Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bērzpils lauku kapela

Raksta ID: 110
Atjaunināts: 01 februāris, 2024

Kapelā pamatā spēlē 3 muzikanti: Pēteris Sudarovs - vijoli, Anita Stepanova - cītaru un Juris Stepanovs - akordeonu. Spēlēt kopā sākuši jau apmēram pirms 25 gadiem - 1982. gadā, kad Anita vēl mācījās Rugāju vidusskolas 10. klasē un bija P. Sudarova audzēkne. Tad tika pieaicināts kopā spēlēt vēl Juris Stepanovs, kas tajā laikā strādāja par skolotāju Bērzpils vidusskolā. Spēlēja daudz, un bija pieprasīti. Piedalījās tarifikācijas skatēs, lai dabūtu kategoriju, jo citādi nebija atļauts spēlēt. Viņiem bija piešķirta 2. kategorija, kad varēja spēlēt pagasta un rajona robežās. Spēlējuši arī Balvu kultūras namā.

Pēc 10 gadu pārtraukuma kopā atsākuši spēlēt 2006. gadā. Sadarbojas ar Bērzpils folkloras kopu „Saivenis”, jo pieprasījums pēc „dzīvās” mūzikas tagad ir neliels. Šad tad kopā ar vecākiem kapelā uzspēlē Jānis Stepanovs.

Kopš Juris Stepanovs 2015.gadā ir miris, kapela nepastāv.


Foto no A.Krivišas personīgā arhīva: Bērzpils lauku kapela pensionāru atpūtas pēcpusdienā Bērzpilī (2009)

Raksta ID: 110
Atjaunināts: 01 februāris, 2024
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2214
Ievietots:: 26 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 01 februāris, 2024 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"