Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mik-Griņeviča Terēzija

Raksta ID: 1005
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1933.gada 3.martā Balvu pagastā. Mācījusies Stacijas pamatskolā. Strādājusi lauku brigādē kolhozā „Blāzma”, vēlāk, kad dzīvojusi Rugāju pagasta Dreimanovā, strādājusi fermā pie Gavaru mājām.
1957.gadā apprecējusies, izaudzināti divas meitas un divi dēli. Tagad dzīvo pie dēla Upatnieku ciema „Purenēs”.
Dziedāt Terēzija sāka vēl maza būdama, jo liela dziedātāja bijusi arī mamma. Dziedājusi Augustovas baznīcas korī.
Vadīt psalmus Terēzija sākusi ap 1970.gadu. Dziedājusi psalmus arī padomju gados, kad mirušo glabājuši ar baznīckungu. Terēzija tad zinājusi, ko dziedāt, un pārējie bērinieki, kas mācēja dziedāt, viņai pievienojušies. Pieredzējusī psalmu vadītāja stāsta, ka pavadīti daudzi – gan jauni, gan veci. Skaitījusi gan neesot un arī aptuvenu skaitli nemin. Kad aicina, vada psalmu dziedāšanu arī tagad. Visbiežāk sanācis dziedāt kopā ar Antoņinu Grāveri un Ritu Briedi.
Tagad psalmus visbiežāk dzied tikai vienu reizi – vai nu iepriekšējā vakarā pirms bērēm, vai bēru rītā. Agrāk psalmus ar visām lasīšanām dziedāja no vecajām lūgšanu grāmatām, bet tagad (no 90.gadu sākuma) dzied no jaunajām grāmatām. Terēzija piebilst, ka Gulbenes pusē ir vadīti psalmi arī literārajā valodā

Mirusi 2016.gada 23.septembrī


Foto no personīgā arhīva: Terēzija Mik-Griņeviča 80.gados; ar draudzenēm 50.gadu sākumā (pirmā no labās puses); ar mammu Annu Kočāni un brāli Jēkabu (1999)

Raksta ID: 1005
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1446
Ievietots:: 23 oktobris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna