Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ločmele Veronika

Raksta ID: 1124
Atjaunināts: 04 februāris, 2015
Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1944.gada 15.jūnijā Ludzas rajona Salnavas pagasta Keiseļovas ciemā. Mācījusies Purviņu septiņgadīgajā skolā. Beigusi septiņas klases, Veronika kādu laiku dzīvoja pa mājām, jo slimoja mamma. 1962.gadā viņa sāka strādāt sovhoza “Sala” lauksaimniecības brigādē, tad 1965.gadā, jau pēc pirmā bērna piedzimšanas, piena krejotavā Salnavā.

Veronika Ločmele ļoti agri apprecējās, piedzemdēja piecus bērnus. Ilgu laiku viņa dzīvoja mājās un audzināja bērnus. Tā kā vīrs jau kādu laiku strādāja par atslēdznieku Krišjāņu darbnīcās, tad arī visa ģimene 80.gadu sākumā pārnāca uz Krišjāņiem. Te Veronika 16 gadus, līdz pat kolhoza likvidācijai, nostrādāja Velmes fermā par slaucēju.

Krišjāņu centrā Veronika Ločmele dzīvo joprojām.

Ļoti ticīga bija Veronikas mamma, arī laba dziedātāja. Skolas laikā iedama viņai līdzi uz psalmu dziedāšanu un svētdienās uz baznīcu, arī Veronika visu ātri iemācījās. Tagad, kad pirms bērēm prasa dziedāt psalmus, viņa labprāt iet. Bieži vien dzied trijatā ar Mariju Igauni un Lidiju Gabranovu, reizēm pievienojas mirušā piederīgie. Krišjāņu baznīcā psalmus parasti dzied Dvēseļu dienā.

Veronika stāsta, ka maija mēnesī vairākus gadus pēc kārtas gājušas dziedāt pie krucifiksa Žogos pie Pētera Dunča mājām. Un dziedājušas katru vakaru, bet tagad paliek arvien mazāk cilvēku, kas dzied, un vairs nesanāk. Veronika pati Rožukroni noskaita arī viena pati baznīcā vai pie baznīcas krusta, reizēm kādu paaicina līdzi.

2009.gada Veronika Ločmele sāka strādāt baznīcā. Viņa pati gan saka mīļi – mans darbs ir aprūpēt baznīcu. Kopš par baznīcu gādā Veronika, ir atjaunoti griesti, sienas, grīda, mazie altārīši un lielais altāris, ielikta metāla krāsniņa. Aizvadītajos gados uzbūvēts arī tornītis, kurā nakts tumšajā laikā deg gaismiņa. 2014.gada vasarā baznīcai nomainīti arī logi un uzbūvēts neliels malkas šķūnītis.

Par ētisko vērtību saglabāšanu un uzturēšanu Krišjāņu pagastā Veronika Ločmele 2014.gadā apbalvota ar Balvu novada domes Atzinības rakstu


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: Veronika Ločmele ar mazbērniem 60.gadu jubilejā (2004); psalmu dziedāšana pie Ežmaļiem - trešā no labās puses (1995); maija dziedājumi pie Žogu krucifiksa (pirmā no labās puses); dziedot pirms bērēm (tuvāk pie puķēm); dziedot psalmus

Raksta ID: 1124
Atjaunināts: 04 februāris, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1371
Ievietots:: 04 februāris, 2015 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 februāris, 2015 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna