Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mačāne Anna

Raksta ID: 1059
Atjaunināts: 20 jūlijs, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1937.gada 17.oktobrī Susāju pagasta Pokšovas ciemā. Mācījusies Zvaigznes septiņgadīgajā skolā, kur pabeidza septiņas klases. Agri sāka strādāt - sākumā palīdzēja mammai fermā, bet no 18 gadiem viņu pieņēma darbā patstāvīgi. Susāju fermā par slaucēju Anna nostrādāja 25 gadus.
Uz Susāju pagasta Egļavas ciema "Pļāvējiem", kur Anna dzīvo šobrīd, ģimene pārcēlās 1978.gadā. Izaudzināti divi dēli - Modris un Vilis.
Anna Mačāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Anna atceras, ka bērnībā ar mammu gājusi pie Pokšovas krucifiksa. Viņas uzdevums tolaik bijis salasīt brūkleņu zariņus un sapīt vainagu krustiņam.  Atceras arī, ka  reizēm maija vakaros (toreiz dziedāja katru vakaru) varējis dzirdēt, ka dzied blakus ciemos - Lozdovā, Svilpovā, Susājos. Tagad Annai Mačānei tuvumā ir Egļavas krucifikss, kuru viņa regulāri arī kopj. Dzied parasti reizi mēnesī. Dziedāšanu vada Aldis Pušpurs,  bez Annas dzied arī Anita Zaremba, Antoņina Kaliņina, Anna Gabrāne, Marija Pitkeviča, Emerita Pranckune. Ja aicina, Anna maija mēnesī dzied  arī pie apkārtējiem ciemu krucifiksiem – Vonagovas, Susāju, Pokšovas un Svilpovas. Dziedāšanu organizē tā, ka mēnesī pa vienai reizei nodzied pie visiem minētajiem krucifiksiem. Pēc tam pasēž un pamielojas ar līdzpaņemto. Velk arī značkas visam mēnesim.
Anna Mačāne piedalās arī psalmu dziedāšanā. Liela dziedātāja bija Annas mamma Marija Korneja. Viņai līdzi ejot iesāka dziedāt arī Anna. Viņa ir dziedājusi kopā ar Annu Strupku, Leontīnu Bukovsku, Anitu Zarembu, Valiju Krēmeri, Izabellu Dupužu, Emeritu Pranckuni, Mariju Pitkēviču, Aldi Pušpuru, Initu Sprukuli, Emīliju Ušupnieci. Agrāk visbiežāk psalmu dziedāšanu vadīja Anna Strupka, tagad -  Aldis Pušpurs vai Anita Zaremba, bet patiesībā jebkura dziedātāja no šī pulciņa varētu novadīt dziedāšanu. Viņi visi rudenī dziedāja Vēršukalna muzejā par visiem pagasta mirušajiem, bet dzied arī mājās, kad piederīgie organizē psalmu dziedāšanu saviem mirušajiem. Dziedot novembrī muzejā, vispirms nodzied kopējās saļmas, tad atsevišķi piemin tos, kas aizgājuši pēdējā gadā. Tāpat aizlūdz par mirušajiem muzeja saimniekiem. Dzied pēc vecajām lūgšanu grāmatām. Annai Mačānei patīk dziedāt, un viņa labprāt iet visur, kur aicina. Tagad psalmus dzied tikai vienu reizi pirms bērēm un sešas nedēļas pēc bērēm.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: Anna Mačāne (2022, I.Bobrovas foto);  70.gadu sākumā; ar vīru Jāni Prancānu (2012); ar vīru un mazdēliem Raivi un Jāni (2012); ar vīru un Jāni Slišānu; Annas dienas pasākumā Vēršukalnā ar Annu Morozovu, Annu Strupku un Annu Prancāni; Egļavas krucifiksa iesvētīšanas reizē (pirmajā rindā pa vidu, 2019)

Raksta ID: 1059
Atjaunināts: 20 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 1340
Ievietots:: 28 septembris, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 20 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna