Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Annuškāne Eugenija

Raksta ID: 1028
Atjaunināts: 13 jūlijs, 2019

Kultūras darbiniece, ilggadējā bibliotēkas direktore

Dzimusi 1933.gada 25.martā Kupravas pagastā. Pēc Kupravas pamatskolas beigšanas 1947.gadā, mācības turpināja Viļakas vidusskolas 8.klasē. Tā kā vecāki nebija spējīgi nomaksāt skolas naudu, Eugenija sāka strādāt vispirms lopu pieņemšanas bāzē Krustcelmā, tad kādu laiku - par uzskaitvedi Viļakas mežniecībā, līdz 1950.gadā paveicās iekārtoties Viļakas vidusskolā par bibliotekāri. Atalgojums gan bija niecīgs, taču pateicoties skolas direktorei, viņa varēja apmeklēt stundas un vēlāk nokārtot vidusskolas eksāmenus.

Pēc vidusskolas beigšanas 1953.gadā, Eugenija devās uz Rīgu un iestājās Kultūras darbinieku tehnikumā. Kaut arī pēc skolas viņa gribēja strādāt Balvos, sadales komisija nozīmēja darbā uz Neretas bibliotēku. 1957.gada decembrī Eugenija apprecējās un 1958.gada sākumā pārcēlās dzīvot uz Balviem. Tieši tajā laikā atbrīvojās rajona bibliotēkas vadītājas vieta un 1958.gada maijā Eugenija Annuškāne sāka strādāt par vadītāju Balvu rajona bibliotēkā. Par bibliotēkas vadītāju viņa nostrādāja 26 gadus.

Balvu rajona bibliotēka toreiz atradās Kultūras nama otrajā stāvā. Grāmatu fondu no lasītājiem šķīra koka barjera un bibliotekāriem nācās krietni papūlēties, lai sameklētu lasītājam vēlamo. Bibliotēkā strādāja trīs darbinieki. Žeņa (kā parasti viņu visi sauca) veica, galvenokārt, organizatoriskos darbus: apgādāja ciemu bibliotēkas ar grāmatu plauktiem, katalogu skapīšiem, galdiem, krēsliem, kā arī vadīja bibliotēku metodisko darbu un seminārus. Pēc laika Abonementa barjera tika novākta un ieviesta brīvpieeja grāmatu fondam. Valsts bibliotēka kopā ar Kultūras ministriju ieviesa vēl vienu jaunumu – nosaukuma „Teicama darba bibliotēka” piešķiršanu čaklākajām bibliotēku vadītājām. Kā pirmās mūsu rajonā to saņēma Ausma Zelča( Vectilžas bibliotēka), Broņislava Bratuškina (Susāju bibliotēka) un E.Barkāne (Medņevas bibliotēka).

Pats svarīgākais notikums bibliotēku dzīvē sākās 1979.gadā ar bibliotēku darba centralizāciju. Rajona bibliotēkā tika izveidotas vairākas nodaļas – grāmatu apstrādes un komplektēšanas, lasītāju apkalpošanas, metodiskā darba, bibliogrāfijas nodaļas. Pieauga darbinieku skaits. Un vēl bibliotēka saņēma jaunu autobusu, ar kuru pārvadāja grāmatas.

1984.gadā Balvu rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs J.Dūda pierunāja Eugeniju Annuškāni dažus mēnešus pastrādāt par Kultūras nodaļas vadītāja vietas izpildītāju. Bet sanāca tā, ka šajā amatā nācās strādāt līdz pat pensijas laikam - līdz 1988.gadam. Tālāk viņa turpināja strādāt bibliotēkā par saimniecības daļas vadītāju un, vēlāk - ar nelieliem pārtraukumiem līdz pat 2009.gadam - Mūzikas skolā par tehnisko darbinieci.

Visu Eugenijas Annuškānes dzīvi ir pavadījusi dziesma. Korī Žeņa sākusi dziedāt kopš 1947.gada, kad mācījās Kupravā. Balvos viņa daudzus gadus dziedājusi Vitolda Dreimaņa vadītajā korī. Piedalījusies daudzos Dziesmu svētkos Rīgā (līdz pat 1997.gadam).

Mirusi 2019.gada 27.martā, apglabāta Rozu kapos Balvos

 Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no E.Annuškānes personīgā arhīva: Eugenija 80 gadu jubilejas reizē (2013); ar Šķilbēnu bibliotēkas vadītāju Emīliju Slišāni; saņemot apbalvojumu no arodbiedrības vadītājas Brigitas Kivkucānes; Žeņa (vidū) ar pirmajām bibliotekārēm Cirēniju Zelču un Skaidrīti Aizupīti (1959)

Raksta ID: 1028
Atjaunināts: 13 jūlijs, 2019
Atjauninājumu skaits:: 7
Skatījumi:: 1784
Ievietots:: 11 jūnijs, 2013 by Ināra B.
Atjaunināts:: 13 jūlijs, 2019 by Admin A.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Baranova Rūta
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna