Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bondare Emīlija

Raksta ID: 1003
Atjaunināts: 15 augusts, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1937.gada 23.augustā Rugāju (tagad Lazdukalna ) pagasta Lekstē. Mācījusies Aizupes pamatskolā, tad beigusi Upatnieku septiņgadīgo skolu. Strādājusi kolhoza lauku brigādē un padomju saimniecībā "Lazdukalns" fermā. 1965.gadā apprecējusies un ģimene pārcēlusies uz vīra mājām Pērdejklānos. Baldonēs dzīvo kopš 80.gadu sākuma.
Emīlija saka, ka dziedāšana viņai iedzimta no vecmammas Annas Melnaces, kura strādājot visu laiku dziedājusi. Emīlija atceras, ka viņai reizēm nācies turēt vecmammai priekšā grāmatu ar dziesmu vārdiem, lai viņa tos strādājot redzētu. Un vecmamma tad vērpusi un dziedājusi. Dziedāt psalmus Emīlija Bondare sākusi vēl dzīvodama Lekstē. Te dziedājuši arī padomju laikos, kad gājuši no viena kaimiņa pie otra. Kādreiz Lekstē bijis arī krucifikss, kur maija vakaros visi ciema iedzīvotāji sanākuši dziedāt.
Stāstot par psalmu dziedāšanu, Emīlija atceras, ka savulaik laba psalmu dziedātāja bijusi Deksne Marija, no kuras mācījusies arī viņa.
Tagad Emīlija Bondare ir vadošā psalmu vadītāja Rugāju novadā - vadījusi dziedāšanu Baldonēs, Daudzenē, Upatniekos, Kaņepienē, Kozupē, Lekstē un citur. Dzied kā nu kurā vietā - gan pēc jaunajām, gan vecajām lūgšanu grāmatām. Kopš 2007.gada Emīlija vada psalmu dziedāšanu arī  Eglaines pamatskolā, kad uz kopēju lūgšanu sanāk apkārtējo ciemu iedzīvotāji. Viņa ir galvenā baznīcas dziedātāja Augustovas draudzē. Emīlijas Bondares un Zitas Kuzmas dziedājums Augustovas baznīcā ir ieskaņots video ierakstā un ir skatāms tepat datu bāzē. Viņa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Agrāk viņa dziedāja pie krucifiksa Lekstē, kura vairs nav, bet tagad visbiežāk piedalās maija dziedājumos pie krucifiksa Augustovas baznīcas dārzā.
Emīlija Bondare bijusi vairākos svētceļojumos uz Poliju, Franciju, Vāciju, Slovākiju.


Foto no personīgā arhīva: E.Bondare Augustovas baznīcā (2002); ar mazmeitām Artu un Santu Salaspilī, saņemot Iestiprināšanas sakramentu (2009); ar meitu Astrīdu un mazmeitu Santu (2008

Raksta ID: 1003
Atjaunināts: 15 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1599
Ievietots:: 18 oktobris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 15 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna