Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zujāne Zita

Raksta ID: 1107
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1942.gada 28.oktobrī Rugāju pagasta Lūkusalā. Vispirms mācījās turpat Aparnieku pamatskolā, pēc tam Balvu vidusskolā. Agri sāka strādāt - slaukt govis Rugāju saimniecībā. 1962.gadā Zita apprecējās un pārcēlās uz Naudaskalnu. Te dzīvo joprojām.
Kādu laiku Zita pastrādāja Balvu gaļas kombinātā, bet kopš 1967.gada viņa strādāja dažādus darbus turpat Naudaskalna centrā. Bija apkopēja padomju saimniecības „Bolupe” kantorī, tad strādāja ēdnīcā, bija sekretāre padomju saimniecības direktoram un visbeidzot darbs Bolupes siltumnīcās. Izaudzināta meita.
Ļoti labi dziedāja Zitas mamma Broņislava Ķikuste, arī vecāmāte, kura visus psalmus zināja no galvas. Zita tagad atceras, tā saucamo, mijkrēšļa stundu, kad uguni vēl nededzināja, bet visi istabā dziedāja dažādas dziesmas. Psalmus gan dziedāt Zita vairāk iemācījās pēc ieraksta, kurš bija dabūts no Balvu katoļu baznīcas dziedātājām
Psalmus Naudaskalna pusē dzied reizi pirms bērēm un 40 dienas pēc bērēm. Galvenā dziedātāja te ir Maija Laicāne no Lācupes, bet nepieciešamības gadījumā to var darīt arī Zita Zujāne. Vēl viņu pulciņā dzied Zinaīda Jefimova, Eleonora Dokāne, Anatolija Čakāne, Anna Leišavniece, Zinaīda Ziemele, Regīna Kuļša un Silvija Trubņika. Dziedāšanu parasti organizē Anatolija Čakāne. Zita Zujāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.


Foto no personīgā arhīva: Zitu Zujāni sveic 70 gadu jubilejā (2012)
Raksta ID: 1107
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1072
Ievietots:: 27 septembris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna