Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mačāne Anna

Raksta ID: 1059
Atjaunināts: 08 oktobris, 2013
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1937.gada 17.oktobrī Susāju pagasta Pokšovas ciemā. Mācījās Zvaigznes pamatskolā, kur pabeidza septiņas klases, un sāka strādāt tēva saimniecībā. Darba gaitas viņa turpināja Susāju fermā, kur par slaucēju nostrādāja 25 gadus.
Uz Susāju pagasta Egļavu, kur Anna dzīvo šobrīd, ģimene pārcēlās 1978.gadā. Izaudzināti divi bērni.
Liela dziedātāja bija Annas mamma Marija Korneja. Un viņai līdzi ejot iesāka dziedāt arī Anna. Tagad viņa dzied kopā ar Annu Strupku, Leontīnu Bukovsku, Anitu Zarembu, Valiju Krēmeri, Izabellu Dupužu, Emeritu Pranckuni, Mariju Pitkēviču, Aldi Pušpuru, Initu Sprukuli, Emīliju Ušupnieci. Visbiežāk psalmu dziedāšanu vada Anna Strupka, Aldis Pušpurs un Anita Zaremba, bet patiesībā jebkura dziedātāja no šī pulciņa varētu novadīt dziedāšanu. Viņi visi rudenī dzied Vēršukalna muzejā par visiem pagasta mirušajiem, bet dzied arī mājās, kad piederīgie organizē psalmu dziedāšanu saviem mirušajiem. Dziedot novembrī muzejā, vispirms nodzied kopējās saļmas, tad atsevišķi piemin tos, kas aizgājuši pēdējā gadā. Tāpat aizlūdz par mirušajiem muzeja saimniekiem. Dzied pēc vecajām lūgšanu grāmatām. Annai Mačānei patīk dziedāt, un viņa labprāt iet visur, kur aicina.
Katru gadu maija mēnesī Anna dzied pie apkārtējiem ciemu krucifiksiem – Vonagovas, Egļavas, Susāju, Pokšovas un Svilpovas. Dziedāt visbiežāk sanāk tie paši dziedātāji, kuri dzied psalmus,. Dziedāšanu organizē tā, ka mēnesī pa vienai reizei nodzied pie visiem minētajiem krucifiksiem. Pēc tam pasēž un pamielojas ar līdzpaņemto. Velk arī značkas visam mēnesim.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Anna Mačāne ar vīru Jāni Prancānu (2012); 60.gadu sākumā; ar vīru, vedeklu un mazbērniem 90.gadu beigās
Raksta ID: 1059
Atjaunināts: 08 oktobris, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1232
Ievietots:: 28 septembris, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 08 oktobris, 2013 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna