Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Keiša Marija

Raksta ID: 1096
Atjaunināts: 19 augusts, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1935.gada 14.martā Vectilžas pagasta Krutovā. Marija jau astoņos gados bija spiesta iet ganos un Vectilžas pamatskolā mācījās vien divus gadus. Vēlāk viņa strādāja bijušajā kolhozā "Borec" - sākumā lauku brigādē, vēlāk par slaucēju. Marija atceras, ka tolaik visi darbi - gan govju slaukšana, gan barošana nebija mehanizēta un viss bija jāveic ar rokām. Kaut cik vieglāks darbs bija vēlāk, jau strādājot Ķīļu govju fermā.
1957.gadā Marija apprecējās un 1958.gadā pārcēlās uz Lazdulejas pagasta Rīkas ciemu. Te viņa dzīvo joprojām.
Marija Keiša stāsta, ka agrāk ļoti lūdza Dievu un bērnībā ar māti katru vakaru dziedāja nešporus un Dieva dziesmas. Psalmus dzied kopš 50.gadu sākuma. Sāka tos dziedāt kopā ar māti, jo vecākā māsa bija izsūtīta uz Omsku. Tagad Marija Keiša un Domicella Korstova jau daudzus gadus ir vadošās psalmu dziedātājas Lazdulejas pagastā. Padomju laikā psalmus dziedāja tikai bērēs. Tagad, kad kāds nomirst, psalmus dzied 2 - 3 reizes - pirms bērēm, bēru rītā un daudz retāk nākamajā dienā pēc bērēm. Marija Keiša dzied kopā ar Domicellu Korstovu, Annu Čiguri, Silviju Salmani, Luciju Žogotu. Dvēseļu dienā novembrī Lazdulejas dziedājas sanāk pagasta centrā un dzied psalmus par visiem par visiem pagasta iedzīvotājiem.


Foto no personīgā arhīva: Marija Keiša (2000); ar māsu un brāļiem Dansku kapos 2005.gadā ( otrā no labās puses)
Raksta ID: 1096
Atjaunināts: 19 augusts, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1005
Ievietots:: 19 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 augusts, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna