Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Locāne Helēna

Raksta ID: 1085
Atjaunināts: 04 augusts, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 2.aprīlī Medņevas pagasta Lodumas ciemā. Pabeigusi Viduču septiņgadīgo skolu, sāka strādāt padomju saimniecības "Medņeva" lauku brigādē. Te viņa strādāja daudzus gadus, tikai vēlāk - 80.gadu beigās divus gadus nostrādāja Medņevas bērnudārzā un kādu gadu ēdnīcā.                                                           
Helēna Locāne (agrāk Babāne) ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa jau no bērnības gāja mammai līdzi dziedāt psalmus, taču pati tolaik nedziedāja. Agrāk bijis tā, ka psalmus dziedāja katru dienu līdz pat bērēm, un uz dziedāšanu sanākuši visi Lodumas ciema iedzīvotāji. Dziedāt viņa sāka tikai 50.gadu beigās. Psalmu dziedāšanu tolaik varēja vadīt Juzepate Babāne, Marianna Babāne, Adele Circene. Lasīt lasījumus Helēna sāka 60.gadu vidū, tad arī sāka vadīt dziedāšanu. Tagad viņa dzied kopā ar Malvīni Ločmeli, Valentīnu Babāni no Lodumas ciema, Valentīnu Babāni no Semenovas, Leontīnu Čiguri, Lolitu Circeni, Annu Supi, Natāliju Duļbinsku, Silviju Babāni. Dzied viņas Semenovas centrā, kad aicina - arī Lodumos un Torkovā. Medņevas pagastā ir daudz psalmu dziedātāju un katrā ciemā ir kāds spēcīgs psalmu vadītājs. Arī Helēna uzsver, ka Medņevā vēl stingri turās pie tradīcijas, un, kad kāds nomirst, vienmēr organizē psalmu dziedāšanu - dienu pirms un pēc bērēm, kā arī 40.dienā pēc bērēm. Arī kapusvētkos ir tā, ka nav vajadzības organizēt speciāli dziedātājus, jo dzied gandrīz visi sanākušie. Atbrauc vienīgi pavadītājs ar ērģelēm.
Kopš 2008.gada rudens kopēju psalmu dziedāšanu organizē Medņevas tautas namā, kur sanāk visi, kuri grib. Te dzied gan par visa pagasta mirušajiem, gan par saviem piederīgajiem. Helēna 2.novembrī parasti dzied arī Viļakas Jēzus Sirds baznīcā.
Dzied pie Lodumas ciema krucifiksa. Te piedalās arī Medņevas etnogrāfiskā ansambļa sievas.


Foto no personīgā arhīva: Helēna Locāne (pirmā no kreisās puses) kapusvētkos Viļakā (2006)

Raksta ID: 1085
Atjaunināts: 04 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1040
Ievietots:: 30 jūlijs, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna