Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šakina Leontīna

Raksta ID: 1048
Atjaunināts: 03 augusts, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1938.gada 18.novembrī Šķilbēnu pagasta Dubļevā. Pirmās skolas gaitas sākusi Druvas četrklasīgajā pamatskolā, tad mācības turpina Upītes pamatskolā, bet 8 klasi pabeidz neklātienē Briežuciema pamatskolā. Darba gaitas sākas kolhozā "Cīņa", kur Leontīna strādā par slaucēju, cūkkopi, teļkopēju. 1963.gadā apprecējusies, izaudzinātas divas meitas un dēls. Pēc kāda laika ģimene pārcēlusies uz Leontīnas tēva mājām Torkovā, bet pēc tam uz daudzdzīvokļu māju Briežuciema centrā, kur dzīvo joprojām. Strādā klubā par apkopēju un virtuvē par pavāri, gatavojot ēst talciniekiem. Leontīna ir bijusi un ir godu saimniece un klājusi galdus kāzās un citās viesībās. Pensijā ir no 1993.gada.

Leontīna Šakina ar vīru ir dejojusi Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvā.

Leontīna Šakina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Psalmus iesākusi dziedāt jau no jaunības vai pat no bērnības dienām. Dzimtajā ciemā Dubļevā psalmus dziedāja novembra mēnesī ap Dvēseļu dienām un mamma ņēma viņu līdzi. Padomju laikā nedziedāja. Atsāka psalmus dziedāt Atmodas laikā ap 1992.gadu bērēs. No 2011.gada iesāka organizēt psalmu dziedāšanu Briežuciema klubā, kur sanāk ieinteresētie cilvēki ar groziņiem un dzied kopīgi, bet katrs par savējiem.

Leontīna ir psalmu vadītāja un dzied pa vecam ar visām lasīšanām. Un tāpat kā vecajās tradīcijās - vajadzīgajās vietās atsevišķus gabalus dzied stāvot kājās. Viņa dzied arī Breksenes kapos un pie krucifiksiem Štikunovā, Dukuļevā, Bēliņos.


Leontīna Šakina (2013, I.Bobrovas foto)

Raksta ID: 1048
Atjaunināts: 03 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 1242
Ievietots:: 27 augusts, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna