Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vāciete Anna

Raksta ID: 1104
Atjaunināts: 24 septembris, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1943.gada 1.augustā Briežuciema pagasta Grūšļevā. Vispirms mācījusies Aususalas pamatskolā, pēc tam Baltinavas vidusskolā. Pēc skolas absolvēšanas uzreiz sāka strādāt Kangaru un Lielmežnieku pamatskolās. 1964.gadā Anna pārnāca strādāt uz Tilžas internātpamatskolu un 1973.gadā uzsāka studijas Liepājas pedagoģiskajā institūtā neklātienē. Kopš tā laika Anna Vāciete dzīvo un strādā Tilžā. Viņa ir audzinātāja, darbmācības un matemātikas skolotāja sākumskolas klasēs un no 2001.gada - kristīgās mācības skolotāja.
90.gadu sākumā kora dalībniece Namsone aicināja Annu dziedāt Tilžas katoļu baznīcas korī. Kā tolaik viņa iesāka, tā dzied joprojām. Pamazām apguva arī psalmu dziedāšanu pie ilggadējās vadītājas Jūlijas Zelčas. Visbiežāk sanāk dziedāt kopā ar jau minēto Jūliju Zelču, Veroniku Zelču, Annu Sīli, Emeritu Brenčevu. Viņām pievienojas arī Aina Rakstiņa, Emīlija Bankova, Zane Puļča, Daiga Jēkabsone, Logina Valentīna. Kopā ar Veroniku Zelču viņas katru dienu maija mēnesī dzied un skaita Rožukroni pie baznīcas krucifiksa.
2009.gada novembrī Tilžas katoļu baznīcas prāvests Alberts Budže ierosināja braukt uz Aglonu uz nakts adorāciju un tagad Anna katra mēneša pirmajā pirmdienā organizē šo braucienu.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Anna Vāciete (2014) - L.Dukaļskas foto
Raksta ID: 1104
Atjaunināts: 24 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1084
Ievietots:: 24 septembris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 septembris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna