Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jermacāne Antonija

Raksta ID: 1098
Atjaunināts: 15 septembris, 2022

Vectilžas folkloras kopas "Saime" un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1946.gada 28.februārī Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta Vecstrūžanos. Pēc mācībām Strūžānu pamatskolā un Gaigalavas vidusskolā, Antoniju 1964.gadā uzaicināja strādāt par pionieru vadītāju Vectilžas pamatskolā, jo te jau par matemātikas skolotāju strādāja viņas māsa Albīna Jaško. Nākamajā gadā Antonija iestājās Liepājas Pedagoģiskajā institūtā, kuru 1973.gadā neklātienē pabeidza, iegūstot pamatskolas skolotājas specialitāti. Piecus gadus (no 1981.gada līdz 1986.gadam) Antonija pastrādāja veikalā Vectilžas centrā, un tad atkal atgriezās skolā. No 1999.gada līdz aiziešanai pensijā bija Vectilžas pamatskolas direktore.
Vectilžā tika nodibināta ģimene, izaudzināti dēls un meita. Te dzīvo joprojām.
Visa mūža garumā Antonija Jermacāne ir saistīta ar mūziku. Vairākus gadus dziedāja Balvu rajona skolotāju korī, piedalījās Dziesmu svētkos. Astoņdesmitajos gados viņas vadībā pagastā darbojās folkloras kopa, kurā dziedāja sievas vecumā no 65 - 70 gadiem. 2009.gadā Antonija sāka dziedāt Vectilžas folkloras kopā "Saime". Ar kopu viņa koncertē dažādos svētkos, piedalījās festivālā "Baltica 2012" un 2014.gadā starptautiskā festivālā Slovākijā.
Antonija Jermacāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un  "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Jau bērnībā viņai patika dziedāt psalmus, īpaši atmiņā saglabājušies dziedošie lasījumi. Kopā ar vecākiem Kazimiru un Regīnu Jaško un ciema ļaudīm (tad dziedāja arī vīrieši) veļu laikā dziedāja katrā ciema mājā, aizlūdzot par mirušajiem.
Psalmu dziedāšanu Vectilžā un tās tuvākajā apkārtnē ilgus gadus vadīja Eleonora Jermacāne un viņas mamma Domicella. Viņas zināja melodijas visām vecajām garīgajām dziesmām. Arī Antonija daudzas iemācījās un tagad dzied kopā ar jaunajām ciema sievām.
2012.gadā Eleonora aizgāja mūžībā un Antonijai nācās uzņemties psalmu vadīšanu. Tā kā viņa daudzus gadus dziedāja kopā ar Eleonoru, tad cenšas vadīt tāpat kā to darīja pieredzējusī vadītāja. Vectilžas pusē psalmus pie mirušajiem dzied trīs reizes - divas reizes līdz bērēm un bēru rītā. Vēl pēc rocības un ticības dzied pēc sešām nedēļām, un krietni retāk dzied pēc gada. Novembra sākumā psalmus par visiem pagasta iedzīvotājiem dzied Vectilžas sporta hallē. Sanāk ap 15 cilvēkiem. Antonija Jermacāne dzied kopā ar Solvetu Loginu, Mārīti Lazorenko, Annu Ločmeli, Valentīnu Jermacāni, Domicellu Loginu, Mārīti Loginu, Annu Zlidni, Inu Skrimu, Inesi Jermacāni un citām folkloras kopas dalībniecēm un ciema sievām. Psalmu dziedāšana ilgst pusotru stundu. Tad vēl lūdzas skaitot Rožukroni, Krusta ceļu un dzied garīgās dziesmas par mirušajiem un dzīvajiem palicējiem. Svētdienās Antonija ir dziesmu sācēja pirms Svētās Mises Tilžas katoļu baznīcā.
Antoniju Jermacāni reizēm aicina sarakstīt mirušo dzīvesstāstus un izstāstīt tos Vectilžas vai Lutenānu kapos. Tāpat viņa pati agrāk mūžībā ir izvadījusi ap 30 cilvēkiem
Kad 1994.gadā Vectilžas centrā pēc Antonijas Jermacānes iniciatīvas uzstādīja krucifiksu, sāka dziedāt Dievmātes godam. Tagad kopš 2011.gada folkloras kopa „Saime” maija mēnesī dzied pie visiem Vectilžas pagasta krucifiksiem, katru svētdienu pie cita.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Antonija Jermacāne (2014); ar Vectilžas pamatskolas kolektīvu 2013.gada nogalē (pirmajā rindā otrā no labās puses); ar folkloras kopu Slovākijā (2014); Rugājos skatē (2014); pie atjaunotā krucifiksa iesvētīšanas Krutovā pie Loginu mājas (2014)

Raksta ID: 1098
Atjaunināts: 15 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1111
Ievietots:: 20 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 15 septembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna