Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Logina Solveta

Raksta ID: 1099
Atjaunināts: 03 augusts, 2022

Vectilžas folkloras kopas "Saime" vadītāja un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1977.gada 14.jūnijā Baltinavas pagasta Upeņu ciema Upenāju mājās. Ģimenē viņas bija divas māsas. 1995.gadā beigusi Baltinavas vidusskolu, vēlāk 1999.gadā absolvējusi Daugavpils Pedagoģisko universitāti un ieguvusi bioloģijas, ģeogrāfijas un mājturības specialitāti. 2002.gadā Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds vides zinātnēs. Studiju gados Solveta strādājusi par ģeogrāfijas skolotāju Rīgā, bet vēlāk pēc augstskolas beigšanas ieprecējusies Balvu novada Vectilžas pagasta Krutovas ciemā, kur arī tepat - Vectilžas pamatskolā turpina savas darba gaitas.
Solveta Logina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un  "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Dziedāt psalmus Solveta sākusi jau mazotnē, kad mamma Lucija Logina ņēmusi meitenes līdzi uz radinieku vai kaimiņu bērēm Baltinavas pagasta Tutinavā, Mačusalā, Danskos, Upeņos, Rekavas pusē Čilipīnē vai Briežuciema pagasta Abriņās utt. Iet mammai līdzi un redzēt, kā ļaudis dzīvo citās mājās, bija ļoti liela interese. Bet bija nepieciešama arī liela apņēmība un pacietība, lai izturētu ilgo, līdz 3 stundām garo psalmu dziedājumu, kad nedrīkst iet ārā un paskraidīt. Pirmo psalmu dziedāšanas reizi viņa tā īsti no bērnības neatceras, bet tālākajās reizēs sevī apņēmusies, ka, lai būtu interesantāk nekā tukši sēdēt, dziedāt tantēm līdzi. Vēlāk sekoja uzslavas no vecākā gada gājuma dziedātājām, psalmu mielasts, un ko gan, uz to brīdi, bērnam vairāk vajag!
Mācoties pēdējās vidusskolas klasēs un augstskolās sekoja tāda pagara miera pauze līdz brīdim, kad 2006.gadā piedaloties skolotāju vasaras nometnē „Vosoruošona 2006” Rogovkā valodniece, asoc.pr. Lidija Leikuma paaicināja Solvetu kopā ar māsu Ingrīdu Vistopolu pievienoties ekspedīcijai kā dziedātāju un pedagogu nodarbību vadītāju „Zīmys školā” Sibīrijā Krasnojarskas novada Ačinskas pilsētā savulaik izceļojošo latgaliešu pēctečiem. „Zīmys školys” laikā Ačinskā nācās dziedāt arī psalmus, lai atgādinātu Sibīrijas latgaliešu pēctečiem savu identitāti.
Sibīrijas brauciens bija liels dzīves stimuls un vērtību apzināšanās laiks. Tā 2007.gadā aizsākās Vectilžas folkloras kopas „Saime” dzimšana un darbība. Atdzima kopīga psalmu dziedāšana rudenī un maija dziedājumi pie ceļmalu krustiem Vectilžas pagastā. Šobrīd „Saime” maija mēnesī katru nedēļu dzied pie viena no Vectilžas pagasta krucifiksiem, kur viņiem pievienojas arī daži apkārtējo ciemu ļaudis
Solveta Logina pašmācības ceļā ir iemācījusies spēlēt ermoņikas. Interese par to spēlēšanu bija jau bērnībā, kad spēlēja viņas tētis. Vēlāk 2008.gadā, kad Solveta jau dzīvoja Vectilžā, tika organizēts tautas muzikantu saiets „Muzikantu dzierksts”, un viņa iesaistījās muzikantu meklēšanā un pakāpeniski arī pati sāka intensīvi trenēties. Iemācījās spēlēt divas dziesmas uz vienas puses. Maģiskajā datumā (08.08.2008) aizbrauca pie Sibīrijas drauga, Pieniņu draudzes prāvesta Aigara Bernāna ciemos, kur viņam ik pēc stundas bija salaulā septiņi pāri. Solveta dabūja stāvēt visiem pāriem uz vārtiem un spēlēt tās pašas divas dziesmas – „Aiz azara malni meži” un „Treis vosaras saturēju”. Tagad Solveta saka, ka tajā dienā atvērās prāts un viņa sāka spēlēt. Šobrīd Solveta spēlē ermoņikas folkloras kopā un uzstājoties kopā ar bērniem. Piedalījusies vairākos muzikantu saietos Vectilžā, Medņevā, Saļņevā.
Solveta ir apzinājusies, "ka patiesākās un dziļākās vērtības ir tās, kas nāk no pašu senčiem, un, lai kā šķiet, ka tur, kaut kur … tālu pasaulē, kur nav mūs, ir siltāka saule un zaļāka zāle, bet tā nav patiesība. Tikai tad, kad cilvēks apzinās, kas kopumā ir viņš, no kurienes nāk un kur iet, spēj novērtēt sev apkārt esošo un ir lepns par to. Tikai caur savu kultūras daļu mūs novērtēs arī citi".
2011.gadā Solvetai Loginai par ilggadēju, radošu un profesionālu darbību Vectilžas pagasta folkloras kopā "Saime" piešķirts Balvu novada domes Atzinības raksts

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no personīgā arhīva: Solveta Logina ar meitām un citiem dalībniekiem Sibīrijā (2006); spēlējot "Muzikantu dzierkstī" (2012); ar folkloras kopu Līvānos, Andrupenes lauku sētā un Slovākijā (2014)
Raksta ID: 1099
Atjaunināts: 03 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1478
Ievietots:: 20 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 augusts, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna