Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Grigāne Irēna

Raksta ID: 1000
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1944.gada 23.oktobrī Rugāju pagasta Bolupnieku ciemā. Mācījusies Upatnieku pamatskolā un vakarskolā Rugāju vidusskolā. Pēc vidusskolas uzreiz sākusi strādāt kolhozā "Nākotne" par kluba vadītāju. Pēc bērnu dzimšanas Irēna strādājusi pa fermām un Rugāju mežniecībā. Kaut arī no 1999.gada ir pensijā, reizēm pēc vajadzības AS "Latvijas Valsts Meži" strādā sezonas darbus - vainago priedes un lasa čiekurus. Dzīvo Rugāju pagasta Daugasnes ciema "Kaķpēdiņās". Izaudzināti četri bērni.
Irēna Grigāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Dziedāt psalmus viņa sākusi jau maza būdama un daudzas vecās dziesmas zinājusi no galvas. Pirmoreiz dziedāšanu pēc jaunajām psalmu grāmatām dzirdējusi Bērzpilī. Kad aicina, Irēna Grigāne iet un dzied psalmus latgaliski. Parasti kopā sanāk sievas no vairākiem ciemiem - Palmīra Apša, Terēzija Mik-Grinēviča, Antoņina Grāvere, Nellija Burķīte, Valija Burķīte. Viņas tiek aicinātas dziedāt pa visu Rugāju novadu. Irēna stāsta, ka agrāk Nagļu ciemā bijis daudz vīriešu ar skaistām balsīm, un, kad Reibānu kapos kapusvētku laikā viņi dziedājuši, visi klausījušies ar sajūsmu.
Irēna Grigāne stāsta, ka nācies dziedāt psalmus arī latviešu literārajā valodā – „lūgšana jau ir viena un tā pati, tikai to var dziedāt dažādās izloksnēs”. Tā dziedājuši bērēs Gulbenē un Balvos.Foto no personīgā arhīva: Irēna Grigāne (no labās puses) ar A.Sīli (2005); I.Grigāne (no kreisās puses) ar meitu Elīnu un māsu meitas iesvētībās 90.gadu vidū
Raksta ID: 1000
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1280
Ievietots:: 16 oktobris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna