Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs

Raksta ID: 1062
Atjaunināts: 15 novembris, 2013
Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs pastāv kopš 2006.gada 15.oktobra. Vadītāja Kristīne Jermacāne. Kolektīva darbības misija – saglabāt latviešu tautu dejas tradīcijas, nodot to no paaudzes paaudzei. Šīs tradīcijas saglabāšana ir nepārtraukts izglītojošs process, kura pamatuzdevums ir dejotāju garīga izglītošana un viņu vienotības idejas akcentēšana. Būtiska sastāvdaļa ir sasniegtais rezultāts, virzība uz augstāku sniegumu un augstāka mākslinieciskā sasnieguma kvalitāte. Kopš pastāv jauniešu tautu deju kolektīvs – uzstājas visos lielākajos Vectilžas pagasta rīkotajos pasākumos, gadskārtu koncertos. Var teikt, ka ikkatrs pasākums notiek ar jauniešu dejotāju līdzdalību. Piedalās Balvu novada starptautiskajā deju festivālā ,,Eima, eima”, kā arī novada rīkotajos pasākumos. Kolektīvs apgūst gan obligātās repertuāra dejas, gan dejas, kuru horeogrāfe ir vadītāja Kristīne Jermacāne. Jauniešu deju kolektīvs piedalās deju kolektīvu skatēs un saņem labu vērtējumu.
 2013.gadā pirms deju kolektīvu skates Vectilžas jauniešu deju kolektīvs saņēma jaunus, skaistus tautu tērpus. Jaunieši ar lepnumu skatē pārstāvēja savu Vectilžas pagastu, iegūstot otrās pakāpes diplomu C grupā. 2013.gada vasarā jaunieši piedalījās nozīmīgā pasākumā – XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos.
2012./2013. gada sezonā jauniešu deju kolektīvā dejo: Iveta Gļauda, Aija Sņegova, Aira Zelča, Laine Logina, Sanda Lazorenko, Marika Lazorenko, Zane Bombāne, Inese Lonska, Nauris Ločmelis, Guntars Pauliņš, Artūrs Jermacāns, Ruslans Doļuks, Arvis Zelčs, Aivis Jermacāns, Valdis Jermacāns, Kristaps Miķelsons.


Vectilžas jauniešu deju kolektīvs (2013); uzstājoties deju kolektīvu skatē Balvu KAC 2013.gada 8.martā (foto no I.Lazorenko un M.Arules)
Raksta ID: 1062
Atjaunināts: 15 novembris, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1484
Ievietots:: 15 novembris, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 15 novembris, 2013 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"