Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Logina Elizabeta

Raksta ID: 1090
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1945.gada 31.martā Šķilbēnu pagasta Bakarevā. Mācības uzsākusi toreizējā Lejiņu pamatskolā Bakarevas ciemā, bet turpinājusi Rekavas vidusskolā. Pabeigusi skolā septīto klasi, Elizabeta mācības neturpināja, jo bija slima mamma, un bija jāstrādā savā saimniecībā. Tālāk turpināja darbu lauksaimniecības brigādē Šķilbēnos. 1969.gadā apprecējās un pārcēlās uz dzīvi Vecumu pagastā - Borisovu, kur dzīvo joprojām. Vecumos no 1970.gada līdz pat tā likvidācijai 1992.gadā strādāja Vecumu bērnudārzā. Pēc tam līdz pensijai 2001.gadā turpināja strādāt par apkopēju Mežvidu astoņgadīgajā skolā.
Elizabeta Logina (dzim. Korņejeva) stāsta, ka bērnībā dzīvojusi kaimiņos folkloras teicējai Margaritai Šakinai, un ar sajūsmu klausījusies abu māsu (Margaritas Šakinas un Teklas Šakinas) dziedāšanu. Vēlāk mazā Elizabeta kopā ar savu mammu piedalījās psalmu dziedāšanā ciemā, un, dziedot kopā ar pieredzējušajām dziedātājām, ātri apguva dziedāšanu. No bērnu dienām zina arī  daudz Dieva dziesmu.
Kad Elizabeta jau dzīvoja Vecumos, sanāca tā, ka nomira kaimiņš, un viņu lūdza dziedāt psalmus. Tā arī Borisovā uzzināja, ka viņa labi dzied psalmus, un sāka visur aicināt. Tolaik gan te jau bija spēcīgas psalmu dziedātājas - Genovefa Kokoreviča un Anastasija Kokoreviča. Tagad Elizabeta Logina dzied kopā ar Jevgēniju Račāni, Irēnu Kuzmani, Martu Kokoreviču, Janīnu Kokoreviču un Genovefu Kokoreviču.
Vecumu pagastā tagad ir 14 dziedātājas, kuras dzied gan psalmus , gan pie krucifiksa. Sākumā krucifikss bija Indričos, bet pēc tam to pārcēla uz Borisovas centru un 2005.gadā to arī atjaunoja. Pie krucifiksa ir istaba, kur dziedātajas var pulcēties. Tas arī ir noteicošais, ka sievas kopā sanāk katru mēnesi. Dziedāšanu parasti organizē pensionāru biedrības vadītāja Jevgēnija Račāne.
Pie krucifiksa sievas dzied katra mēneša beigās. Tā tas ir tikai Vecumos, bet visā Latgalē nav raksturīgi. Jūnija mēnesī lūgšanas un dziesmas veltītas Vissvētākās Jēzus sirds godam, augustā – Dievmātes godam, oktobris ir Rožukroņa mēnesis. Dvēseļu dienā novembrī dzied psalmus par visiem pagasta mirušajiem. Tāpat psalmus dzied ikreiz, kad kāds nomirst . Reizēm piederīgie lūdz dziedāt vairākas reizes līdz bērēm, bet visbiežāk – vienu reizi bēru priekšvakarā. Dažreiz aicina dziedāt psalmus mēnesi pēc aizgājēja nāves un arī pēc gada, tā sauktās godovinas. Dzied no vecajām psalmu grāmatām, kuras izdotas 20.gadsimta sākumā.Elizabeta Logina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām
Elizabeta Logina dzied procesiju dziesmas Bakarevas kapusvētkos. Parasti tiek iekārtoti četri altāri katrā kapsētas stūrī. Kapusvētkos ticīgā tauta kopā ar priesteri iet procesijā no galvenā krusta apkārt kapsētai, apstājoties un lūdzoties katrā  iekārtotā altāra stūrī. Vienā stūrī altāri iekārto viena ģimene,otrā – cita. Kapusvētku noslēgumā pie galvenā krusta tiek svētīti bērni.


Foto no personīgā arhīva: Elizabeta Logina ar mazmeitām un vīru (2006); mazmeitas izlaidumā (2013); E.Logina (2003)
Raksta ID: 1090
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1119
Ievietots:: 04 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna