama ir uzcelts krucifikss, kur sievas regulāri dzied.
Maija Laicāne Balvu novadā ir augstu novērtēta kā prasmīga un zinoša kultūras darbiniece, kuru bieži aicina vadīt pasākumus arī novada pasākumos. Viņa jau kopš skolas laikiem interesējas par dzeju, daudz piedalījusies daiļlasītāju konkursos un guvusi godalgotas vietas, daudz runā dzeju arī šobrīd dažados pasākumos. Tāpēc Maiju bieži aicina strādāt žūrijās, kas saistītas ar dzeju un teātri.

Maija Laicāne ir Balvu Tautas teātra aktrise un režisore. Teātrī Maija darbojas no 1980.gada, ir  piedalījusies daudzās izrādēs. Kā nozīmīgākās lomas viņa min Agafja Tihonovna Gogoļa „Precībās”, Magone Raiņa „Krauklītī”, Ligita Aspazijas „Raganā”, Aiga P.Putniņa”Naktssargs un veļas mazgātāja”, Ģertrūde  S.Moema „Apsolītā zeme”. Kā režisore Maija 80.gadu beigās iestudējusi A.Upīša "Ziņģu Ješkas uzvara" Tilžas dramatiskajā kolektīvā, 1990.gadā - D.Rijnieka "Gliemezītis riteņbraucējs" Balvu rajona kultūras nama bērnu dramatiskajā kolektīvā, kas bija viņas kursa darba izrāde Konservatorijā, un 1999.gada 25.maijā pirmizrādi piedzīvoja R.Blaumaņa "No saldenās pudeles" Balvu Tautas teātrī.
No 1980.gada 1990.gadam Maija strādāja  Balvu Dzimtsarakstu nodaļā par ceremoniju vadītāju
Maija Laicāne saņēmusi daudz dažāda mēroga pateicību un atzinību gan par darbu, gan bērnu audzināšanu. Nozīmīgākie no tiem -  2011. gada augustā Balvu novada domes Atzinības raksts par ilggadēju un radošu kultūras vides bagātināšanu, 2013. gadā Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā, Dziesmu un Deju svētku tradīcijas uzturēšanā un kultūrvides veidošanā. Kubulu pagasta kultūras nama vadītāja un pasākumu organizatore Maija Laicāne 2013.gadā tika atzīta par labāko "Gada kultūras darbinieku" Balvu novada pasākumā Gada balva kultūrā "Mūsu lepnums".
Precējusies, kopā ar vīru Jāni uzaudzināti 5 bērni - Indulis, Ieva, Aina, Agnese, Dagmāra
Visa Laicānu ģimene ir  veicinājusi  arī  Balvu novada atpazīstamību visā Latvijā, jo sirsnīgā ģimene ieguva ceturto vietu televīzijas šovā ”Dziedošās ģimenes IV” 2012. gadā nogalē un piedalījās arī  LNT šovā  ” Dziedošās ģimenes V” 2013. gadā. Ģimene saņēma arī Balvu novada Gada balvu kultūrā „Mūsu lepnums” 2012.gadā nominācijā "Gada pasākums"
Maija Laicāne bija 2018.gada Dziesmu un Deju svētku vēstnese Balvu novadā


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no M.Laicānes personīgā arhīva: Maija Balvu rajona darba grupas sastāvā Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos 2003.gadā (no kreisās puses: Ina Bankova, Inese Supe, Maija Laicāne, Rita Brokāne, Anna Kriviša, Irēna Kaša); Aiga izrādē "Naktssargs un veļas mazgātāja"; princese Ligita izrādē "Ragana" ar Jāzepu Kokoreviču; ar Lidiju Cimari Gogoļa "Precībās"; Balvu rajona kultūras nama bērnu dramatiskais kolektīvs; pēc izrādes "No saldenās pudeles" Rugājos 2000.gadā (1.rindā  no kreisās puses: Raivo Zelčs, Maruta Castrova, Elīna Oplucāne, Maija Laicāne; stāv: Māris Lāpāns, Modris Romanovskis, Zaiga Lāpāne, Ingars Pētersons, Astrīda Circene, Andris Ločmelis, Dzidra Romanovska); čigānietes tēlā; ar meitām Agnesi un Dagmāru Dziesmu un deju svētkos Rīgā (2008)
Raksta ID: 1212
Atjaunināts: 06 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1057
Ievietots:: 31 maijs, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna