Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Oplucāne Ilga

Raksta ID: 1203
Atjaunināts: 12 septembris, 2022

Kultūras darbiniece
Dzimusi 1957.gada 31.jūlijā Balvos. 1975.gadā absolvējusi Balvu 1.vidusskolu. Laikā no 1976.gada līdz 1981.gadam mācījusies Jāzepa Vītola Latvijas Valsts Konservatorijā (tagad Mūzikas Akadēmija), iegūstot masu uzvedumu režisora kvalifikāciju. 1985.gadā Ilga deviņus mēnešus mācījusies Vissavienības kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas institūtā Maskavā, režisoru grupā strādājusi Vispasaules jaunatnes studentu festivālā, folkloras svētkos Kolomenskā. 1990.gadā XX Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos strādājusi Rīgā, Pētera Pētersona režisoru grupā, veidojot Dziesmu svētku koncertu Mežaparkā.
Darba gaitas Ilga uzsākusi 1975.gadā Balvu rajona bibliotēkā, bet kopš 1976.gada 27.septembra strādā dažādos amatos Balvu rajona kultūras namā – instruktore, metodiķe, klubu daļas vadītāja, mākslinieciskās daļas vadītāja, direktora vietniece, svētku režisore, līdz rajona kultūras nama likvidācijai direktore (1994.-1999.). Kopš 1999.gada bija mākslinieciskā vadītāja Balvu Kultūras un atpūtas centrā. 2022.gada 1.septembrī Ilga savas darba gaitas beidza.
Ilga Oplucāne 1994.gadā Balvu rajona Kultūras namā izveidojusi Izstāžu zāli un līdz 2009.gadam - 15 gadus bijusi izstāžu kuratore. Šajā laika posmā noorganizējusi 115 izstādes, piesaistot dažādus māksliniekus, to vidū Jāzeps Pīgoznis, Valdis Bušs, Mārtiņš Vilkārsis, Kārlis Dobrājs, Juris Ģērmanis, Helēna Svilāne-Kuzmina, Jānis Unda u.c..
Ilga ir režisore 2.,3., 4. un 5.Starptautiskajā tautu deju festivālā „Eima, eima!” Balvos (2012.,2014.,2016., 2019), divpadsmit gadus ir projekta „Kamermūzikas festivāls Balvos” vadītāja (2011.-2022.), sarīkojumu „Balvu pilsētai - 60, 70, 75, 80, 85” režisore, divas reizes Latgales novada Senioru Dziesmu un deju festivālu režisore Balvos (2004.,2010), Eiropas deju grupu festivāla režisore 2009.g., Balvu novada svētku režisore 2013.gadā, Latvijas skolu tautu deju festivāla „Latvju bērni danci veda” režisore 2014.gadā, starpnovadu bērnu un jauniešu radošo festivālu režisore (2018., 2019).
Kā svētku režisore Ilga Oplucāne veidojusi septiņus Balvu rajona Dziesmu un deju svētkus (1985.,1986.,1887.,1988.,1989.,1990.,1991.,1996.g.) Balvos, Viļakā un Baltinavā.
1996.gadā Viļakas „3x3” nometnes kultūras programmas veidotāja un režisore.
Ilga ilgstoši strādājusi kā runas prasmes, drāmas, sarīkojumu vadīšanas pulciņu skolotāja Balvu rajona Pionieru un skolēnu namā (1977.-1980.g. un 1985.-1990.g.), Balvu rajona Kultūras namā (1976.-1981.), 15 gadus Balvu Valsts ģimnāzijā (1991./92.m.g. un 1999.-2013.), veiksmīgi sagatavojot audzēkņus skatuves runas un literāro uzvedumu konkursiem. 2001.gadā saņēmusi Balvu pilsētas Domes Atzinības rakstu par augstu pedagoģisko erudīciju un kompetenci skolēnu radošo spēju, interešu un darbošanās motivācijas attīstīšanā, par nozīmīgu ieguldījumu pilsētas izglītības politikas veidošanā.
Bijusi Balvu pilsētas Domes deputāte divos sasaukumos (1990.-1997.).
Ilga Oplucāne ir saņēmusi virkni apbalvojumu: 1995.gadā - E.Melngaiļa Tautas mākslas centra Atzinības rakstu par ilggadēju darbu un radošu attieksmi rajona kultūras dzīves metodiskajā darbā un sakarā ar kultūras nama 40 gadu jubileju. 2007.gadā - Balvu pilsētas Domes Atzinības rakstu par ilggadēju un godprātīgu darbu Balvu pilsētas kultūras dzīves veidošanā un organizēšanā un sakarā ar 50 dzīves gadu jubileju; 2012.gadā - pasākumā „Balvu novada gada balva kultūrā „Mūsu lepnums 2011” ieguvusi nomināciju „Mūža ieguldījums kultūrā Balvu pilsētā” un - Balvu novada Domes Atzinības rakstu „Par ilggadēju radošu darbu un ieguldījumu vietējās kultūrvides veidošanā”.
2014.gada 30.decembrī Ilgai piešķirts Latvijas Nacionālā Kultūras centra Atzinības raksts par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu Kultūras un atpūtas centra attīstībā un Balvu kultūrvides veidošanā, sveicot Balvu Kultūras un atpūtas centra 60 gadu jubilejā, un 2016.gadā pasākumā „Balvu novada gada balva kultūrā „Mūsu lepnums 2016” saņēmusi apbalvojumu „Balvu novada Gada cilvēks kultūrā”.

2021.gadā apbalvota ar Balvu novada domes Atzinības rakstu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I.Oplucānes personīgā arhīva: Ilga pasākumā "Mūsu lepnums 2016" (2016); tautastērpā; ar Briežuciema dziedātājām Bašķu dienā Baltinavā (1991); Dziesmusvētku laikā (1989); ar A.Kazinovski Izstāžu zāles atklāšanā (1994); ar K.Ozoliņu un A.Šneperi Balvu muzeja 10 gadu jubilejā (1999); senioru deju kopas "Luste" 30 darbības gadu sarīkojumā "Lustīgais koncerts" (2012); vadot mazo dziedātāju konkursu "Cālis" (2004); Starptautiskajā tautu deju festivālā "Eima, eima!" (2012); "17.Kamermūzikas festivālā Balvos" kopā ar pianisti Agnesi Egliņu, flautisti Ditu Krenbergu un dziedātāju Ingu Šļubovsku- Kancēviču (2016); Kamermūzikas festivāla noslēguma pasākumā (2022)

Raksta ID: 1203
Atjaunināts: 12 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 1013
Ievietots:: 04 aprīlis, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 12 septembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna