Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ločmele Helēna

Raksta ID: 1034
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Viļakas folkloras kopas „Atzele” un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1924.gada 2.martā Vecumos. Beigusi Kupravas sešgadīgo skolu. Helēna ļoti agri - 1941.gadā apprecējās un dzīvoja vīra mājās Medņevas pagasta Tereškovā. Kad nolikvidēja privāto saimniecību, strādāja kolhozā - gāja lauku brigādē un piecus gadus slauca govis. 1953.gadā aizbrauca uz Smārdi un trīs gadus nostrādāja kūdras purvā.

1956.gadā Helēna atgriezās Viļakā, pabeidza vidusskolu un medicīnas kursus Balvos. Turpmākos 12 gadus viņa strādāja par rentgena laboranti Viļakā un tad par fizioterapijas māsu. Kopumā medicīnā Helēna nostrādājusi 34 gadus. Pensijā aizgāja 70 gadu vecumā - 1994.gadā.

Helēna dzimusi muzikantu ģimenē, jo visi viņas brāļi spēlējuši kādu mūzikas instrumentu - vijoli, akordeonu, cītaru, ģitāru. Mazajai meitenei allaž paticis "pa kluso", kamēr brāļu nebij mājās, arī pamēģināt spēlēt. Sākumā brāļi pārmetuši, ka aiztiek viņu instrumentus, bet vēlāk, jau labprāt ņēma līdzi spēlēt ballēs. Mežvidos tolaik Žukovsku kapela bija cieņā.

Helēna spēlē cītaru. Ilgus gadus darbojās Viļakas folkloras kopā "Atzele". No 2012.gada vairs nepiedalās veselības dēļ.

Helēna Ločmele ir viena no psalmu vadītājām Viļakā un tās apkaimē. Dziedāt psalmes viņa iemācījās jau bērnībā, jo mamma visur ņēma līdzi. Agrāk jau psalmes dziedāja katru vakaru līdz bērēm un vienīgi pēdējā vakarā dziedāt nāca tikai lūgtie dziedātāji. Dzied pēc 1906.gadā Krāslavā izdotās grāmatas - "Gromotenia lyugszonu un dzīsmu uz guda Diwa Kunga, ikszan Trijadības sviniga, wysswatokas Jumpravas Marijas un diwa swatu".

Tagad Helēna Ločmele psalmes zina no galvas. Viņa ir mācījusi tās dziedāt jaunākajās paaudzes sievām - Initai Sprukulei un Emīlijai Ušupniecei, kuras tagad ir Viļakā labi zināmas "saļmu sōcējas". Par psalmu dziedāšanu katrā konkrētā vietā un mirušo pavadīšanu, Helēna saka, ka tas visvairāk atkarīgs no saimniekiem. Agrāk mirušo lūgšanas dziedāja arī pa ceļam mirušo ar zirga pajūgu vedot uz baznīcu un kapiem. Bet ko un kad dziedāt tomēr ir jāzin arī tagad.

Helēna Ločmele priecājas, ka 2013.gada maijā dziedājuši ne tikai pie krucifiksa baznīcas dārzā, bet arī atjaunotajā klostera ēkā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Helēnas Ločmeles personīgā arhīva: Helēna ar jaunāko dēlu Juri; ar vecāko dēlu Aleksandru un vedeklu; Sveicot 90 gadu jubilejā Annu Prancāni (stāv vidū); folkloras kopas "Atzele" sastāvā (aiz cītaras) 2010.gadā

Raksta ID: 1034
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1445
Ievietots:: 22 jūnijs, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna