Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Markova Lucija

Raksta ID: 1044
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1940.gada 4.februārī Briežuciema pagasta Bēliņu ciemā. Briežuciema septiņgadīgajā skolā pabeigusi septiņas klases un no 1955.gada četrus gadus turpinājusi mācības Malnavas lauksaimniecības tehnikumā. Pēc skolas beigšanas viņu aizsūtīja strādāt uz Ludzas rajona Leidumnieku pagastu. Te iepazinās ar nākamo vīru, bet tā kā Lucija gribēja uz savu pusi, ģimene atgriezās Briežuciemā. Te Lucija sākumā strādāja par grāmatvedi, vēlāk par lopkopības brigadieri. Kopumā nostrādāja 36 gadus, pensijā kopš 1995.gada. Dzīvo Briežuciema pagasta Cērpenē daudzdzīvokļu mājā.

Lucija Markova stāsta, ka bērnībā maija mēnesī katru vakaru dziedāja pie krusta. Bēliņu ciema iedzīvotāji gāja dziedāt uz Bēliņu kapiem. Kapu vecākais te bija Lucijas tēvs Henriks Gabrāns, kurš arī organizēja dziedāšanu. Lucijas tēvu tolaik visur aicināja dziedāt psalmus, bet viņš līdzi ņēma arī bērnus. Tā psalmu dziedāšanu apguva arī Lucija.

Agrāk Lucijas ģimene apmeklēja Baltinavas katoļu baznīcu, tēvs dziedāja arī baznīcas korī. Bet tagad viņa apmeklē Šķilbēnu katoļu baznīcu. Vairākus gadus baznīcā katru novembra piektdienu notiek psalmu dziedāšana par mirušajiem. Dziedāt psalmus mājās šajā pusē nav raksturīgi.

Lucijai Markovai visbiežāk sanāk dziedāt kopā ar Genovefu Medni, arī Celīnu Kaupēru un Antoņinu Koniševu. Dzied viņa pie Bēliņu krucifiksa, pie krucifiksa pie Dravnieku mājām. Agrāk dziedāja arī pie Ploskīnes krucifiksa, kura šobrīd vairs nav. Šķilbēnu puses psalmu dziedātājas dzied pēc vecajām lūgšanu grāmatām.


 Foto no personīgā arhīva: L.Markova (2009); ar meitām pie Rekavas vidusskolas Ilgas izlaidumā (1990); psalmu dziedāšanas reizē Cērpenē 2000.gadā (pirmā no kreisās puses); ar Genovefu Ločmeli Bēliņu kapos (2009); ar draudzeni Mariju Deksni (2010)
Raksta ID: 1044
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1194
Ievietots:: 20 augusts, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna