Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Eisaka Anna

Raksta ID: 1080
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1944.gada 16.martā Viļānu rajona Gribuļu sādžas Gaigalavas ciemā. Sākumā mācījusies Strūžānu pamatskolā, pēc tam Gaigalavas vidusskolā. Uzreiz pēc vidusskolas iestājās Rīgas vecāko pionieru vadītāju skolā. Pēc tās beigšanas sāka strādāt Strūžānu pamatskolā par skolotāju, taču drīz ģimene dzīves apstākļu dēļ pārcēlās uz Balvu rajonu. Anna sāka strādāt Rugāju patērētāju biedrībā par ekonomistes mācekli, un 1968.gadā neklātienē sāk mācīties Rīgas Kooperatīvajā tehnikumā par ekonomisti plānotāju. Rugājos Anna strādāja līdz 1973.gadam, kad visas mazās patērētāju biedrības apvienoja vienā - Balvu patērētāju biedrībā. Kuri darbinieki vēlējās, tie ar rīkojumu tika pārvesti strādāt uz Balviem. Tā Anna Eisaka Balvu patērētāju biedrībā nostrādāja līdz 1997.gadam. Štatu samazināšanas dēļ tika atbrīvota, un viņa kādu laiku vēl pastrādāja par administratori Balvu viesnīcā.
Anna Eisaka dziedājusi ir visos laikos – Strūžānu pamatskolas jauktajā korī, Gaigalavas vidusskolas jauktajā korī, Rugāju jauktajā korī, korī "Austrums" un Balvu Kultūras nama jauktajā korī. Slimības dēļ dziedāšanu pārtrauca, bet jau pensijas laikā atsāka. Tikai tagad Anna sāka dziedāt Balvu Romas katoļu baznīcas korī ( no 2005.gada). Korī dziedāja Jadviga Circene, kura aicināja Annu pievienoties viņu pulciņam un dziedāt psalmus. Tolaik psalmu dziedāšanu vadīja Janīna Kaņepe, kura Annai iemācīja katra psalma melodiju, arī dziesmu un lasījumu secību. Janīna Kaņepe arī iedibināja tradīciju – novembra mēnesī sapulcēties vienkopus kādā dzīvoklī, lai nodziedātu psalmus nodomā par mirušajiem. Katrs dziedātājs dzied par saviem mirušajiem tuviniekiem, radiem, draugiem, paziņām un labdariem. Arī tagad šī tradīcija tiek turpināta..
Kad Janīna Kaņepe 2010.gadā aizgāja mūžībā, Anna Eisaka sāka vadīt psalmu dziedāšanu. Dziedātāju grupa pamatā palika tā pati, kas agrāk - Anna Krūce, Vita Baldone, kādu laiku vēl dziedāja Genovefa Kalneja. Vēlāk viņām pievienojās jaunās dziedātājas - Aija Putniņa un Astra Ločmele - Ambarova, reizēm dzied arī Pēteris Apīnis un Mārtiņš Ķikusts.
Anna Eisaka stāsta, ka no 2007.gada līdz 2011.gadam dziedāt psalmus aicinājuši ļoti bieži (arī uz mājām), bet tagad - retāk. Ja aicina, dziedātājas labprāt dzied mājās vai sarunā laiku ar tuviniekiem un dzied baznīcā.
Anna Eisaka pārsvarā dzied literārajā valodā no katoļu dziesmu un lūgšanu grāmatas „Slavējiet Kungu” (ekzekvijas), bet, ja tuvinieki vēlas, var dziedāt arī latgaliski. Anna ir vadošā psalmu dziedātāja un vadītāja Balvu pilsētā, bet Steķintavā dziedāšanu vada Irēna Matule. Reizēm viņas aicina dziedāt arī citur - visbiežāk tie ir cilvēki, kuri paši dzīvo Balvos, bet dziedāšanu organizē vecāku mājās.
Kopumā psalmu dziedāšana ilgst pusotru divas stundas. Lasījumus lasa visi - pirmo parasti nolasa vadītāja, tālāk lasa visi pēc kārtas. Tad dzied garīgās dziesmas par mirušo, dzīvajiem palicējiem un pašām dziedātājām.
Anna atceras, ka viņa psalmus dziedājusi jau bērnībā, kad gājusi līdzi mammai Broņislavai Ločai. Tolaik šī tradīcija bija sevišķi izplatīta, un dziedāt sanāca gandrīz vai katru nedēļu. No psalmu dziedāšanas viņai visvairāk atmiņā iegūluši tieši dziedošie lasījumi un to noslēdzošā daļa. Anna Eisaka ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām
Foto no personīgā arhīva: Anna Eisaka (2013)
Raksta ID: 1080
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1277
Ievietots:: 12 jūnijs, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna