Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Noras Kalniņas lauku kapela

Raksta ID: 107
Atjaunināts: 08 augusts, 2016

Noras Kalniņas lauku kapela savu kopā darbošanos sāka 1983. gada septembrī, jo bija vēlēšanās muzicēt un uz to mudināja daudzi cilvēki. Tās pirmajā sastāvā spēlējuši: Zigfrīds Buliņš (vijole, basģitāra, pūšamie instrumenti, bungas), Ivars Ripa ( basets un pūšamie instrumenti), Vladimirs Baranovs (klarnete, tūba, akordeons, balss), Jevgēnijs Miške (vijole, bungas), Nora Kalniņa (Grīnberga) (cītara), Valērijs Kacēns (akordeons, balss), Antons Ķikusts (bungas, vijole), Arvīds Kalniņš (akordeons), Jānis Ancāns (akordeons, balss, basģitāra, bungas). Vēlāk spēlēja Lapiņš Paulis (vijole, basģitāra, bandžo, cītara, klarnete, flauta), Sprukulis Jānis (klarnete, balss).
Laika gaitā kapelas sastāvs ir vairākkārt mainījies. Kapelā spēlējuši Ģirts Ripa, Aleksandrs Zabolotņevs, Guntis Priedeslaipa, Gvido Sležis, Aleksandrs Balantajevs, Juris Apīnis, Jānis Začs, Imants Mozulis, Rolands Zelčs, Edvīns Timošenko, Jānis Ločmelis, K. Leišavniece un daudzi citi.
No jaunās paaudzes kapelā spēlējuši Artūrs Mačāns, Bruno Sležis, Indulis Laicāns, Mārtiņš Leišavnieks, Vilnis Bodrovs, Kevins Penners, Kalvis Sležis, Laura Mozule.
Kapelu daudzreiz ir atbalstījuši mūzikas skolu audzēkņi un pedagogi: Z.Zaharova, I.Dupuža, B.Paršovs, G.Rakstiņa, J.Budevičs, I.Sležis, A.Bužs, P.Sudarovs, D.Pužule, I.Stankeviča, I.Garā, St.Dupužs, A.Graps.
Kapelas uzstāšanos daudzas reizes kuplināja sieviešu ansamblis, kurā dziedāja R.Baranova, V.Nagle, G.Kravale, A.Priede, L.Priedeslaipa, L.Kivkucāne, A.Putniņa, I.Garaņina.
Folkloras pasākumos kopā ar kapelu piedalījās bērnu grupa “Seši mazi bundzinieki”, kur dziedāja K.Laicāne, A.Spridzāne, E.Zučika, I.Gailāne, I.Strupka, K.Laicāns, S.Puks, G.Bukšs, A. Zāģers.
Līdz 2001.gadam kapela skaitījās kā Balvu Kultūras nama Noras Kalniņas kapela, bet vēlāk viņi vairāk muzicē savam un draugu priekam.
Kapela piedalījusies visos republikas lauku kapelu salidojumos, visos folkloras festivālos "Baltica", tautas daiļrades festivālā "Balvi - pilsēta ezeru lokā" (1988), Latgales lauku kapelu svētkos Daugavpilī (1991), tautas mūzikas svētkos Ulbrokā (1997), Latvijas mūzikas svētkos Jēkabpilī (1999), Amatnieku svētkos Balvos (2000), 6. Latvijas mūzikas svētkos Cēsīs (2001), starptautiskajā Neredzīgo organizāciju estrādes mūzikas festivālā Balvos (2002), Alūksnes pilsētas svētkos (2006) un daudzos, daudzos citos pasākumos. 2013.gada 28. septembrī piedalījušies Sangastē, Igaunijā, kur norisinājās projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu” pirmais starptautiskais masu pasākums „Rudzu dziesmas. Ražas novākšanas svētki”. Spēlējuši vairāk kā 40 kāzās, tirgos, rajona Dziesmu un deju svētkos un citos pasākumos.
2001.gada 2. jūnijā Nora Kalniņa no Latvijas Amatniecības kameras saņēma Atzinību par kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, latviskās vides veidošanu, tradīciju turpināšanu un izkopšanu, 2004.gada 1. maijā - Tautas Mākslas centra Atzinības rakstu par ieguldījumu latviešu tautas mūzikas kopšanā un popularizēšanā, bet 2014.gada 26.martā Nora Kalniņa saņēma Gada balvu kultūrā nominācijā "Mūža ieguldījums kultūrā" no Balvu pašvaldibas.
Savukārt, Arvīds Kalniņš 2015.gadā par mūža ieguldījumu tautas muzicēšanā un sakarā ar 70 gadu dzīves jubileju saņēma Balvu novada domes Atzinības rakstu

2009.gada 28.martā lauku kapela Balvu KAC atzīmēja savu 25 gadu jubileju un pateicoties sponsoru, labvēļu un fanu atbalstam, ierakstīja savu CD albumu "Melodijas, spēlētas 25 gadu garumā". Albumā ir 19 skaņdarbi, kas izvēlēti pēc principa - katra kapelas muzikanta kāda no mīļākajām dziesmām. Noras skaņdarbs ir "Vēl tu rozes plūc", Arvīda - "Havajas meitene".

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no N.Kalniņas personīgā arhīva: Nora Kalniņa atzīmējot kapelas 20 gadu jubileju 2003.gadā;

Kapela 1983.gadā (V.Baranovs,I.Ripa, Z.Buliņš, N.Grīnberga, G.Barinskis, V.Kacēns);
Kapela 2002.gadā (A.Zabolotņevs, R.Zelčs, N.Kalniņa, A.Kalniņš, K.Leišavniece, A.Ķikusts); Kapela 2006.gadā (K.Leišavniece, A.Mačāns, A.Kalniņš, N.Kalniņa, A.Ķikusts)

Lauku kapelas ierakstītais disks


Raksta ID: 107
Atjaunināts: 08 augusts, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2906
Ievietots:: 26 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 08 augusts, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"