Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Keiša Marija

Raksta ID: 1096
Atjaunināts: 19 augusts, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1935.gada 14.martā Vectilžas pagasta Krutovā. Marija jau astoņos gados bija spiesta iet ganos un Vectilžas pamatskolā mācījās vien divus gadus. Vēlāk viņa strādāja bijušajā kolhozā "Borec" - sākumā lauku brigādē, vēlāk par slaucēju. Marija atceras, ka tolaik visi darbi - gan govju slaukšana, gan barošana nebija mehanizēta un viss bija jāveic ar rokām. Kaut cik vieglāks darbs bija vēlāk, jau strādājot Ķīļu govju fermā.
1957.gadā Marija apprecējās un 1958.gadā pārcēlās uz Lazdulejas pagasta Rīkas ciemu. Te viņa dzīvo joprojām.
Marija Keiša stāsta, ka agrāk ļoti lūdza Dievu un bērnībā ar māti katru vakaru dziedāja nešporus un Dieva dziesmas. Psalmus dzied kopš 50.gadu sākuma. Sāka tos dziedāt kopā ar māti, jo vecākā māsa bija izsūtīta uz Omsku. Tagad Marija Keiša un Domicella Korstova jau daudzus gadus ir vadošās psalmu dziedātājas Lazdulejas pagastā. Padomju laikā psalmus dziedāja tikai bērēs. Tagad, kad kāds nomirst, psalmus dzied 2 - 3 reizes - pirms bērēm, bēru rītā un daudz retāk nākamajā dienā pēc bērēm. Marija Keiša dzied kopā ar Domicellu Korstovu, Annu Čiguri, Silviju Salmani, Luciju Žogotu. Dvēseļu dienā novembrī Lazdulejas dziedājas sanāk pagasta centrā un dzied psalmus par visiem par visiem pagasta iedzīvotājiem.


Foto no personīgā arhīva: Marija Keiša (2000); ar māsu un brāļiem Dansku kapos 2005.gadā ( otrā no labās puses)
Raksta ID: 1096
Atjaunināts: 19 augusts, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1100
Ievietots:: 19 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 augusts, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna