Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Igaune Marija

Raksta ID: 1113
Atjaunināts: 07 oktobris, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1945.gada 8.aprīlī Krišjāņu pagasta Naglīšu ciemā. Mācījusies Krišjāņu septiņgadīgajā skolā, Rēzeknes internātskolā un Rīgas profesionāli tehniskajā skolā sakaru darbiniekiem. Jau skolas laikā bija praksē Balvu sakaru mezglā, te arī uzsāka pirmās darba gaitas. Marija deva atvaļinājumus pasta nodaļās un ik pa brīdi strādāja Vīksnas, Rugāju pasta nodaļās. 1963.gadā apprecējās
1971.gadā ģimene aizgāja dzīvot uz Lubānu, pēc gada - uz Mežāri, kur strādāja Mežāres pasta nodaļā. 1976.gadā Marija ar trīs bērniem atgriezās Naglīšos pie mammas. Te viņa strādāja kolhozā "Krišjāņi" - sākumā par kontrolasistenti, vēlāk par brigadiera palīgu. 1978.gadā sāka strādāt Tilžas pasta nodaļā, bet pēc gada atgriezās Krišjānu pastā, kur nostrādāja līdz pat pensijai 2006.gadā.
Kopš 1981.gada dzīvo Krišjāņu pagasta Runcenē. Sākot ar 2013.gadu ziemas Marija pavada pie meitas Gulbenē, bet pavasarī atkal atgriežas uz Krišjāņiem. Izaudzināti četri bērni.
Marijas mammai Martai Beidziniecei bija tuva baznīca, tāpēc arī bērnus allaž ņēma līdzi uz baznīcu. Mājās svētdienās pulksten divpadsmitos visi sēdēja ap galdu un skaitīja pātarus (t.s. "miša laiks"). Dziedāšana Marijai patikusi visu laiku. Viņa atceras, ka tolaik labi dziedāja tante Tekla Beidziniece, kura psalmu dziedāšanu vadīja arī padomju laikā. Tekla, kad gāja dziedāt, ņēma vienmēr līdzi arī Mariju, kurai toreiz likās, ka iemācīties dziedāt psalmus ir ļoti grūti. 90.gados psalmu vadītāja Krišjāņos bija Antoņina Zalužinska. Sākumā viņas dziedāja pēc vecajām grāmatām, bet Antoņina uzstāja, ka jādzied pēc jaunajām. Tolaik visas dziedāja viņai līdzi un viss it kā sanāca. Bet kad nomira A.Zalužinska, tad izrādījās, ka ir kas dzied un visu zina, bet nav kas sāk. Tā vienā Dvēseļu dienā arī Marija Igaune sāka vadīt psalmu dziedāšanu. Viņa dzied kopā ar Lidiju Gabranovu, Veroniku Ločmeli, Genovefu Stepanovu, Genovefu Rižais, Lidiju Dunci, reizēm pievienojas Inese Zelča un Līga Zalužinska.
Marija Igaune arī viena pati pie aizdegtām svecēm nodzied psalmus. Viņa ir pārliecināta: „Mirušajiem vajadzīga lūgšana”.


Foto no personīgā arhīva: Marija Igaune ar mammu Martu Beidzinieci (2001); ar mazmeitām (1999)
Raksta ID: 1113
Atjaunināts: 07 oktobris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1297
Ievietots:: 07 oktobris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 07 oktobris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna