Baranova Rūta

Kultūras darbiniece, ilggadēja bibliotēkas direktore
Dzimusi 1947.gada 25.martā Balvu rajona Vīksnas pagasta "Zaļmežniekos". Beigusi Gaujienas internātskolas 11.klasi, Rūta 1965.gadā atgriezās Balvos, lai uzsāktu darba gaitas Balvu ciema bibliotēkā. Viņa saka - "par to, ka kļuvu bibliotekāre, man jāpateicas Gaujienas internātskolai, kura vienīgā Latvijā uzdrošinājās savām audzēknēm kā ceļamaizi dzīvei dot arī bibliotekāra profesiju". 1969.gadā Balvu rajona bibliotēkai iedalīja metodiķa štata vienību un bibliotēkas vadītāja J. Annuškāne uzaicināja šajā amatā strādāt Rūtu. Līdztekus darbam viņa neklātienē mācījās Rīgas Kultūrizglītības darbinieku tehnikuma Bibliotēku nodaļā, kuru absolvēja 1970.gadā. Šajā pat gadā Rūta Mazure apprecējās un problemātisks kļuva dzīvokļa jautājums. Tad arī Kultūras nodaļas vadītājs Vitolds Dreimanis viņai uzstādīja "ultimātu" - "gribi saņemt dzīvokli - ej strādāt par direktori Kultūras namā". Tā 1972.gadā Rūta tika pie jauna amata un dzīvokļa. Tieši viņas vadības laikā tika atjaunots dramatiskais kolektīvs, kura vadību uzņēmās Vaira Resne (vēlāk tas izcīnīja Tautas kolektīva goda nosaukumu), ar V.Dreimaņa neatlaidīgo darbu tika panākts, ka Tautas kolektīva nosaukumu piešķīra pūtēju orķestrim "Balvi", augsti tika vērtēts arī jauktā kora "Austrums" sniegums.
1978.gadā Rūta Baranova atgriezās atpakaļ bibliotēkā, jo pēc specialitātes tomēr ir bibliotekāre. Viņa bija Metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļas vadītāja, jo līdz ar pāreju uz centralizēto bibliotēku sistēmu bija pieaudzis darba apjoms un rajona bibliotēkas pakļautībā nonāca visas rajona filiālbibliotēkas. Par metodiķi Rūta nostrādāja līdz 1989.gada nogalei, kad viņai tika uzticēts veikt direktores pienākumus.
Rūtas Baranovas laikā iekrita divas bibliotēkas pārcelšanās uz jaunām telpām - 1989.gadā no Kultūras nama uz bijušās partijas komitejas ēku Partizānu ielā 18, bet 2008.gadā uz tagadējo bibliotēkas atrašanās vietu Tirgus ielā 7. Viņas vadīšanas laikā tika veikta bibliotēku sistēmas decentralizācija (Centrālā bibliotēka palika kā reģiona metodiskais centrs, paturot arī centralizētu grāmatu apstrādi), 2000.gadā izveidots sabiedriskais interneta pieejas punkts, noorganizēti interešu klubi „Siniara” un „Klātbūtne”.  Bibliotēkas darba apritē ienāca tādas darba formas kā Ziemassvētku tirdziņi, tējas galdi kopā ar čaklākajiem lasītājiem, vecākās paaudzes lasītāju apciemojumi gada nogalē. Rūtai ilgi nācās pārliecināt rajona vadību, lai beidzot 2003.gadā piešķirtu līdzekļus Bibliotēku informācijas sistēmas "Alise" iegādei, ar kuru tolaik jau strādāja lielākā daļa republikas bibliotēku. Līdz ar „Alisi” bibliotēkā ienāca grāmatu elektroniskā apstrāde, bibliotēku krājumu elektroniskais kopkatalogs un Novadpētniecības datubāze, un elektroniskā lasītāju apkalpošana. Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Rūta bija līdz pat aiziešanai pensijā 2009.gada 30.jūnijā.
Rūta Baranova ilgus gadus dziedāja jauktajā korī un vokālajā ansamblī.
Ģimenē izaudzināta meita Diāna un dēls Igors. Ir mazdēls Edgars
Apbalvojumi: 1997.gadā Rūta Baranova saņēma Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju, apzinīgu un radošu darbu un sakarā ar 50 gadu jubileju; 2006.gadā Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības Pateicību un balvu „Sadarbības partnerim 2005”; 2007.gadā Balvu rajona padomes Atzinības rakstu par ilggadēju ieguldījumu rajona bibliotēku darba pilnveidošanā un attīstībā un sakarā ar dzīves jubileju; 2007.gadā Balvu rajona padomes Pateicību par veiksmīgu rajona pašvaldību bibliotēku darba koordināciju un jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu un 2009.gadā Balvu pilsētas Domes Atzinības rakstu par ilggadēju darbu Balvu pilsētas kultūras iestādēs un īpašu ieguldījumu Balvu rajona publisko bibliotēku darba vadībā un attīstībā.


Avotu saraksts
Novadpētniecības datu bāzē

Foto no R.Baranovas personīgā arhīva: Rūta (1997); Rūta (1965; 1976); vadot pasākumu lasītavā un Latgales bibliotekāru konferenci Balvos (2005); pie ieejas bibliotēkā Partizānu ielā 18


Raksta ID: 1206
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Izglītības un kultūras darbinieki -> Baranova Rūta
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1206