Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ikstena Aija

Raksta ID: 1006
Atjaunināts: 16 augusts, 2022

Garīgo dziesmu ansambļa "Sonāte" vadītāja un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi Bērzpils pagasta Beļauskos 1970.gada 24.februārī. Pēc mācībām Bērzpils vidusskolā, Rēzeknē beigusi Rēzeknes pedagoģisko skolu kā bērnudārza audzinātāja un neklātienē studējusi Rēzeknes Augstskolā par sākumskolas skolotāju ar papildspecialitāti mūzikas skolotājs pamatskolā. Vēlāk beigusi LU Daugavpils filiālē maģistratūru
1990.gadā Aija Ikstena sākusi strādāt Bērzpils bērnudārzā par muzikālo audzinātāju, 1991.gadā - Bērzpils vidusskolā par sākumskolas skolotāju. Ar 2007.gadu strādā Eglaines pamatskolā par mūzikas skolotāju.
Ticīga bija vīra Andreja ģimene, kura regulāri gāja uz baznīcu. Vīra vecmamma Lucija Ikstena savā laikā vadījusi arī psalmu dziedāšanu. 90.gadu sākumā Aija pēc Eleonoras Namsones dziedājuma pierakstīja melodiju psalmu dziedājumiem un mācījās spēlēt to sākumā uz sintezatora, bet vēlāk uz ērģelēm. No 1996.gada ir Bēržu Romas katoļu baznīcas ērģelniece. Kad vien iznāk laiks, Aija dzied arī psalmus. Dzied kopā ar Annu Bitaini.
No 2003.gada Aija Ikstena ir Skujetnieku vokālā ansambļa vadītāja, kurš 2009.gadā pārtapa par garīgo dziesmu ansambli. Šobrīd ansamblis dzied baznīcā dievkalpojumos, kapusvētkos, svecīšu vakaros, baznīcā, kad laulājas. Maija mēnesī ansambļa dziedātājas regulāri piedalās maija dziedājumos, kad katru svētdienu viņas brauc pie kāda krucifiksa Lazdukalna teritorijā un papildina vietējos dziedātājus. Aija Ikstena ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Kopā ar "Sonātes" sievām viņa maija mēnesī reizi nedēļā dzied pie krucifiksa Skujetniekos. Tāpat, ja sanāk laiks, aiziet padziedāt pie Beļausku krucifiksa Bērzpilī.
2010.gadā Aija Ikstena saņēmusi Balvu novada Atzinības rakstu par aktīvu un nesavtīgu darbu pagasta iedzīvotāju labā. Savukārt, šī paša gada Skolotāju dienā viņu godināja kā titula "Gada skolotājs - 2010" ieguvēju.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no V.Šmagres foto arhīva: Aija Ikstena (2010); pie Skujetnieku krucifiksa - priekšā kreisajā pusē (2011); ar „Sonāti” pagasta svētkos - vidū (2011) un Aiviekstes svētkos - trešā no kreisās puses (2009); Pasienas baznīcā - otrā no kreisās puses(2008)

Raksta ID: 1006
Atjaunināts: 16 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1609
Ievietots:: 23 oktobris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna