Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šaicāne Skaidrīte

Raksta ID: 1111
Atjaunināts: 28 decembris, 2022

Kultūras darbiniece, Medņevas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1962.gada 2.decembrī Gulbenes rajona Stradu pagastā. 1966.gadā ģimene pārceļas uz Ogres rajona Taurupi, bet 1974.gadā - mamma Malvīne Ločmele ar visiem pieciem bērniem atgriežas Medņevas pagasta Aizpurves ciemā. Skaidrīte mācījusies Viduču pamatskolā, pēc tam 1982.gadā beigusi Malnavas sovhoztehnikumu un 2008.gadā - Kultūras koledžu. Uzreiz pēc Malnavas sovhoztehnikuma absolvēšanas sāka strādāt Medņevā par iecirkņa agronomi. 1992.gadā kādu brīdi ir pasta priekšniece, bet kopš 2005.gada - Medņevas tautas nama vadītāja.
Vēl padomju laikos, kad Skaidrīte Šaicāne strādāja par agronomi, bija pagasta komjaunatnes sekretāre, kurai nācās organizēt visdažādākajos pasākumus. Tāpēc arī liekas likumsakarīgi, ka viņa nonāca kultūras darbā. Jau otrajā darba gadā Medņevā notiek pirmais muzikantu saiets "Ermoņiku skaņas", kuru tagad ar nepacietību gaida gan paši muzikanti, gan tautas nama apmeklētāji. Arī pati Skaidrīte arvien biežāk uzdrošinās paņemt rokās garmošku un vajadzības gadījumā spēlēt. Spēlēt garmošku viņa sāka pēc 8.klases izlaiduma, kad, paņēmusi garmošku, saprata, ka var spēlēt. Patiesībā visa Erciku dzimta bija muzikāla un mājās vienmēr dziedāja un spēlēja.
Skaidrīte saka, ka visas vērtības ir no mammas un vecmammas, un, ka vecās tradīcijas - psalmu dziedāšana un maija dziedājumi noteikti ir jākopj. Vēl mācīdamās skolā viņa gāja līdzi mammai uz psalmu dziedāšanu. Toreiz gan likās, ka ilgi ir jāsēd un ir garlaicīgi, bet tagad atkal divas trīs stundas dziedot paiet nemanot. Skaidrīte visas dziedātājas rudenī sāka pulcināt uz psalmu dziedāšanu Medņevas tautas namā, jo ir mājas, kurās nedzied psalmus. Kopīgajā dziedāšanā piemin visus pagasta mirušos un lūdz Dievu par visām tā gada dvēselītēm. Uz psalmu dziedāšanu pagastā sanāk 30-40 cilvēku.
Skaidrīte Šaicāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Maija mēnesī viņa organizē arī dziedāšanu pie visiem pagasta krucifiksiem. Reizēm pat ir tā, ka Skaidrīte savā mašīnā un Anita Upīte savā salasa dziedātājas - Silviju Babāni, Valentīnu Babāni, Malvīni Ločmeli, aizbrauc un nodzied pie Loduma krucifiksa.
Skaidrīte Šaicāne dzied Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī, sieviešu vokālajā ansamblī "Melodija"(kopš 2003.gada), Jāzepa kapelā, vajadzības gadījumā darbojas Medņevas dramatiskajā kolektīvā. Kopš 2017.gada jūnija Skaidrīte vada Medņevas etnogrāfisko ansambli, kopš 2020.gada - Žīguru folkloras kopu "Mežābele".

2022.gadā Medņevas Tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne apbalvota ar Balvu novada Atzinības rakstu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: Skaidrīte Šaicāne (2014 un 2013)

Raksta ID: 1111
Atjaunināts: 28 decembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 1340
Ievietots:: 06 oktobris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna