Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kozlovska Tekla

Raksta ID: 1091
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1940.gada 23.martā Rugāju pagasta Čušļu ciemā. Pirmās četras klases pabeidza Rugāju vidusskolā, pēc tam - piekto, sesto, septīto Medņos. Tālāk mācības Tekla turpināja Rīgas 2.medicīnas skolā apgūstot feldšeres profesiju. 1957.gadā viņa uzsāka savas darba gaitas - vispirms pa mēnesim nostrādāja Rugāju ambulancē un Vīksnas ambulancē, bet ar novembri tika pārcelta uz Kubulu ambulanci. Te Tekla Kozlovska nostrādāja līdz 1974.gadām, kad viņu norīkoja par feldšeri uz Balvu slimnīcas organizatoriski metodisko kabinetu. Savukārt, 1984.gadā Tekla pārgāja darbā uz Balvu Gaļas kombināta veselības punktu, kur strādāja līdz aiziešanai pensijā 1995.gadā.
Būdama pensijā Tekla Kozlovska atjaunoja iešanu baznīcā, iesāka dziedāt Balvu katoļu baznīcas korī, sāka piedalīties psalmu dziedājumos. 90.gados Kubulos psalmu vadītāja bija Marta Trupovniece. Pēc viņas nāves psalmu vadīšanu uzņēmās Tekla. Viņa veic arī visus organizatoriskos pienākumus. Šobrīd Tekla Kozlovska ar Mariju Bukšu ir galvenās psalmu vadītājas Kubulu pusē.
Kubulu dziedātājas dzied pēc grāmatas "Teicit kungu" (1990). Sākumā psalmu dziedājumos bez Teklas piedalījās Marija Bukša, Maruta Ozola, Lidija Kravale un Pāvels Kravalis, Marianna Sondare, vēlāk pievienojās Anna Bendzule, Ita Dmitrijeva, Zinaīda Kupriša, Līvija Višņakova, Līga Zača, Ludmila Smuška.
Tagadējā kompānija jau ir savādāka - šobrīd dzied Marija Bukša, Daina Kravale, Maija Osmane, Marija Gorščale, Maruta Ozola, Rita Sirmace, Ināra Kaičenko, Adelaida Pipcāne, Ilga Ilsjāne, Nellija Lielbārde, Ināra Pugeja. No šīm dziedātājām 2006.gadā izveidojās garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma". Ansambļa sievas pēc iedzīvotāju lūguma, parasti pievienojoties tuviniekiem, dzied psalmus pirms vai bēru dienā. Parasti dzied psalmus, vesperes, litānijas, rožukroņa 3.daļu un nobeidz ar baznīcas dziesmām.. Dziedāšana reizēm ilgst 3-4 stundas.
Tekla psalmus ir dziedājusi arī viena.
2006.gadā, kad pagasta centrā uzcēla jaunu krucifiksu, Kubulu sievas sāka regulāri dziedāt te. Krucifiksa iesvētīšanas dienā piedalījās pat 19 dziedātājas, tagad parasti 10-11 dziedātājas. Sākumā pie krucifiksa dziedāja reizi mēnesī, kopš 2009.gada maija mēnesī dzied katru dienu.
Tekla Kozlovska ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām


Foto no personīgā arhīva: Tekla Kozlovska (2014); pie krucifiksa 2014.gada maijā (pirmā no labās puses); ar vīru 50 gadu kāzu jubilejā

Raksta ID: 1091
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1340
Ievietots:: 04 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna