Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bondare Emīlija

Raksta ID: 1003
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1937.gada 23.augustā Rugāju (tagad Lazdukalna ) pagasta Lekstē. Mācījusies Aizupes pamatskolā, tad beigusi Upatnieku septiņgadīgo skolu. Strādājusi kolhoza lauku brigādē un padomju saimniecībā "Lazdukalns" fermā. 1965.gadā apprecējusies un ģimene pārcēlusies uz vīra mājām Pērdejklānos. Baldonēs dzīvo kopš 80.gadu sākuma.
Emīlija saka, ka dziedāšana viņai iedzimta no vecmammas Annas Melnaces, kura strādājot visu laiku dziedājusi. Emīlija atceras, ka viņai reizēm nācies turēt vecmammai priekšā grāmatu ar dziesmu vārdiem, lai viņa tos strādājot redzētu. Un vecmamma tad vērpusi un dziedājusi. Dziedāt psalmus Emīlija Bondare sākusi vēl dzīvodama Lekstē. Te dziedājuši arī padomju laikos, kad gājuši no viena kaimiņa pie otra. Kādreiz Lekstē bijis arī krucifikss, kur maija vakaros visi ciema iedzīvotāji sanākuši dziedāt.
Stāstot par psalmu dziedāšanu, Emīlija atceras, ka savulaik laba psalmu dziedātāja bijusi Deksne Marija, no kuras mācījusies arī viņa.
Tagad Emīlija Bondare ir vadošā psalmu vadītāja Rugāju novadā - vadījusi dziedāšanu Baldonēs, Daudzenē, Upatniekos, Kaņepienē, Kozupē, Lekstē un citur. Dzied kā nu kurā vietā - gan pēc jaunajām, gan vecajām lūgšanu grāmatām. Kopš 2007.gada Emīlija vada psalmu dziedāšanu arī  Eglaines pamatskolā, kad uz kopēju lūgšanu sanāk apkārtējo ciemu iedzīvotāji. Viņa ir galvenā baznīcas dziedātāja Augustovas draudzē. Emīlijas Bondares un Zitas Kuzmas dziedājums Augustovas baznīcā ir ieskaņots video ierakstā un ir skatāms tepat datu bāzē. Viņa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.
Emīlija Bondare bijusi vairākos svētceļojumos uz Poliju, Franciju, Vāciju, Slovākiju.


Foto no personīgā arhīva: E.Bondare Augustovas baznīcā (2002); ar mazmeitām Artu un Santu Salaspilī, saņemot Iestiprināšanas sakramentu (2009); ar meitu Astrīdu un mazmeitu Santu (2008
Raksta ID: 1003
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1468
Ievietots:: 18 oktobris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna