Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kokoreviča Genovefa

Raksta ID: 1095
Atjaunināts: 26 jūlijs, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 10.septembrī Vecumu pagasta Upmalās. Mācījusies Mežvidu pamatskolā, bet agri nācies iet ganos un strādāt tēva saimniecībā. Vēlāk Genovefa strādāja vietējā kolhozā un apmēram 20 gadus līdz pat pensijai par sanitāri pie vetārsta.
Genovefa Kokoreviča (dzimusi Žukovska) dziedāt psalmus iemācījās no mammas, iedama ar māsu viņai līdzi. Psalmus labi dziedāja arī viņas vīramāte. Tā no veciem cilvēkiem arī apguva visu psalmu dziedāšanas mākslu un tagad Genovefu, viņas māsu Janīnu Kokoreviču un Elizabeti Loginu Vecumos uzskata par vadošajām psalmu dziedātājām. Aizgājējiem dzied visbiežāk pēdējā dienā vai vakarā pirms bērēm. Lasījumus katra lasa pēc kārtas, bet tagad bieži ir tā, ka visus lasījumus lasa visas reizē. Genovefa Kokoreviča, bez jau minētajām dziedātājām, dzied kopā ar Jevgēniju Račāni, Mariju Grahoļsku, Veltu Loginu, Annu Saveļjevu, Irēnu Kokoreviču, Martu Kokoreviču, Ņinu Žukovsku, Elzu Loginu, Līviju Kokoreviču, Olgu Kokoreviču, Valentīnu Daščenko.
Psalmus dzied pēc vecajām grāmatām. Pēc psalmiem vēl dzied par mirušo, tad citiem ģimenes aizgājējiem un, visbeidzot, pāris dziesmas par ģimenes dzīvajiem. Psalmus par mirušajiem dzied arī pirms kapusvētkiem
Maija mēnesī katru nedēļu visas Vecumu dziedātājas sanāk un dzied pie krucifiksa pagasta centrā. Tā kā sievām ir kur pulcēties, viņas dzied arī katru mēnesi. Psalmu dziedājumus un dziedājumus pie krucifiksa visbiežāk organizē pensionāru biedrības vadītāja Jevgēnija Račāne. Genovefa Kokoreviča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.


Genovefa Kokoreviča (2014) – L.Dukaļskas foto

Raksta ID: 1095
Atjaunināts: 26 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1137
Ievietots:: 19 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna