Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bukša Marija

Raksta ID: 1094
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 16.augustā Baltinavas pagasta Bukstu ciemā. Pabeigusi vispirms četras klases Surikovas pamatskolā, pēc tam trīs klases Baltinavas vidusskolā, sāka strādāt Kaliņina kolhozā par kontrolasistenti. 1966.gadā apprecējās, ģimenē izaudzināts dēls un meita.
Tā kā bērniem skola Baltinavā bija diezgan tālu, Bukšu ģimene 1976.gadā pārcēlās uz Kubuliem, kur dzīvo joprojām. Te Marija ilgus gadus strādāja padomju saimniecībā „Balvi’ par cūkkopēju, vēlāk pie vetārsta par palīgu. Pensijā kopš 1993.gada.
Marija Bukša un Tekla Kozlovska ir vadošās psalmu dziedātājas Kubulu pusē. Stāstot par psalmu dziedāšanas tradīcijām, Marija izdala it kā divus periodus.
Agrāk psalmu dziedāšana sākās ar dienu, kad cilvēks nomira, un dziedāja katru vakaru līdz bērēm. Marija atceras, ka ap 1958.gadu pat uz 8 km attālu kapsētu, dziedātājas gāja aiz zārka un visu ceļu dziedāja psalmus. Vēl dziedāja sešas nedēļas pēc bērēm un pēc gada. Un tā darīja lielākā daļa iedzīvotāju. Marija Bukša psalmus dziedāt sāka Baltinavā pēc vecajām grāmatām. Dzied tikai latgaliski, bet tagad tikai no jaunajām grāmatām
Psalmu dziedāšanas tradīcija atjaunojās 90.gadu sākumā. Psalmus pārsvarā dziedāja rudeņos – vienu vakaru pie viena kaimiņa, otru – pie cita, un aizlūdza par attiecīgās ģimenes tuviniekiem. Pa mājām vēl gāja ap 2000.gadu, tagad gan dziedāšana visbiežāk notiek Kubulu kultūras namā, kur dziedātājām ir savs stūrītis. Dziedātājas jau iepriekš sarunā - vai dziedās psalmus par kādu konkrētu ģimeni attiecīgajā dienā, vai vairākām.
Dziedātāju pamatsastāvs ir nemainīgs, jo parasti dzied tās pašas sievas, kuras dzied Kubulu garīgo dziesmu ansamblī „Vakarblāzma”. Kad 2006.gadā pie Kultūras nama uzcēla krucifiksu,  sāka organizēt sievas, kuras varētu dziedāt pie krucifiksa. Tā arī izveidojās ansamblis, kurš tagad uzstājas gan pagasta svētkos, gan brauc uz Balvu pansionātu un apkārtējiem pagastiem. Maija mēnesī pie krucifiksa sievas dzied vienu stundu katru vakaru, bet visu vasaru līdz pat novembrim – reizi nedēļā (trešdienās). Tā tas notiek arī šobrīd (2022.gads). Reizi mēnesī maijā sievas dzied arī pie otra Kubulu pagasta krucifiksa Kurnā.

Pie krucifiksa un psalmus dzied Daina Kravale, Rita Sirmace, Ināra Kaičenko, Maija Osmane, Tekla Kozlovska, Nellija Lielbārde, Zenta Gržibovska, Maruta Ozola, Adelaida Pipcāne, Marija Gorščale. Agrāk, kad ansambļa vēl nebija, dziedāja Lūcija Ločmele, Marta Trupovniece (vadītāja), Lidija Kravale, Paulis Kravalis, Marianna Sondare.
Marija Bukša ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē"  un  "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.


Foto no personīgā arhīva: Marija Bukša (2014); ar ansambli Sociālajā centrā Balvos 2011.gadā (pirmā no labās puses)

Raksta ID: 1094
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1235
Ievietots:: 12 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna