Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bukovska Leontīne

Raksta ID: 1058
Atjaunināts: 04 oktobris, 2016
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1930.gada 25.martā Susāju pagasta Plešavā. Divus gadus mācījās Vēdeniešu pamatskolā, bet tad saslima un mācības vairs neturpināja. Strādāja savā saimniecībā. 1950.gadā apprecējās un jaunā ģimene devās peļņā uz Gulbenes rajona Beļavu. Susājos atgriezās pēc desmit gadiem un apmetās uz dzīvi Susāju ciemā, kur dzīvo joprojām. Līdz pat pensijai strādāja fermā un lauku brigādē. Izaudzināti trīs dēli.

Dziedāt psalmus Leontīne Bukovska iemācījās bērnībā no mammas. Viņa var arī vadīt psalmu dziedāšanu, bet Susāju pusē jau ir vairāki pieredzējuši psalmu vadītāji. Parasti dzied kopā ar Annu Mačāni, Annu Strupku, Emeritu Pranckuni, Anitu Zarembu, Valiju Krēmeri, Aldi Pušpuru, Emīliju Ušupnieci, Initu Sprukuli. Katru gadu piedalās psalmu dziedāšanā, kas notiek Vēršukalna muzejā.

Arī mājā Leontīnei Bukovskai ir iekārtots lūgšanu stūrītis ar krustu vēl no pagājušā gadsimta sākuma. Annas dēls Jānis 1993.gadā ir izgatavojis Susāju krucifiksu, kuru tagad Bukovsku ģimene arī apkopj. Maija mēnesī pie krucifiksa nāk dziedāt
Mirusi 2015.gada 24.decembrī. Apglabāta Susāju pagasta Vēdeniešu kapos

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Leontīne Bukovska (2013, I.Bobrovas foto); ar vīru un dēliem 60.gadu sākumā
Raksta ID: 1058
Atjaunināts: 04 oktobris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1445
Ievietots:: 28 septembris, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 oktobris, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna