Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Markova Lucija

Raksta ID: 1044
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1940.gada 4.februārī Briežuciema pagasta Bēliņu ciemā. Briežuciema septiņgadīgajā skolā pabeigusi septiņas klases un no 1955.gada četrus gadus turpinājusi mācības Malnavas lauksaimniecības tehnikumā. Pēc skolas beigšanas viņu aizsūtīja strādāt uz Ludzas rajona Leidumnieku pagastu. Te iepazinās ar nākamo vīru, bet tā kā Lucija gribēja uz savu pusi, ģimene atgriezās Briežuciemā. Te Lucija sākumā strādāja par grāmatvedi, vēlāk par lopkopības brigadieri. Kopumā nostrādāja 36 gadus, pensijā kopš 1995.gada. Dzīvo Briežuciema pagasta Cērpenē daudzdzīvokļu mājā.

Lucija Markova stāsta, ka bērnībā maija mēnesī katru vakaru dziedāja pie krusta. Bēliņu ciema iedzīvotāji gāja dziedāt uz Bēliņu kapiem. Kapu vecākais te bija Lucijas tēvs Henriks Gabrāns, kurš arī organizēja dziedāšanu. Lucijas tēvu tolaik visur aicināja dziedāt psalmus, bet viņš līdzi ņēma arī bērnus. Tā psalmu dziedāšanu apguva arī Lucija.

Agrāk Lucijas ģimene apmeklēja Baltinavas katoļu baznīcu, tēvs dziedāja arī baznīcas korī. Bet tagad viņa apmeklē Šķilbēnu katoļu baznīcu. Vairākus gadus baznīcā katru novembra piektdienu notiek psalmu dziedāšana par mirušajiem. Dziedāt psalmus mājās šajā pusē nav raksturīgi.

Lucijai Markovai visbiežāk sanāk dziedāt kopā ar Genovefu Medni, arī Celīnu Kaupēru un Antoņinu Koniševu. Dzied viņa pie Bēliņu krucifiksa, pie krucifiksa pie Dravnieku mājām. Agrāk dziedāja arī pie Ploskīnes krucifiksa, kura šobrīd vairs nav. Šķilbēnu puses psalmu dziedātājas dzied pēc vecajām lūgšanu grāmatām.


 Foto no personīgā arhīva: L.Markova (2009); ar meitām pie Rekavas vidusskolas Ilgas izlaidumā (1990); psalmu dziedāšanas reizē Cērpenē 2000.gadā (pirmā no kreisās puses); ar Genovefu Ločmeli Bēliņu kapos (2009); ar draudzeni Mariju Deksni (2010)
Raksta ID: 1044
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1240
Ievietots:: 20 augusts, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna