Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lele Leontīna

Raksta ID: 1057
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1933.gada 16.maijā Baltinavas pagasta Svētūnē. Mācījusies Svētūnes septiņgadīgajā skolā. Pēc tam pēc kara strādāja sezonas darbus kolhozā. 1951.gadā apprecējās un pārnāca uz vīra mājām Dupurovā. Te blakus Obeļevas ezeram dzīvo arī tagad. 33 gadus Leontīna Lele nostrādāja lopkopībā - vispirms Dupurovas fermā, vēlāk Ezermalas govju fermā Obeļevā par slaucēju. No 1987.gada ir pensijā. Izaudzinātas divas meitas
Leontīna Lele dzied no mazām dienām, dziedāja kopā ar mammu. Kādreiz viņa pat spēlēja cītaru. Svētūnē tolaik bija daudz cilvēku un katru maija vakaru laudis gāja dziedāt uz Svētūnes kapiem, jo krucifiksa te nebija. Kad Leontīna jau dzīvoja Dupurovā, sākās krievu laiki, kad pie krustiem dziedāt vairs negāja, bet psalmus gan tāpat dziedāja. Obeļevā un Puncuļevā psalmu vadītāja tolaik bija Broņislava Bonka. Sākumā Leontīna tikai piedalījās dziedāšanā, bet pati sāka vadīt ap 2000.gadu. Palīdz viņai Anna Mežale. Leontīna stāsta, ka pēc senajām tradīcijām psalmu dziedāšanā bija jāpiedalās 12 dziedātājiem. Vēlāk jau dziedāja tikai 6 -8 sievas, bet tagad pat divas sievas. Viņas ar Annu reizē gan lasa, gan dzied. Leontīna saka, ka gribētu, lai dziedāšana nenotiktu formāli, ka dziedot jādomā par mirušo, lai Dievs piedod viņa kļūdas, lai viņa ceļš ir brīvs. Tāpat Leontīna Lele palīdz priesterim vadīt kapusvētkus Svētūnes kapos.
Maija mēnesī divas reizes nedēļā (otrdienās un piektdienās) Leontīna dzied pie Obeļevas krucifiksa. Ievērības cienīgs fakts, ka tā dara regulāri no 90.gadiem. Krucifikss Obeļevā stāvēja arī padomju laikos. Kad tas nopuva, Mamerts Šakins uztaisīja jaunu. Tagad tā saimnieks ir Andris Keišs, kas to apkopj. Pie krucifiksa nāk dziedāt Leontīna Lele, Emerita Ulmicāne, Malvīne Rača, Anita Bonka, Stefānija Gabrāne, reizēm atnāk Veneranda Keiša. Vispirms noskaita Rožukroni, tad dzied visas garīgās dziesmas - Marijas dziesmas, Jēzus Sirds dziesmas. Dziedāšana ilgst vairāk kā stundu.
Brīvajā laikā Leontīna Lele labprāt ada, bet agrāk arī audusi un šuvusi. Viņas daudzie adījumi bija aizvesti uz Baltinavas vidusskolu, lai tos apskatītu skolēni
 


Leontīna Lele 2013.gadā (I.Bobrovas foto) un 80.gados

Raksta ID: 1057
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1277
Ievietots:: 10 septembris, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna