Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Žīguru lauku kapela "Ilgas"

Raksta ID: 108
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012

Kapela darbojas no 2006.gada 14.aprīļa. Tās sastāvā spēlē četri cilvēki: Jānis Uzklinģis (kokle), Voldemārs Baraņņikovs (bungas), Ansis Bērziņš (balss) un kapelas vadītāja Svetlana Bukovska (balss un akordeons). Svetlana ir beigusi Balvu Mūzikas skolas akordeona klasi un Rīgas pedagoģijas skolas mūzikas nodaļu, strādājusi par dziedāšanas skolotāju Žīguru pamatskolā. Akordeons viņas rokās nonāca sešu gadu vecumā, un nu jau vairāk kā 40 gadus to uzskata par savu uzticamo draugu. Kapelas solists A.Bērziņš savā laikā dziedājis Rīgas operetes teātrī kopā ar Edgaru Zveju. Visu laiku Žīguru korī dziedājis V.Baraņņikovs. J.Uzkliņģa mājās jau no bērnības ir skanējušas kokles, jo tās ļoti labi spēlēja viņa tēvs Pāvuls.

Kapela uzstājusies 2006.gada rajona lauku kapelu saietā uz Balvu estrādes, muzicējuši Liepnā, dzejas dienu pasākumā Viļakā 2007.gada septembrī, Salnavas pagasta Tautas mūzikas svētkos, kā arī visos pagasta pasākumos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Raksta ID: 108
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2274
Ievietots:: 26 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris