Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Aizezeres muzikanti

Raksta ID: 1119
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2020

Par kapelas „Aizezeres muzikanti” aizsākumu uzskata 1956.gadu, kad no padomju armijas dienesta mobilizējās Juris Keiselis, kurš organizēja kapelu, lai kopā ar Alfrēdu Eņģi, Jevģēniju Apini, Zigfrīdu Čopu spēlētu lauku ballītēs apkārtējās ciema mājās. Jaunieši, lukturu un sveču gaismā, lustējās un dancoja līdz rītam. Juris Keiselis spēlēja cītaru, Alfrēds Eņģis – vijoli, Jevgēnijs Apinis - vijoli, Zigfrīds Čops – kontrabasu.
Vēlāk, jau 70-tajos gados kapelas sastāvs mainījās. Sāka spēlēt akordeonisti Gunārs Delpers un Aivars Liepiņš, bundzinieks Voldemārs Lancmanis. Vijoli turpināja spēlēt Alfrēds Eņģis un cītaru –Juris Keiselis. Kapela tika nosaukta par „Vīksnas ciema lauku kapelu”. Kapela spēlēja dažādos svētku pasākumos, kāzās un jubilejās no Vīksnas līdz Rīgai.
Kapelā vēl ir spēlējuši Jānis Mačs, Modris Čops, Benedikts Začs.
80-tajos gados kapelas aktīvā darbība samazinājās, jo vecie muzikanti aizgāja viņsaulē.
1984.gadā kapelā sāka spēlēt Jura Keiseļa meitas Ineses Skujas ģimene. Vēlāk kapelas sastāvs paplašinājās, jo pievienojās mazbērni un ģimenes draugi. Izveidojās kapela „Aizezeres muzikanti”, jo Juris Keiselis dzīvo Aizezeres ciemā.
Akordeonu spēlē meita - Inese Skuja, vijoli - mazmeita Monta Skuja, ģitāru – mazdēls Agris Keiselis, ģitāru un mutes ermoņiku –znots Normunds Skuja un ģimenes draugi: kokli - Velga Feldmane, bungas, sitamos instrumentus – Dzintra Stārastiņa, basģitāru un bandžo – Jānis Padoms, ģitāru – Andra Bērziņa un bungas, mandolīnu - Juris Keiselis.
Uz lielākas skatuves un plašākai publikai kapela „Aizezeres muzikanti” sāka muzicēt 2013.gadā, jo mērķis bija piedalīties XXV Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā. Tautas muzikantu skatē Medņevā ieguva I pakāpes diplomu un tādējādi sasniedza savu sapni - piedalīties svētkos. Dziesmu svētkos viņi spēlēja uz vidējās un lielās skatuves Vērmaņdārzā.
Kapela spēlē un dzied dažādos sastāvos un pasākumos, piedalījušies daudzos koncertos un svētku pasākumos gan novadā, gan ārpus tā. Koncertējuši arī Slovākijā, Vācijā, Baltkrievijā, Zviedrijā.

2014.gada 28.jūnijā Vīksnas tautas namā vēl tika nosvinēta “Aizezeres muzikantu” kapelas pastāvēšanas 30. gadadiena, bet, laikam ritot,  kapelas vecos muzikantus ir nomainījusi jaunā paaudze. Tāpēc  no 2017.gada kapela "Aizezeres muzikanti" par savu mājvietu sauc Koknesi, jo te dzīvo Jura Keiseļa meita, kapelas vadītāja Inese Skuja ar ģimeni. Kapelā spēlē divas vijoles - Monta Skuja un Monta Bergmane, bungas spēlē Dzinta Stārastiņa, kokli un cītaru spēlē Velga Gredzena, akordeonu - Inese Skuja, ģitāru, bandžo, stabulītes, mutes ermoņikas - Jānis Padoms un basu pūš Normunds Skuja. Kapelas repertuārā joprojām ir šlāgeri, tautasdziesmas un autoru dziesmas.  Viņu moto: "Paliksim bēdu zem akmens, izraksim prieku kā aku. Pašas skaistākās dziesmas izdziedāsim pār trejdeviņiem novadiem".


 
Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no I.Skujas personīgā arhīva: kapelas dibinātājs Juris Keiselis; kapela 70.gados; uzstājoties Vīksnas tautas namā (2014); Zviedrijā kopā ar Latvijas vēstnieku (2013); Dziesmu un deju svētkos Rīgā (2013); kapelu skatē Medņevā (2013)

Raksta ID: 1119
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2020
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 1715
Ievietots:: 29 novembris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"