Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ločmelis Francis

Raksta ID: 1046
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātājs

Dzimis 1934.gada 28.jūlijā Baltinavas pagasta Svilpovas ciema "Svilpēs". Četras klases pabeidza Druvas pamatskolā, kura atradās turpat tēva mājās, sesto klasi pabeidza Baltinavā, bet septīto - Briežuciemā. Vasaras, protams, pagāja ganu gaitās. Pēc skolām Francis sāka strādāt par piekabinātāju traktoristam, ziemā aizgāja uz 3 mēnešu MTS traktoristu kursiem. 15 gadu vecumā viņš jau sāka strādāt par traktoristu. Tajā vasarā sanāca tā, ka otrs traktorists aizgāja armijā, un Francis uz traktora palika viens pats. Tā kā Baltinavas MTS aptvēra lielu zonu, tad nākošajā gadā Franci nosūtīja strādāt uz Rogovku. No turienes Francis ar draugiem brauca stāties jūrskolā. Francis neizturēja eksāmenu krievu valodā un atgriezās atpakaļ uz MTS. Tā kā viņš gribēja mācīties nosūtīja uz sešu mēnešu mehāniķu - kombainieru kursiem Jaungulbenē, kurus beidza 1952.gadā. Divas vasaras Francis nostrādāja trīs kolhozos aiz Tilžas - "Laima", "Cerība" un "Plēsums" un 1953.gada rudenī aizgāja armijā. Dienēja sākumā Tatārijā, vēlāk pie Maskavas. 1956.gada rudenī atgriezās mājās un ar 1957.gada janvāri sāka strādāt Šķilbēnos par šoferi, kombainieri, mehāniķi. Kādu laiku bija arī iecirkņa priekšnieks. Pensijā no 1994.gada.

1959.gadā apprecējās, izaudzināti dēls un meita. Dzīvo Šķilbēnu ciema centrā.

Daudzus gadus Francis Ločmelis spēlējis Šķilbēnu pūtēju orķestrī tauri, dziedājis Šķilbēnu vokālajā ansamblī, darbojies dramatiskajā kolektīvā.

Dziedāt psalmus Francis iesāka jau bērnībā. Iemācījās no mammas Agatas Ločmeles un tēva māsas Annas Ločmeles. Un to, ko iemācās bērnībā, paliek atmiņā uz mūžu. Francis stāsta, ka agrāk, kad mira pazīstamie, tas bija kā likums, ka jāiet dziedāt. Dziedāt sanāca viss ciems. Tagad vairāk sanāk dziedāt kapsētās vai baznīcā, bet dziedāšana pa ciemiem nav raksturīga. Francis regulāri brauc dziedāt Breksenes kapos, arī Vilkovas kapos, kur apglabāta kundze. Francis Ločmelis ir vadījis psalmu dziedāšanu pie saviem piederīgajiem, bet Šķilbēnu katoļu baznīcā parasti vada vai nu Janīna Lapsa, vai Valentīna Keiša. Agrāk lasījumus starp dziedāšanu lasīja (dziedāja) viens cilvēks un Šķilbēnu katoļu baznīcā tas bija Francis, tad nu jau pēdējos gadus to dzied visi. Tā tas esot bijis agrākos laikos.

Francis Ločmelis stāsta, ka agrāk daudz vairāk dziedājuši pie krucifiksiem. Viņš pats brauc uz Svilpovu un dzied kopā ar māsu Baibu Supi


 Foto no personīgā arhīva: Francis Ločmelis Vilkovas kapos (2009); ar dēlu un meitu (2008); dziedot Breksenes kapos (2013, R.Cibules foto)
Raksta ID: 1046
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1335
Ievietots:: 26 augusts, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Kaupera Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna