Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kaupera Celīna

Raksta ID: 1042
Atjaunināts: 03 augusts, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1946.gada 4.augustā Šķilbēnu pagasta Borisovā. Mācījusies Upītes pamatskolā, Rekavas vidusskolā un Rīgas Politehniskajā institūtā, kuru tomēr nepabeidza. Visu mūžu līdz pat 1997.gadam Celīna strādāja Rīgas porcelāna rūpnīcā par gāzes krāšņu operatori. Te nostrādāja līdz pat rūpnīcas likvidācijai 1996.gadā un vēl vienu gadu rūpnīcas filiālē "Jesenas Porcelāns". Pēc tam strādāja bērnudārzā "Bitīte". Kaut arī viņa ir pensijā kopš 1998.gada februāra, turpināja darbu bērnudārzā līdz 2006.gadam.

Celīnas meita, kura dzīvoja Šķilbēnu pusē, izteica domu, cik būtu labi, ja mamma dzīvotu tuvumā. Tāpat viņa arī pastāstīja, ka pārdod māju ceļa tuvumā netālu no Šķilbēniem. Tā no 2006.gada marta Celīna Kaupera dzīvo Briežuciema pagasta Lazdulejas ciema "Dravniekos". Pirmais ko viņa izdarīja jaunajās mājās - uzstādīja pie mājām krucifiksu. To izgatavoja māsas mazdēls Guntars Budevičs. Viņš izgatavoa arī sētiņu apkārt mājai.

Celīna psalmus dziedāja jau bērnībā. Ģimenē viņi bija vienpadsmit bērni un kad Celīnai (visjaunākā ģimenē) bija trīs gadi, nomira mamma. Dzīvoja ar krustmāti, kura ejot dziedāt vienmēr ņēma mazo meiteni līdzi. Jūrmalā, protams, nedziedāja, bet, atgriežoties Šķilbēnu pusē un piedaloties dziedāšanā, atcerējās dziedātās dziesmas. Celīna vīra miršanas dienā 26.oktobrī noorganizēja psalmu dziedāšanu savās mājās. Sanāca ap desmit sievām (psalmu vadītāja bija Valentīna Keiša no Upītes). Vēl kā psalmu vadītāju Šķilbēnu pusē Celīna min Janīnu Lapsu, kura dziedāšanu organizē un vada arī Šķilbēnu katoļu baznīcā. Celīna atceras, ka agrāk, kad vēl bija maza, lasījumus starp dziedājumiem lasīja visi kopā un cēlās kājās, bet tagad lasot tikai viens no dziedātājiem. 2012.gadā Šķilbēnos atkal atjaunoja veco tradīciju, kad lasa visi kopā.

Celīna Kaupera tagad psalmus regulāri dzied baznīcā, arī vairākās kapsētās - Breksenes kapsētā, Ančipovas, Bakarevas, Lotušu un Augstasila kapos. Psalmu dziedājumi te parasti notiek stundas trīs pirms kapusvētkiem. Tā kā dziedātāju skaits atsevišķās vietās ir neliels, tad zināmās psalmu dziedātājas aicina uz vairākām kapsētām. Un Celīna labprāt brauc.

Aicina dziedāt arī bērēs. Parasti visbiežāk dzied trīs reizes - dienu pirms bērēm, bēru dienā un nākamajā dienā pēc bērēm.

Katru gadu maija mēnesī Celīna dzied pie sava krucifiksa. Pirmos gadus pēc krucifiksa uzstādīšanas dziedātāju bija daudz vairāk, bet pēdējos - reizēm viņas dzied divatā ar Antoņinu Koniševu. Viņa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.

Mirusi 2021.gada 10.maijā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


C.Kaupera Balkanos (2008); pie sava krucifiksa 2007.gada maijā (abas foto no personīgā arhīva); psalmu dziedāšanā Breksenes kapos 2013.gadā - pirmā no kreisās puses (R.Cibules foto)

Raksta ID: 1042
Atjaunināts: 03 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 1289
Ievietots:: 19 augusts, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna