Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Locāne Helēna

Raksta ID: 1085
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 2.aprīlī Medņevas pagasta Lodumas ciemā. Pabeigusi Viduču septiņgadīgo skolu, sāka strādāt padomju saimniecības "Medņeva" lauku brigādē. Te viņa strādāja daudzus gadus, tikai vēlāk - 80.gadu beigās divus gadus nostrādāja Medņevas bērnudārzā un kādu gadu ēdnīcā.                                                           
Helēna Locāne (agrāk Babāne) ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa jau no bērnības gāja mammai līdzi dziedāt psalmus, taču pati tolaik nedziedāja. Agrāk bijis tā, ka psalmus dziedāja katru dienu līdz pat bērēm, un uz dziedāšanu sanākuši visi Lodumas ciema iedzīvotāji. Dziedāt viņa sāka tikai 50.gadu beigās. Psalmu dziedāšanu tolaik varēja vadīt Juzepate Babāne, Marianna Babāne, Adele Circene. Lasīt lasījumus Helēna sāka 60.gadu vidū, tad arī sāka vadīt dziedāšanu. Tagad viņa dzied kopā ar Malvīni Ločmeli, Valentīnu Babāni no Lodumas ciema, Valentīnu Babāni no Semenovas, Leontīnu Čiguri, Lolitu Circeni, Annu Supi, Natāliju Duļbinsku, Silviju Babāni. Dzied viņas Semenovas centrā, kad aicina - arī Lodumos un Torkovā. Medņevas pagastā ir daudz psalmu dziedātāju un katrā ciemā ir kāds spēcīgs psalmu vadītājs. Arī Helēna uzsver, ka Medņevā vēl stingri turās pie tradīcijas, un, kad kāds nomirst, vienmēr organizē psalmu dziedāšanu - dienu pirms un pēc bērēm, kā arī 40.dienā pēc bērēm. Arī kapusvētkos ir tā, ka nav vajadzības organizēt speciāli dziedātājus, jo dzied gandrīz visi sanākušie. Atbrauc vienīgi pavadītājs ar ērģelēm.
Kopš 2008.gada rudens kopēju psalmu dziedāšanu organizē Medņevas tautas namā, kur sanāk visi, kuri grib. Te dzied gan par visa pagasta mirušajiem, gan par saviem piederīgajiem. Helēna 2.novembrī parasti dzied arī Viļakas Jēzus Sirds baznīcā.
Dzied pie Lodumas ciema krucifiksa. Te piedalās arī Medņevas etnogrāfiskā ansambļa sievas.


Foto no personīgā arhīva: Helēna Locāne (pirmā no kreisās puses) kapusvētkos Viļakā (2006)
Raksta ID: 1085
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 933
Ievietots:: 30 jūlijs, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna