Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kaupēra Celīna

Raksta ID: 1042
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1946.gada 4.augustā Šķilbēnu pagasta Borisovā. Mācījusies Upītes pamatskolā, Rekavas vidusskolā un Rīgas Politehniskajā institūtā, kuru tomēr nepabeidza. Visu mūžu līdz pat 1997.gadam Celīna strādāja Rīgas porcelāna rūpnīcā par gāzes krāšņu operatori. Te nostrādāja līdz pat rūpnīcas likvidācijai 1996.gadā un vēl vienu gadu rūpnīcas filiālē "Jesenas Porcelāns". Pēc tam strādāja bērnudārzā "Bitīte". Kaut arī viņa ir pensijā kopš 1998.gada februāra, turpināja darbu bērnudārzā līdz 2006.gadam.

Celīnas meita, kura dzīvoja Šķilbēnu pusē, izteica domu, cik būtu labi, ja mamma dzīvotu tuvumā. Tāpat viņa arī pastāstīja, ka pārdod māju ceļa tuvumā netālu no Šķilbēniem. Tā no 2006.gada marta Celīna Kaupēra dzīvo Briežuciema pagasta Lazdulejas ciema "Dravniekos". Pirmais ko viņa izdarīja jaunajās mājās - uzstādīja pie mājām krucifiksu. To izgatavoja māsas mazdēls Guntars Budevičs. Viņš izgatavoa arī sētiņu apkārt mājai.

Celīna psalmus dziedāja jau bērnībā. Ģimenē viņi bija vienpadsmit bērni un kad Celīnai(visjaunākā ģimenē) bija trīs gadi, nomira mamma. Dzīvoja ar krustmāti, kura ejot dziedāt vienmēr ņēma mazo meiteni līdzi. Jūrmalā, protams, nedziedāja, bet, atgriežoties Šķilbēnu pusē un piedaloties dziedāšanā, atcerējās dziedātās dziesmas. Celīna vīra miršanas dienā 26.oktobrī noorganizēja psalmu dziedāšanu savās mājās. Sanāca ap desmit sievām (psalmu vadītāja bija Valentīna Keiša no Upītes). Vēl kā psalmu vadītāju Šķilbēnu pusē Celīna min Janīnu Lapsu, kura dziedāšanu organizē un vada arī Šķilbēnu katoļu baznīcā. Celīna atceras, ka agrāk, kad vēl bija maza, lasījumus starp dziedājumiem lasīja visi kopā un cēlās kājās, bet tagad lasot tikai viens no dziedātājiem. 2012.gadā Šķilbēnos atkal atjaunoja veco tradīciju, kad lasa visi kopā.

Celīna Kaupēra tagad psalmus regulāri dzied baznīcā, arī vairākās kapsētās - Breksenes kapsētā, Ančipovas, Bakarevas, Lotušu un Augstasila kapos. Psalmu dziedājumi te parasti notiek stundas trīs pirms kapusvētkiem. Tā kā dziedātāju skaits atsevišķās vietās ir neliels, tad zināmās psalmu dziedātājas aicina uz vairākām kapsētām. Un Celīna labprāt brauc.

Aicina dziedāt arī bērēs. Parasti visbiežāk dzied trīs reizes - dienu pirms bērēm, bēru dienā un nākamajā dienā pēc bērēm.

Katru gadu maija mēnesī Celīna dzied pie sava krucifiksa. Pirmos gadus pēc krucifiksa uzstādīšanas dziedātāju bija daudz vairāk, bet pēdējos - reizēm viņas dzied divatā ar Antoņinu Koniševu.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


C.Kaupēra Balkanos (2008); pie sava krucifiksa 2007.gada maijā (abas foto no personīgā arhīva); psalmu dziedāšanā Breksenes kapos 2013.gadā - pirmā no kreisās puses (R.Cibules foto)

Raksta ID: 1042
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1198
Ievietots:: 19 augusts, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna