Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Griestiņa Anna (dzim.Prenka)

Raksta ID: 1004
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1928. gada 27. martā Bērzpils pagasta Solā Zigmaņa un Monikas Prenku 3 bērnu ģimenē. Vecāko brāli Jāni 1944. gadā iesauca karā, kurā viņš krita. Anna paspēja pabeigt tikai četras klases Bērzpils pamatskolā. Skola bija jāatstāj, lai strādātu mājas saimniecībā, jo tēvs daudz slimoja. Annai vajadzēja strādāt visus smagos vīriešu darbus – art zemi, griezt malku u.c. tēva saimniecībā. Vēlāk no 1949. gada – kolhozā un no 1957. gada, kad izveidojās padomju saimniecība „Bērzpils”, abi ar vīru līdz pat pensijai ( un vēl 10 gadus pēc tam ) strādāja sovhozā. Pēdējos gados strādāja Bonifacovā par operatori siena kaltē un pie graudu malšanas.

Precējusies 1952. gadā ar Pēteri Griestiņu no Rugāju pagasta Drebējiem. Ģimenē izaudzināti pieci dēli. No 1962. gada dzīvo Bonifacovas muižas mājā, kas tajā laikā tika izremontēta un pielāgota dzīvošanai.

Visu mūžu Anna, savā laikā arī viņas mamma – Monika Prenka ( 1893-1995 ), bijušas lielas dziedātājas baznīcā un sadzīves godos. Arī tēvs spēlēja uz garmoškas pa dažādiem sadzīves godiem – talkās, kāzās u.c. Jau no bērnības māte Annu veda uz Bēržu baznīcu, iesaistīja viņu procesijā un dziedāšanā.

Agrāk, ja kādās mājās nomira cilvēks, tad apkārtējie iedzīvotāji katru vakaru līdz pat bērēm tajās mājās dziedāja psalmus par nomirušo. Arī Anna no mazām dienām piedalījās psalmu dziedāšanā, bija ļoti apdāvināta, labu balsi, ātri iegaumēja tekstu un melodijas. Vecos psalmus Bērzpilī dziedāja līdz 1991. gadam, kad tika noorganizēta jauno psalmu dziedāšana, kurā piedalījās arī Anna. No šī laika psalmi tiek dziedāti pēc jaunajām lūgšanu grāmatām.

Anna Griestiņa dziedāt mācījusies tikai pēc dzirdes no Veras Pokrotnieces, Teklas Tiltiņas, Marcijanas Livzenieces, Marijas Kaļvas u.c., kuras dziedāja baznīcā kora telpās. Annu bieži aicināja dziedāt augšā, un tā viņa iemācījās tikai līdzi dziedot.

Anna ļoti daudz dziedājusi un vadījusi dziedāšanu lejā baznīcā, bēru godos, kapusvētkos, vadījusi psalmu dziedāšanu u.c. Spēcīgs vadošais soprāns. Mācījusi vecās garīgās dziesmas radiniecei - otrai Annai Griestiņai. Ļoti daudz dziedājusi kopā ar Eleonoru Namsoni, kura mācījusies dziedāšanu pie ērģelnieka Tilžā. Viņas bieži aicinātas uz psalmu dziedāšanu bēru godos.

 Pēdējos gados veselības problēmu dēļ Anna mazāk iesaistās dziedāšanā, bet baznīcu cenšas apmeklēt gan darbdienās, gan svētdienās. Ilgus gadus Anna Griestiņa (no apmēram 1985. gada līdz 2008. gadam) bija procesijas vadītāja Bēržu katoļu baznīcā, bet vīrs ilgstoši piekalpoja par ministrantu prāvestam V. Ereļam. Anna ar vīru darbojās arī baznīcas komitejā.

Anna Griestiņa līdz pat šodienai atceras daudz apdziedāšanas dziesmu kāzu godos, zina daudz tautas dziesmu, kuras varētu saukt arī par tautā izplatītām ziņģēm. Par viņu varētu sacīt, ka Anna ir staigājošs folkloras krātuves avots. Viņas stāstījumu un dziesmas 2011.gadā ir pierakstījusi otra Anna Griestiņa un tagad ir pieejams arī kultūrvēstures datu bāzē pie „Latgolys folklorys vuokuma konkurss ” Apleicīne”” materiāliem


Foto no personīgā arhīva: A.Griestiņa Bonifacovā 70.gados; ar vīru Pēteri (1978); pie Bonifacovas mājas 80.gados; 80.gadu jubilejā (2008); ar dēliem un vedeklām (2008); ar I.Lozi un arheologiem, kuri izrakumu laikā vairākkārt dzīvoja Bonifacovā (2000)

Raksta ID: 1004
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1475
Ievietots:: 18 oktobris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna