Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lapsa Janīna

Raksta ID: 1121
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1940.gada 15.aprīlī Šķilbēnu pagasta Sviļevā. Mācījusies Rekavas vidusskolā. Pēc vidusskolas Janīna gribēja iestāties Rīgas Politehniskajā institūtā, bet dienas nodaļā diemžēl netika. Viņa uzsāka mācības neklātienē Lauksaimniecības akadēmijas Pārtikas tehnoloģijas fakultātē. Pabeidza divus gadus, tad apprecējās un piedzima dēls. Pēc dekrēta atvaļinājuma Janīna uzsāka darbu sabiedriskajā ēdināšanā Rīgā un tā arī visu mūžu nostrādāja par pavāri.
1990.gadā Janīna Lapsa atgriezās dzimtajās mājās Šķilbēnu pagastā. Uzreiz aktīvi iesaistījās draudzes dzīvē. Savulaik Šķilbēnu katoļu draudze aktīvi brauca uz nakts adorāciju uz Aglonu un Viļāniem, bet tagad to dara daudz retāk, jo savā jaunajā baznīcā esot tik labi (arī priesteri jauki), ka negribas citur braukt. Pirms Lieldienām arī Šķilbēnu katoļu baznīcā ir nakts adorācija.
1998.gadā, kad tika atjaunots baznīcas koris, tajā sāka dziedāt arī Janīna Lapsa. Dzied joprojām. 2002.gadā no Šķilbēnu draudzes sāka iet svētceļojumā uz Aglonu. Janīna sākumā netaisījās iet, bet draudzes vecākais aicināja paiet vismaz kādu gabalu. Kā tolaik viņa pievienojās svētceļotājiem, tā turpināja iet daudzus gadus līdz pat 2012.gadam.
Janīna Lapsa bijusi svētceļojumos arī Medžugorjē, Izraēlā (divas reizes), Romā, Lurdā. Neko neorganizējot, ir sakritis tā, ka Janīna savu sešdesmito dzimšanas dienu nosvinēja Medžugorjē, bet septiņdesmito – Izraēlā pie Nāves jūras.
2013/14. gadā Janīna Lapsa piedalījās Alfas kursos ar rekolekcijām Sarkaņos.
Janīna Lapsa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Psalmus Janīna nedaudz dziedāja jau bērnībā. Atgriežoties Šķilbēnos un iesaistoties draudzē, viņa sāka piedalīties psalmu dziedājumos pirms bērēm. Ap 2002.gadu Janīna ierosināja un mudināja dziedāt psalmus baznīcā, jo ne jau katrs mājās spēj noorganizēt psalmu dziedāšanu piederīgajiem. Sākumā sanāca dziedāt novembra mēnesī katru piektdienu, bet pēdējos gados dzied katru svētdienu pēc mises. Parasti paliek 20-30 cilvēku, kas piedalās dziedāšanā. Psalmu dziedāšanu vada Janīna Lapsa ar Valentīnu Keišu. Vada kopīgi abas, arī lasīšana ir kopīga visiem dziedātājiem. Janīna piedalās visās dziedāšanās. Parasti viņai ir tā, kad nolemj ko darīt, tad dara to regulāri. Arī Bībelē ir teikts – „Ja esi rokas pielicis arklam, tad atpakaļ vairs neskaties”.
Kad Janīna Lapsa atgriezās dzimtajās mājās, bija tāds kā pamudinājums, ka pie mājām vajag krustu. Un 1992.gadā to arī uzstādīja. Pirmajos Maija dziedājumos piedalījās arī draudzes koris, vēlāk arī baznīcas skolas audzēkņi. Ar gadiem dziedātāju paliek arvien mazāk un reizēm dzied tikai divatā vai trijatā ar Pužuli Aiju un Pužuli Valentīnu. Parasti vienojas, kad ies pie krucifiksa, un vismaz reizi nedēļā maija mēnesī cenšas sanākt padziedāt. 2022.gada maijā pie Sviļevas krucifiksa Janīna dziedāja divas reizes divatā ar kaimiņieni Valentīnu Pužuli.
Janīna Lapsa ir Vilkovas kapu vecākā.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē
Foto no J.Lapsas personīgā arhīva: svētceļojumā uz Aglonu (vidū); lūgšanu grupa pie J.Lapsas mājās (2001); Maija dziedājumi pie krucifiksa (2005); ar mazdēlu Kasparu Aglonā (2007); svētceļojumā uz Medžugorji
Raksta ID: 1121
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1135
Ievietots:: 03 decembris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna