Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bukovska Leontīne

Raksta ID: 1058
Atjaunināts: 04 oktobris, 2016
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1930.gada 25.martā Susāju pagasta Plešavā. Divus gadus mācījās Vēdeniešu pamatskolā, bet tad saslima un mācības vairs neturpināja. Strādāja savā saimniecībā. 1950.gadā apprecējās un jaunā ģimene devās peļņā uz Gulbenes rajona Beļavu. Susājos atgriezās pēc desmit gadiem un apmetās uz dzīvi Susāju ciemā, kur dzīvo joprojām. Līdz pat pensijai strādāja fermā un lauku brigādē. Izaudzināti trīs dēli.

Dziedāt psalmus Leontīne Bukovska iemācījās bērnībā no mammas. Viņa var arī vadīt psalmu dziedāšanu, bet Susāju pusē jau ir vairāki pieredzējuši psalmu vadītāji. Parasti dzied kopā ar Annu Mačāni, Annu Strupku, Emeritu Pranckuni, Anitu Zarembu, Valiju Krēmeri, Aldi Pušpuru, Emīliju Ušupnieci, Initu Sprukuli. Katru gadu piedalās psalmu dziedāšanā, kas notiek Vēršukalna muzejā.

Arī mājā Leontīnei Bukovskai ir iekārtots lūgšanu stūrītis ar krustu vēl no pagājušā gadsimta sākuma. Annas dēls Jānis 1993.gadā ir izgatavojis Susāju krucifiksu, kuru tagad Bukovsku ģimene arī apkopj. Maija mēnesī pie krucifiksa nāk dziedāt
Mirusi 2015.gada 24.decembrī. Apglabāta Susāju pagasta Vēdeniešu kapos

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Leontīne Bukovska (2013, I.Bobrovas foto); ar vīru un dēliem 60.gadu sākumā
Raksta ID: 1058
Atjaunināts: 04 oktobris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1219
Ievietots:: 28 septembris, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 oktobris, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna