Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Reidzāne Beatrise

Raksta ID: 1066
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Valodniece, folkloriste

Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta latviešu folkloras krātuves pētniece Dr.hab. philol. Beatrise Reidzāne dzimusi 1942. gada 18.janvārī Jelgavā . Pēc tēva aresta 1944. gadā ģimene pamet Jelgavu un dodas atpakaļ uz mātes dzimto pusi. Turp, kur viņus mazāk pazīst. Tā Beatrise ar māti nonāk vectēva mājās Šķilbēnu pagasta Bilgās. 1949. gadā izved vectēvu, bet tēvu pārsūta uz Vorkutu. Māti un Beatrisi liktenis saudzē, jo māte ir dabūjusi patstāvīgu skolotājas vietu Krišjāņos.
Beatrise mācās Augstasila četrklasīgajā pamatskolā, tad Rekavas vidusskolā, no 1959. gada seko studijas Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē.

Pēc universitātes beigšanas 1964. gadā Beatrise uzsāk skolotājas gaitas Zaļenieku astoņgadīgajā skolā, paralēli darbam 1965. gadā uzsākot studijas Zinātņu Akadēmijas aspirantūrā. No 1969. gada ir aspirantūras klātienes studente un līdz 1970. gadam izstrādā savu zinātņu kandidāta disertāciju ”Mantotā leksika Šķilbēnu izloksnē”.Tas tiek aizstāvēts 1971. gadā un Beatrise saņem filoloģijas zinātņu kandidāta grādu. 1991. gadā tas tiek nostrificēts par filoloģijas doktora grādu.

Mūža lielāko daļu Beatrise ir strādājusi latviešu folkloras krātuvē, kurai laika ritējumā ir vairākkārt mainījušies oficiālie nosaukumi, bet ne būtība. Smagus triecienus Beatrisei Reidzānei, un ne tikai viņai, atnesa 1973. gads, kad daudzi aktīvie pētnieki tika pasludināti par buržuāziskajiem nacionālistiem un dažus gadus vēlāk arī atbrīvoti no darba sakarā ar štatu samazināšanu. Taču Beatrises perfektās latviešu un angļu valodas zināšanas ļāva viņai atrast maizes darbu arī šajos apstākļos. Tas bija darbs gan Latvijas padomju enciklopēdijas redakcijā, gan vēlāk Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. No 1982. gada aprīļa Beatrise atkal ir latviešu folkloras krātuvē un nenogurstoši veic tautas gara mantu pētniecību. Viņai pieder iespaidīgs publikāciju klāsts, tai skaitā par specifiskiem Ziemeļlatgales tradicionālās kultūras un valodas jautājumiem.

                 Materiāls sagatavots izmantojot Māras Vīksnas publikāciju izdevumā „Letonica” (2012, Nr.3)

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Beatrise Reidzāne (1.foto aut.J.Vīksna)
Raksta ID: 1066
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1883
Ievietots:: 13 janvāris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna