Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Circene Marija

Raksta ID: 1041
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Rokdarbniece, garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1940.gada 29.jūnijā Baltinavas pagasta Kašu ciemā, kur dzīvo joprojām.  Baltinavas septiņgadīgaā skolā pabeigusi sešas klases un sākusi strādāt – vispirms lauku brigādē, pēc tam Plīnovas  fermā baroja cūkas. Kad likvidējās kolhozs, Marija arī vēlāk turpināja strādāt cūkkopībā Baltinavas padomju saimniecībā. 1964.gadā apprecējās, izaudzinājusi trīs bērnus. No 1979.gada līdz pat pensijai 1995.gadā strādāja par pastnieci.
Marija Circene ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē' nesējām. Dziedāt psalmus iemācījās bērnībā, jo mamma vienmēr ņēma līdzi. Tagad Marija Circene ir vadošā psalmu dziedātāja Kašos, Plēšovā, Plīnovā. Parasti viņa dzied kopā ar Annu Jermacāni, Janīnu Rimicāni un Annu Dauksti no Pleitovas ciema. Reizēm piebiedrojas arī Lucija Kaša, Domicella Kaša un meita Aija Keiša.  Galvenā dziedāšanas vieta ir Plēšovas kapsēta.  Viņas dzied kapusvētkos pirms dievkalpojuma un novembra mēnesī par visiem nomirušajiem, kas kapsētā apglabāti. Vispirms noskaita Rožukroni un tad dzied psalmus un pārējās dziesmas. Marija Circene psalmus ir dziedājusi arī viena, parasti tas ir mājās par saviem piederīgajiem
Maija mēnesī šīs pašas sievas dzied Plēšovas kapličā pie krusta. Pēdējos gadus dziedāja pat katru svētdienu, jo ļoti atsaucīgs ir kapu vecākais Astērijs Keišs, kurš sievas gan atved, gan aizved.
Marija Circene ir arī liela rokdarbniece. Vīņa ir izadījusi ap 100 cimdu un zeķu pāru, bet adījusi arī džemperus, tamborējusi galdautus, sedziņas, plecu lakatus, audusi segas, galdautus šalles. Tagad gan tikai ada. Agrāk saimniecībā turēja aitas, mainīja dziju, krāsoja, auda un adīja. Vēl tagad mājās ir krāsu maisiņš ar iepirktajām vilnas krāsām. Marija audusi segas mazāk pazīstamajā „rožu rakstā”, arī segas rakstā, ko mēdz saukt par „lasīto rakstu”.
Pirmo zeķu pāri noadījusi sešu gadu vecumā. 30 pāru cimdu, kurus vajadzējis adīt ļoti precīzi, Marija noadījusi NATO sammitam.
Marijas Circenes darbi bijuši Baltinavas novada muzejā un pašlaik iegādājami Baltinavas amatniecības centrā „Sukrums”.  Tāpat viņa savu adīšanas prasmi 2013.gadā rādīja „Leģendu naktī” Balvu muižā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Marija Circene Baltinavas novada svētkos 2013.gadā (R.Cibules foto); M.Cibule (2000); ar meitas ģimeni 2005.gadā (foto no personīgā arhīva) un viņas darbi (I.Bobrovas foto)
Raksta ID: 1041
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1333
Ievietots:: 19 augusts, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 septembris, 2018 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Amatu meistari -> Rokdarbnieces


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna