Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Žīguru folkloras kopa "Mežābele"

Raksta ID: 1014
Atjaunināts: 26 jūlijs, 2022

1997.gadā toreizējā Balvu rajona Kultūras nodaļas vadītāja Ruta Cibule, noklausoties Žīguru sievu psalmu dziedāšanu, aicināja Valentīnu Igovenu dibināt etnogrāfisko ansambli. Paklausot Rutas aicinājumam, 1997.gada 2.novembrī uz pirmo mēģinājumu sanāca 18 dziedošas sievas un vīri – Valērija Borise, Rozālija Borise, Franciska Bukovska, Valentīna Bukovska, Adelaide Kokoreviča, Zinaīda Baranņikova, Voldemārs Baranņikovs, Jānis Uzklinģis, Lidija Uzklinģe, Annele ločmele, Svetlana Bukovska, Domicella Kuzmane, Lucija Kokoreviča, Olga Brokāne, Zenta Borise, Lonija Kokoreviča, Paulīne Dupuža, vēlāk pievienojās arī Marjans Bukovskis. Pirmā kolektīva uzstāšanās notika 1998.gada 5.decembrī. Žīguru specifika bija tā, ka šeit ļaudis sabraukuši no dažādām vietām, tāpēc arī katrai no sievām bija savs dziesmu pūrs. Kā lielākā dziesmu zinātāja jāmin Domicella Kuzmane no Baltinavas, kura zināja dažādas balsis, arī „tolku bolsus”. Viņa strādāja skolā par saimniecības daļas vadītāju un bija arī laba aktrise.
Skolotāja bija arī Valērija Borise no Rēzeknes puses, kura uzrakstīja vārdus etnogrāfiskā ansambļa himnai – „Zaļi, zaļi, skaļi, skaļi Visi meži Žīguros…” Liela dziesmu zinātāja bija Rozālija Borise no Liepnas puses. Etnogrāfiskā ansambļa dziesmu repertuārs tika papildināts arī klausoties un ierakstot magnetafona lentās citu etnogrāfisko ansambļu dziesmas.
Šobrīd ansambļa sastāvs ir stipri mainījies, vairākas sievas no ansambļa pirmā sastāva jau mirušas. Tāpat etnogrāfiskais ansamblis 2007.gadā pārdēvēts par folkloras kopu „Mežābele”.
Visus pastāvēšanas gadus folkloras kopa piedalījusies gan pašmāju organizētajos pasākumos, gan pasākumos pie tuvākiem un tālākiem kaimiņiem. 2005.gada maijā sievas piedalījušās Eiropas Kultūras mantojuma dienās un dziedājušās Viļakas katoļu baznīcā. Tāpat „Mežābeles” sievas nu jau vairākus gadus palīdz saglabāt tradīciju – uz Meteņkalniņa Žīguros svinēt Meteņdienu.
Bet visbagātākais emocijām un dažādiem kolektīvam nozīmīgiem pasākumiem bija 2012.gads. 9.jūnijā „Mežābele” piedalījās senioru dziesmu un deju festivālā Rēzeknē. Līgo vakaru pavadīja līgojot Viļakas novada estrādē. Bet no 5. līdz 9.jūlijam notika Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2012”, kurā tiesības piedalīties bija izcīnījusi arī Žīguru folkloras kopa. Festivāls dalībniekiem palicis atmiņā ar pieņemšanu pie Valsts prezidenta Andra Bērziņa, ar citu kolektīvu uzstāšanos un pašu piedalīšanos noslēguma koncertā Madonā. Un gada nogalē – 3.novembrī Žīguru kultūras namā notika folkloras kopas 15 gadu jubilejas svinības ar daudzu ciemiņu piedalīšanos.
2017.gada 4.novembrī godinot kolektīvu jubilejā, kopas vienīgajai vadītājai Valentīnai Igovenai, dziedātājiem Zinaīdai un Voldemāram Baraņņikoviem, kuri dzied visus 20 gadus, un ilggadējai dziedātājai Lonijai Kokorevičai tika pasniegti Latvijas Nacionālā Kultūras centra Goda raksti par ieguldījumu Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, spodrināšanā un tālāknodošanā
Žīguru folkloras kopa visbiežāk uzstājas kopā ar lauku kapelu „Ilgas”.

No 2020.gada kolektīvu vada Skaidrīte Šaicāne

 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no V.Igoveņas personīgā arhīva: folkloras kopa „Mežābele” (no kreisās puses – Vilma Kušķe, Valentīna Bukovska, Valērija Borise, Domicella Kuzmane, Rozālija Borise, Valentīna Igovena) ar toreizējo Žīguru kultūras nama vadītāju Vili Bukšu (2002); atklājot rokdarbu izstādi Žīguros (2003); Viļakas katoļu baznīcā (2005); Meža ielas svētkos Žīguros (2009); kopas vadītājas V.Igovenas 80 gadu jubilejas reizē (2012); „Mežābeles” 15 gadu svinībās (no kreisās puses –Zinaīda Baranņikova, Lidija Prancāne, Irēna Putnāne, Lonija Kokoreviča, Annele Ločmele, Māra Agejeva, Ausma Pisukova, Dzintra Volkova, Valentīna Igovena, Valentīna Kaļāne) (2012); "Baltica 2018" atlases skatē Žīguros (2017) un 20 gadu jubilejā ar iepriekšējo gadu dziedātājiem (2017) - R.Cibules foto

Raksta ID: 1014
Atjaunināts: 26 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 2040
Ievietots:: 27 novembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
b Benislavas etnogrāfiskais ansamblis
b Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa „Soldanī”
b Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
b Bērzpils folkloras kopa "Saivenis"
b Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”
b Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas pagasta folkloras kopa "Egle"
b Rekavas etnogrāfiskais ansamblis
b Susāju etnogrāfiskais ansamblis
b Tilžas folkloras kopa "Sagša"
b Upītes bērnu folkloras kopa
b Upītes etnogrāfiskais ansamblis
b Upītes folkloras kopa "Upīte''
b Vectilžas folkloras kopa "Saime"
b Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”
b Viļakas folkloras kopa „Atzele”
b Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis